BiHPrivreda

U Federaciji BiH donesen novi Zakon o porezu na dobit

Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH usvojili su danas sa 33 glasa za, dva suzdržana i devet protiv novi Zakon o porezu na dobit, koji predstavlja jedan od reformskih zakona fiskalnog sistema Federacije BiH.

– Zakon će se primjenjivati na poslovnu 2016. godinu, s obzirom na to da ga je usvojio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH – kazala je federalna ministrica finansija Jelka Milićević, dodajući da se porez na dobit plaća po stopi od deset posto na poreznu osnovicu utvrđenu u poreznoj bilanci.

Delegatima je obrazložila da se novim Zakonom nastoje osigurati javni prihodi za federalni budžet, kao i kantonalne budžete.

Regulira određivanje metodologije obračuna poreza, definiranje obveznika ovog poreznog oblika, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje poreza na dobit koji se prema ovom Zakonu plaća u Federaciji BiH.

– Zakon proširuje poreznu bazu na dva načina: većim obuhvatom poreznih obveznika i većim obuhvatom oporezivih prihoda. Proširenje porezne osnovice i broja poreznih obveznika potrebno je da bi bila podržana borba protiv porezne evazije, kao i unapređenje rasta – kaže Milićević.

Naime, u provedbi dosadašnjeg Zakona o porezu na dobit, koji je u primjeni od 2008. godine, uočeno je niz slabosti koje se najviše ogledaju u uskoj i fleksibilnoj poreznoj osnovici, te nedorečenosti pravne norme.

Cilj zaštite porezne osnovice, po novom Zakonu, je i prikupljanje javnog prihoda s obzirom na ekonomska kretanja i njihov utjecaj na proračune.

Milićević je naglasila da Zakon predviđa i porezne poticaje po osnovi investiranja.

Prvi porezni poticaj omogućava umanjenje obaveze poreza za 30 posto ukoliko porezni obveznik investira u proizvodnu opremu, na način da investira više od 50 posto ostvarene dobiti u toj godini.

Drugi porezni poticaj omogućava umanjenje obaveze poreza za 50 posto ukoliko porezni obveznik investira vrijednost od 20.000.000 KM u stalna sredstva u periodu od pet godina, s tim da već u prvoj godini započne investiranje u iznosu od 4.000.0000 KM.

Zakonom je, dodaje ministrica, propisano i otklanjanje dvostrukog oporezivanja kod poreznih obveznika, rezidenata FBiH koji imaju poslovne jedinice u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu BiH ili u inozemstvu.

– Tekst Zakona urađen je u saradnji i preporukama Međunarodnog monetarnog fonda u cilju proširenja porezne osnovice, smanjenja porezno priznatih troškova i odbitaka kroz ograničenja priznavanja rashoda u porezne svrhe – poručila je Milićević.

Obaveza usklađivanja zakonodavstva u oblasti oporezivanja, uključujući mjere koje su usmjerene na dalju fiskalnu reformu proističe iz člana 98. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), a kako bi se osiguralo efikasnije ubiranje poreza i pospješilo suzbijanje poreznih prevara, te da se posebno vodi računa o prioritetima pravne tečevine (acquisa) Zajednice u oblasti oporezivanja i suzbijanja štetne konkurencije u oporezivanju.

Također, donošenjem ovog Zakona izvršena je harmonizacija sa drugim zakonima u FBiH.

Po Zakonu, federalna ministrica finansija ima obavezu u roku od šest mjeseci donijeti Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnik o transfernim cijenama, kojima će se bliže urediti pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close