SMJERNICE REFORME JAVNOG SEKTORA OPĆINE VISOKO

Na osnovu člana 22. i 98. Statuta općine Visoko-prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 1/11) i člana 91. Poslovnika Općinskovijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 7/08 i 6/11) Općinsko vijeće Visoko, na ____ sjednici, održanoj _________ 2013. godine, donijelo je

SMJERNICE

REFORME JAVNOG SEKTORA

OPĆINE VISOKO

 

1. UVOD

 

Ovaj dokument daje smjernice za strateško pozicioniranje i organizaciju javnih preduzeća i javnih ustanova u obavljanju povjerenih im javnih funkcija, kako bi ista bila sposobna staviti se u funkciju implementacije postavljenih ciljeva osnivača, Općine Visoko.

 

2. JAVNA PREDUZEĆA

 

2.1. JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VISOĈICA VISOKO

Dosadašnje aktivnosti ovog preduzeća odnosile su se na vodosnabdijevanje i kanalizaciju, izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, prikupljanje i odvoz smeća i krutog otpada za 1/3 ukupnog broja stanovništva općine. Potrebe građana iz domena ovih djelatnosti djelimično su zadovoljavane u ovisnosti od raspoloživih materijalnih i finansijskih potencijala. U cilju pružanja ovih usluga na većem nivou, neophodno je ojačati preduzeće, proširiti mu aktivnosti, te ga učiniti poslovno sposobnijim, efikasnijim i prije svega bolje organiziranim. S tim u vezi posebno važno je napomenuti potrebu organizacije općinske službe “eko redara” koja bi morala biti u bliskoj vezi sa ovim preduzećem ili na određeni način sastavni dio istog.

U skladu s tim proširit će mu se djelatnost sa kompatibilnim poslovima koji se nadograđuju na postojeću infrastrukturu preduzeća:

-održavanje i uređenje zelenih površina (do sada je ove poslove radilo JKP Gradska groblja);

– zimsko i ljetno održavanje puteva, te licenciranje za isto.

Obzirom da imamo preduzeće koje se bavi poslovima prikupljanja i odvoza smeća, zimskog i ljetnog održavanja putnih komunikacija, čišćenjem i pranjem ulica, onda je logično da to preduzeće obavlja i poslove vezane za održavanje zelenih površina. To su uglavnom kompatibilne djelatnosti koje zahtijevaju angažman istih ljudskih i materijalnih resursa.

Navedeni dio poslova potrebno je znatno unaprijediti u smislu kreiranja novih zelenih površina odnosno kvalitetnije održavanje postojećih.

Kontinuirano je prisutan problem održavanja lokalnih puteva, prije svega u zimskom periodu. Način da ga izbjegnemo u budućnosti jeste javno preduzeće koje će u ljetnom periodu održavati zelene površine, a u zimskom periodu održavati puteve. Ove usluge su uglavnom sezonskog karaktera te ne zahtijevaju punu iskorištenost kapaciteta. Višak kapaciteta u određenim periodima se može upotrijebiti za poslove održavanja. Dodatnim angažovanjem materijalnih i ljudskih kapaciteta, koji se koriste kod odvoza smeća i čišćenja ulica, podići će se ukupna efikasnost preduzeća. Uz povećanje kapaciteta JKP Visočica se može u potpunosti osposobiti za pružanje svih usluga neophodnih za održavanje putnih komunikacija, a Općina kao osnivač imala bi preduzeće koje plaća na bazi stvarnih učinaka, a ne na bazi pretpostavki odnosno procjene potreba. Zimsko održavanje je prioritet u usmjeravanju ovog preduzeća, ali isto tako i ljetno održavanje, odnosno održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, uljepšavanje gradskih i drugih ulica.

JKP Visočica bit će podijeljeno u tri profitne, odnosno organizacione jedinice. Prva profitna jedinica je vodovod i kanalizacija uključujući aktivnosti vezane za crpnu stanicu, rezervoare, distributivnu mrežu, kanalizaciju, kolektore, sistem za prečišćavanje voda, vodotokove, te javne česme i fontane. Druga profitna jedinica obuhvatala bi sektor čistoće i to aktivnosti sakupljanja i odvoza smeća, reciklažu, deponiju, strvoderstvo, klaonički i drugi animalni otpad. Treća organizaciona jedinica obuhvatala bi sektor zelenila i to zelene površine, drveće, parkove, izletišta, staklenike, rasadnike, te zimsko i ljetno održavanje puteva. Ovakva organizacija planira se iz razloga  privatizacije javnog sektora, što je moguće da u budućnosti u Federaciji BiH javni sektor bude predmet privatizacije. Organizacija koja predviđa vodosnabdijevanje i kanalizaciju u zasebnoj poslovnoj jedinici iz razloga strateškog opredjeljenja Općine da ovu djelatnost isključi iz svakog oblika koncesije, odnosno privatizacije u budućnosti.

