-TopSLIDEVisoko

Zaključci sa sastanaka o sigurnosti saobraćaja u moštranskoj regiji

INFORMACIJA SA ODRŽANOG SASTANKA S CILJEM POBOLJŠANJA BEZBJEDNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU NA ŠIREM PODRUČJU DEVET MZ-a, REGIJE MOŠTRE

 

Dana 21.03.2016.g. u Općini Visoko održan je sastanak s ciljem poboljšanja stepena bezbjednosti učesnika u saobraćaju na regionalnoj cesti R445 Kakanj – Visoko na kojem su bili prisutni: Općinska načelnica Amra Babić; pomoćnica načelnice za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Nidžara Hadžiomerović; šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Emir Fejzović i saradnik Almir Osmanbegović.
Vijećnici u Općinskom vijeću: Jasmin Omanović i Mirza Bukić.
Predstavnici Mjesnih zajednica: MZ Moštre; MZ Orašac; MZ Zimča; MZ B.Mahala; MZ Dobrinje; MZ Radovlje; MZ Liješeva; MZ Kološići; MZ Porječani.
Direktorica Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Jasmina Uzunalić i član porodice Edhem Omanović.

Nakon diskusije, na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

1. Usvaja se prijedlog da zastupnici sa područja općine Visoko u Skupštini ZDK-a pokrenu inicijativu za regulisanje bezbjednog prelaska pješaka na putnoj komunikaciji regionalnog puta R-445, na relaciji Dobrinje – Topuzovo Polje. U cilju upoznavanja sa zaključcima devet MZ-a, regije Moštre i Općine Visoko neophodno je da se odmah zakaže sastanak sa premijerom Vlade ZDK, Ministrom prometa i komunikacija te Ministrom unutrašnjih poslova.
Zadužene osobe – zastupnici sa područja općine Visoko u Skupštini ZDK i predstavnici devet MZ-a, regije Moštre. Rok izvršenja – odmah.

2. Usvaja se prijedlog izrade saobraćajnog projekta od strane Općine Visoko u roku od 60 dana s ciljem povečanja stepena bezbjednosti učesnika u saobraćaju i građana u naselju Šareni Hanovi gdje je potrebno sveobuhvatno riješiti problem saobraćaja -uključujući mirujući saobraćaj i saobraćaj u pokretu, taxi štand, autobuska stajališta, odrediti mjesta za postavljanje posebnih objekata na cesti – usporivača saobraćaja, izmjestiti teretni saobraćaj iz naselja, postaviti vertikalnu i horizontalnu signalizaciju uz ograničenje brzine kretanja vozila. Upriličiti sastanak Savjeta MZ Moštre i predstavnika Općine Visoko.
Zaduženi: Općina Visoko i Savjet MZ Moštre. Rok 7 dana.

3. Usvaja se prijedlog da se osigura nesmetan prilaz OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ – rušenjem objekta stare kuhinje. Obzirom da se za pomenutu lokaciju vodi sudski proces potrebno je utvrditi u kojoj fazi se isti nalazi. Zadužuju se Savjet MZ Moštre i Menadžment škole da održe zajednički sastanak sa svim relevantnim institucijama kako bi okončali sudski proces.
Zaduženi: Savjet MZ Moštre i Menadžment škole. Rok izvršenja – odmah.

4. Usvaja se prijedlog da se u naselju Šareni Hanovi uklone svi bespravno izgrađeni objekti te izda nalog Općinskoj inspekciji da izađe na lice mjesta i poduzme zakonom predviđene mjere.
Zadužen: Odsjek za inspekcijske poslove. Rok izvršenja – odmah.

5. Usvaja se prijedlog o zakazivanju sastanka sa nadležnim institucijama u ZDK-u, s ciljem postavljanja posebnih objekata na cesti – usporivača saobraćaja na mjestima gdje se lokalni putevi uključuju na regionalni put R445 u naseljima: Dobrinje, B.Mahala, Okolišće, Radinovići, Moštre, Porječani, Šareni Hanovi, Zimča i T.Polje.
Zaduženi: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina i Savjeti šest pobrojanih MZ-a, regije Moštre. Rok izvršenja-odmah.

6. Usvaja se prijedlog da Savjet MZ Moštre predloži način rješavanja funkcionisanja ulične rasvjete za naselje Šareni Hanovi, naročito za dionicu puta prema OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ i ambulanti porodične medicine Moštre.
Zadužen: Savjet MZ Moštre. Rok izvršenja – 10 dana.

7. Usvaja se prijedlog za rješavanje pitanja plaćanja i stavljanja u funkciju javne rasvjete na dionici regionalne ceste R445 od ulaza u Visoko do naselja Seoča. Zadužuju se mjesne zajednice da izvrše analizu stanja javne rasvjete, utvrde mjerna mjesta sa kojih se rasvjeta napaja i iznos sredstava koje je neophodno izdvojiti za održavanje javne rasvjete kako bi MZ-e sa Općinom Visoko obezbijedile način finansiranja javne rasvjete.
Zaduženi: Savjeti devet MZ-a, regije Moštre i Odsjek za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

8. Usvaja se prijedlog za hitno rješavanje pitanja izgradnje pješačke staze – propusta ispod auto-puta i regionalnog puta u naselju Radinovići uz pribavljanje stručne ocjene i analize mogućnosti izgradnje istog koju je potrebno dostaviti u Službu za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina kako bi se pristupilo izradi projektno-tehničke dokumentacije.
Zadužen: vijećnik Jasmin Omanović. Rok izvršenja – 15 dana.

9. Usvaja se prijedlog da se zakaže sastanak predstavnika devet MZ-a, regije Moštre sa predstavnicima Policijske stanice Visoko s ciljem pojačanog nadzora učesnika u saobraćaju i postavljanja radara na području općine Visoko kako bi se pojačala kontrola nesavjesnih vozača.
Zaduženi: Savjeti devet MZ-a, regije Moštre. Rok izvršenja – odmah.

Za praćenje realizacije zaključaka zadužuju se: Emir Fejzović šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i Jasmin Omanović općinski vijećnik.

Visoko.gov.ba

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close