Zaključak sa Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko održane 21.2.2014. godine

Na osnovu člana 92. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 7/08 i 6/11) Općinsko vijeće Visoko, na tematskoj sjednici održanoj 21.2.2014. godine, prilikom razmatranja „Aktuelne socioekonomska situacije i problema radnika neprivatiziranih, djelimično privatiziranih i privatiziranih preduzeća s područja općine Visoko“, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1. Općinsko vijeće Visoko upućuje zahtjev i inicijativu Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, Vladi Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalnom zavodu za zdravstveno osiguranje da iznađu način i sredstva za obezbjeđenje obavezne zdravstvene zaštite za sve radnike sa područja općine Visoko koji, u ovom trenutku, ne ostvaruju istu zbog nemogućnosti privrednih subjekata da u obaveznom roku redovno plaćaju doprinose iz i na plaću.

Nosilac aktivnosti: Skupština ZDK, Vlada ZDK i Zavod za zdravstveno osiguranje ZDK.

Rok: odmah.

2. Općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Parlamentu Federacije BiH, Vladi Federacije BiH, Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Federalnoj agenciji za privatizaciju i Kantonalnoj agenciji za privatizaciju za poduzimanje aktivnosti na reviziji svih neuspješnih privatizacija preduzeća na području općine Visoko, okončanje započetih procesa privatizacije na području Zeničko-dobojskog kantona i formiranje Agencije za reviziju privatizacije.

Nosilac aktivnosti: Parlament FBiH, Vlada FBiH, Vlada ZDK, Agencija za privatizaciju FBiH i Agencija za privatizaciju ZDK.

Rok: odmah.

3. Općinsko vijeće upućuje sugestiju Kantonalnom tužilaštvu u Zenici, Kantonalnom sudu u Zenici i Općinskom sudu u Visokom za prioritetno procesuiranje svih osoba protiv kojih su podnesene krivične prijave za privredni kriminal, a po pitanju privatizacije preduzeća sa područja općine Visoko i provjeri porijekla imovine osumnjičenih.

Općinsko vijeće upućuje sugestiju sindikalnim organizacijamaneprivatiziranih, djelimično privatiziranih i privatiziranih preduzeća s područja općine Visoko da Općinskom pravobranilaštvu Visoko dostave podatke o podnesenim krivičnim prijavama za privredni kriminal po pitanju privatizacije, u cilju poduzimanja radnji za njihovo dalje procesuiranje.

Nosilac aktivnosti: Kantonalno tužilaštvo u Zenici, Kantonalni sud u Zenici, Općinski sud u Visokom, sindikalne organizacije i Općinsko pravobranilaštvo Visoko.

4. Općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Vladi Federacije BiH, Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Federalnom zavodu za penzijsko-invalidsko osiguranje i Federalnom ministarstvu finansija-Kantonalni porezni ured Zenica za iznalaženje načina i sredstava za uvezivanje radnog staža za radnike preduzeća u većinskom državnom-kantonalnom vlasništvu, prioritetno za radnike koji su ispunili uslove za penzionisanje.

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH, Vlada ZDK, Zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje FBiH i Federalno ministarstvo finansija-Kantonalni porezni ured Zenica.

Rok: odmah.

5. Općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Vladi Federacije BiH, Skupštini i Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Federalnoj agenciji za privatizaciju i Kantonalnoj agenciji za privatizaciju:

a) za iznalaženje načina i sredstava za isplatu zaostalih primanja radnika u preduzećima koja su privatizirana ili djelimično privatizirana sa područja općine Visoko;

b) da se inicira i otpočne postupak izmjene Zakona o izvršnom postupku Federacije BiH, u dijelu koji se odnosi na prodaju imovine, a u smislu da se onemogući prodaja imovine u bescijenje, odnosno izmjena člana 131. Zakona o izvršnom postupku FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09 i 35/12).

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH, Skupština i Vlada ZDK, Agencija za privatizaciju FBiH i Agencija za privatizaciju ZDK.