JKP Visočica, pored navedenih djelatnosti, dopuniti sa djeatnošću upraviteljstva u objektima kolektivnog stanovanja. Za ovu djelatnost nisu potrebni značajni dodatni resursi, jer se uglavnom radi o poslovima sitnih popravki, tekućeg i investicijskog održavanja. S druge strane, općina Visoko je u potpunosti zakonski uredila ovu oblast kroz ranije donesene odluke. Posebno je bitno da se poslovima upraviteljstva bavi Javno preduzeće iz razloga povjerenja koje građani odnosno korisnici njegovih usluga treba da imaju u nekoga na čiji depozitni račun će sredstva propisana za ovu namjenu biti deponovana.

JKP Visočica, pod hitno mora započeti prosec razdvajanja komunalnog otpada za staklo, papir i plastiku. Za početak, to se može uraditi na način da se na nekoliko mjesta u općini postave posebni kontejneri odnosno posude u koje će građani sami donositi selektirani otpad, a kasnije se može ići i putem određenih beneficija koje dobivaju oni koji se aktivno uključe u ovaj proces, odnosno na neki drugi način, za koji se detaljnom analizom utvrdi da je najekonomičniji.

Opći ciljevi su:

– vodosnabdijevanje organizovano i pod upravljanjem Javnog preduzeća za više od 1/2 ukupnog broja stanovništva;

-organizovan odvoz smeća sa teritorije cijele općine;

-kanalizaciona mreža za više od 1/2 teritorije općine;

-održavane zelene površine;

-čiste ulice u ljetnom i zimskom periodu.

ZAKLJUČAK:

Proširenje djelatnosti na pomenute oblasti iz teksta, te nova sistematizacija i organizacija preduzeća.

Nosilac aktivnosti: Nadzorni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

2.2. JAVNO PREDUZEĆE VISOKOGAS VISOKO

JP Visokogas predstavlja jedno od najuspješnijih javnih preduzeća u posljednjih nekoliko godina. Izgradnja primarne i sekundarne mreže je skoro u cjelosti završena, kako za stanovništvo tako posebno za privredne i javne subjekte. Preduzeće kontinuirano povećava prihode od djelatnosti, izmiruje sve svoje obaveze i ostvaruje dobit. Obaveze po osnovu kreditnih zaduženja nastalih u investicionom ciklusu izgradnje mreže i razvoja preduzeća izmirene su u cjelosti. Tužbeni zahtjev po osnovu neuspješnog pokušaja privatizacije preduzeća odbijen je kod drugostepenog suda čime je proces privatizacije prekinut. Predmet se trenutno nalazi na reviziji kod Vrhovonog suda FbiH, te se očekuje potvrda drugostepenog organa.

Prateći svjetske trendove vezane za rast pojedinih industrijskih sektora, poslovi vezani za energiju i energetsku efikasnost imaju poseban tretman. S jedne strane imamo sve veću potrošnju energije što vodi ka sve većoj potražnji, a s druge strane imamo sve veću potrebu za pojačanom energetskom efikasnošću. Preduzeće bi se trebalo tržišno pozicionirati ne samo kao isporučilac gasa u Visokom nego u čitavoj visočkoj regiji kada se za to ukaže potreba. Također, preduzeću bi trebalo proširiti djelatnost u segmentu projektovanja i inžinjeringa i upravljanja energetskim projektima, posebno se fokusirajući na obnovljive izvore energije, a u skladu sa energetskim politikama FbiH, te direktivama Europske unije.

U isto vrijeme bit će potrebno javno dobro „gasna mreža“ izdvojiti iz preduzeća, te ga vratiti u posjed Općine Visoko, čime bi se stvorile trajne pretpostavke za ubiranje naknade u općinski budžet od ovog javnog dobra, kao i ostvarenje uticaja lokalne zajednice u ovoj važnoj oblasti, bez obzira na buduća zakonska i podzakonska rješenja u oblasti privatizacije javnog sektora u Bosni i Hercegovini.

ZAKLJUČAK:

1. Proširiti djelatnost JP Visokogas, te promijeniti naziv istog u skladu sa proširenjem djelatnosti.

Buduće proširenje djelatnosti, toplifikacija općine Visoko iz TE Kakanj, razrada i vođenje projekta izgradnje, izgradnja i pogon mini hidro centrala na području općine Visoko, u skladu sa strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH.

