BiHPrivreda

Dodjela koncesije za istraživanje kvarca i kvarcita u općini Kreševo

Ministarstvo privrede Srednjebosanskog kantona raspisalo je natjećaj za dodjelu koncesije za istraživaje i eksploataciju kvarca i kvarcita na lokalitetu Bandera-Berberuša u općini Kreševo.

Koncesionari su obvezni da provedu geološka istraživanja , eksploatišu sirovinu u skladu sa važećim propisima i riješe imovinsko-pravne odnose prije ulaska u posjed.
Koncesija za istraživanje i eksploataciju daje se na rok od 30 godina, a koncesionar je dužan da istraživanje završi u roku od tri godine.
Jednokratna koncesiona naknada za koncesiju istražnog prostora je najmanje 200 KM po hektaru, a godišnja naknada za koncesiuu eksploatacionog prostora namjanje 100 KM po hektaru.

Za realizaciju ovog projekta ponuđač je dužan dokazati da ima osigurana finansijska sredstva.
Osim toga, prilikom rangiranja ponuda bodovat će se iznos i vrsta investicije, kao i broj radnika koji će se zaposliti po fazama istraživanja i eksploatacije.
Takođe, vrednovat će se i stečene reference u obavljanju ovakve vrste radova.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave javnog natječaja, a pravo sudjelovanja imaju pravne osobe osnovane u skladu sa posebnim zakonima FBiH, registrovane za obavljanje predmetne djelatnosti, a koje imaju odgovarajuća stručna lica i opremu.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close