Rok: odmah.

6. Općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Vladi Federacije BiH i Vladi Zeničko-dobojskog kantona za hitno poduzimanje aktivnosti u smislu donošenja zakona koji će omogućiti pokretanje proizvodnje i dovođenje novih investitora u privredu, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta.

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH i Vlada ZDK.

Rok: odmah.

7. Općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu finansija – Poreznoj upravi FBiH da se ne zaustavljaju procesi privatizacije. Porezna uprava mora dozvoliti prodaju imovine u postupku privatizacije po uvjetima postignutim u postupku koji vodi Agencija za privatizaciju i imovinu osloboditi od hipoteka.

Nosilac aktivnosti: Vlada FBiH i Federalno ministarstvo finansija–Porezna uprava FBiH Rok: odmah.

8. Općinsko vijeće zadužuje Nadzorni odbor i direktora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko da razmotre mogućnost sudske kupovine plinskog kotla preduzeća “Vitex” Visoko, obzirom da je isti predmet sudskog izvršenja i ako bude otuđen cjelokupna proizvodnja “Vitex”-a se dovodi u pitanje opstanka.

Nosilac aktivnosti: Nadzorni odbor i direktor JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

Rok: odmah.

9. Općinsko vijeće zadužuje Upravni odbor i direktora JU Dom zdravlja Visoko da, u saradnji sa Kantonalnim zavodom za zdravstveno osiguranje, sačini prijedlog programa osiguranja osnovne zdravstvene zaštite radnika neprivatiziranih, djelimično privatiziranih i privatiziranih preduzeća s područja općine Visoko, te predlože način i sredstva za finansiranje jednog tima porodične medicine, uz učešće i općine Visoko.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i direktor JU Dom zdravlja Visoko i Zavod za zdravstveno osiguranje ZDK.

Rok: odmah.

10. Općinsko vijeće zadužuje Općinsku načelnicu, Komisiju za statut i propise i Komisiju za budžet, finansije i ekonomska pitanja da prate realizaciju ovih zaključaka i da o istom Općinskom vijeću podnesu izvještaj.

Nosilac aktivnosti: Općinska načelnica, Komisija za statut i propise i Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

Rok: odmah.

11. Općinsko vijeće upućuje zahtjev i inicijativu Savezu općina i gradova Federacije BiH da, kao zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave, djeluje prema organima vlasti u FBiH da se upućeni zahtjevi i inicijative Općinskog vijeća realizuju, kao i da pokrene inicijativu prema ostalim općinskim vijećima općina i gradova u Federaciji BiH za donošenje istih i sličnih zaključaka općinskih vijeća.

Nosilac aktivnosti: Savez općina i gradova FBiH

Rok: odmah.

12. Općinsko vijeće zadužuje sve nosioce aktivnosti da o poduzetim aktivnostima informišu Općinsko vijeće u roku od 30 dana, a u skladu sa članom 53. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine FBiH», broj: 49/06).

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva

DOSTAVLJENO:

1. Općinska načelnica Visoko,

2. Parlament FBiH,

3. Skupština ZDK,

4. Vlada FBiH,

5. Vlada ZDK,

6. Agencija za privatizaciju FBiH,

7. Agencija za privatizaciju ZDK,

8. Zavod za zdravstveno osiguranje ZDK,

9.Zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje FBiH,

10. Federalno ministarstvo finansija–Porezna uprava FBiH,

11. Federalno ministarstvo finansija-Kantonalni porezni ured Zenica,

12.Kantonalno tužilaštvo u Zenici,

13. Kantonalni sud u Zenici,

14. Općinski sud u Visokom,

15. Savez općina i gradova FBiH,

16. Komisija za statut i propise,

17. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja,

18.Nadzorni odbor i direktor JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko,

19. Upravni odbor i direktor JU Dom zdravlja Visoko,

20.Općinsko pravobranilaštvo Visoko.

21. Sindikalne organizacije sa područja općine Visoko,

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close