Mogućnost otpisa zatezne kamate na javne prihode u FBiH

Porezna uprava Federacije BiH obavijestila je porezne obveznike da je usvojen Zakon o dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode i Pravilnik o formi i sadržaju obrasca zahtjeva za otpis zatezne kamate na javne prihode i potrebnoj dokumentaciji.

U okviru Pravilnika propisan je Obrazac ZAOK- zahtjev za otpis zatezne kamate i data pojašnjenja o popunjavanju obrasca.
Osnovni cilj donošenja ovog zakona je rasterećenje poreznih obveznika u dijelu koji se odnosi na obaveze po osnovu obračunatih, a nenaplaćenih zateznih kamata koje se obračunavaju na javne prihode koji nisu plaćeni u propisanom roku, pod uvjetom da se u rokovima koji su propisani Zakonom uplati glavni dug.
Po odredbama Zakona kamata koja je nastala po osnovu dospjelih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31. decembar 2011. i 31. decembar 2012. je otpisana, pod uvjetom da porezni obveznik po osnovu glavnog duga svoje obaveze izmiri do 30. juna 2014.
Poreznim obveznicima koji su platili obaveze po glavnom dugu nastalom do 31. decembra 2011., a koje je Porezna uprava FBiH, primjenom Zakona o Poreznoj upravi FBiH, evidentirala kao plaćanje zateznih kamata na ime glavnog duga, izvršene uplate će biti priznate kao izmirenje obaveza glavnog duga i to najviše do visine glavnog duga, koji je bio osnov za obračun zatezne kamate.
Pravo na otpis zatezne kamate na javne prihode, ostvaruje se na osnovu zahtjeva za otpis zatezne kamate, koji je potrebno podnijeti s dokumentacijom kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate.
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev podrazumijeva izvode iz evidencija o dugovanjima i uplate glavnog duga koji je u Poreznoj upravi Federacije BiH evidentiran kao naplata zatezne kamate.
Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na obrascu ZAOK neposredno ili poštom, najkasnije do 30. juna 2013. nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje je podnosilac zahtjeva zaveden kao porezni obveznik, odnosno gdje je sjedište ili adresa podnosioca zahtjeva.
Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata, te u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do 31. decembra 2013., bit će otpisana obračunata kamata.
Ako podnosilac zahtjeva izmiri glavni dug između 1. januara 2014. i 30. juna 2014., bit će otpisana obračunata kamata u iznosu 50 posto.
Porezni obveznici Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK mogu preuzeti na web adresi Porezne uprave u dijelu obrasci, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close