Nosilac aktivnosti: Nadzorni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

2. Javno dobro „gasna mreža“ vratiti Općini, te isto dati JP Visokogas na korištenje uz naknadu.

Nosilac aktivnosti: Nadzorni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

2.3. JAVNO PREDUZEĆE VETERINARSKA STANICA VISOKO

JP Veterinarska stanica u posljednjoj deceniji kontinuirano je poslovalo uspješno i bez opterećenja za općinski budžet. Ipak bitno je podsjetiti na promjene u vlasničkoj strukturi kroz smanjenje vlasništva države u preduzeću, te da je započeti proces privatizacije ovog preduzeća trenutno u fazi mirovanja. Zakonska rješenja u ovoj oblasti predvidjela su privatizaciju veterinarskih stanica, što je slučaj u velikom broju općina širom FBiH, koje posluju više ili manje uspješno. Značajan broj nanovo osnovanih privatnih veterinarskih stanica uspješno posluje na tržištu pružajući svoje usluge, što je slučaj i na prostoru naše općine. Nije neophodno imati javno preduzeće u oblasti veterinarske zaštite kako bi se mogle zadovoljiti potrebe naših privrednih subjekata i stanovništva u ovoj oblasti. Dakle, strateško opredjeljenje Općine treba biti konačna privatizacija JP Veterinarska stanica.

ZAKLJUČAK:

Donijeti Odluku o nastavku procesa privatizacije, te o istom obavijestiti nadležnu Agenciju za privatizaciju, a prethodno preispitati postupak privatizacije i procenat dionica koje su u privatnom vlasništvu (48% Markovićevih dionica).

Nosilac aktivnosti: Nadzorni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

2.4. JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA GROBLJA VISOKO

Preduzeće već dugi niz godina posluje sa poteškoćama, kontinuirano je nelikvidno uz blokade transakcijskih računa i tužbene zahtjeve povjerilaca. Ne izmiruje na vrijeme svoje obaveze prema državi, poslovnim bankama, dobavljačima i radnicima kojima nije uvezan radni staž. Preduzeće je proširilo svoje djelatnosti i izvan javnog interesa, za što nema potrebe, te se može reći da posluje uz velike poteškoće i predstavlja opterećenje za općinski budžet, uz mogućnost da to opterećenje bude veće ako se ne pristupi rješavanju problema.

Iz revizorskog nalaza primjetno je loše upravljanje sredstvima preduzeća uz netransparentan rad i naznake nezakonitog poslovanja. Obaveze koje je preduzeće preuzelo uz sudske procese pokrenute protiv istog otvaraju pitanje opstanka preduzeća u potpunosti. Za očekivati je da u ovakvom razvoju događaja bude otvoren stečaj nad preduzećem, te da u cjelosti bude obustavljena javna funkcija istog, odnosno da se ugrozi osnovna djelatnost istog, vršenje pogrebnih usluga, uz pritisak na općinski budžet što bi ugrozilo normalno funkcionisanje naše općine.

Kao racionalno rješenje nameće se kontrolisani stečajni postupak za JKP Gradska groblja sa što manje negativnih posljedica za općinski budžet. Paralelno sa navedenim pristupilo bi se osnivanju novog preduzeća koje bi za isključivu djelatnost imalo pogrebne usluge, a koje bi preuzelo upravljanje dijelom imovine postojećeg preduzeća neophodne za obavljanje javne funkcije.

Cijeni se da pod hitno treba izvršiti izdvajanje i prijenos radne jedinice «Gradsko zelenilo» iz ovog preduzeća u JKP Visočica, uključiti i mehanizaciju i potrebne radnike. Za radne jedinice «Klesarija» i «Tvornica pogrebne opreme», također pod hitno preispitati ekonomičnost i opravdanost postojanja istih, te u slučaju nepostojanja opravdanosti započeti proces gašenja pomenutih djelatnosti, sa posebnom brigom u odnosu na radnike. Unutar samog preduzeća zadržati isključivo pogrebnu djelatnost, te ukoliko nalazi stručnih mišljenja pokažu da ovo preduzeće ne može u skorijem periodu izmiriti sve dospjele obaveze, pokrenuti proces kontrolisanog stečaja, a uporedo sa tim formirati novo preduzeće za obavljanje pogrebne djelatnosti.

Važno je napomenuti da ovaj kontrolirani proces za prioritet mora imati brigu oko uposlenih u preduzeću, njihovih prava i potraživanja, te transfer istih u novo preduzeće ili u postojeća preduzeća koja će preuzeti obavljanje nekih djelatnosti od JKP Gradska groblja kao što je slučaj sa JKP Visočica i održavanja zelenih površina.

ZAKLJUČAK:

– pokrenuti kontrolirani stečajni postupak nad JKP Gradska groblja Visoko, sa što manjim uticajem na općinski budžet;

– osnovati novo javno preduzeće za vršenje pogrebnih usluga, te izvršiti transfer dijela imovine i uposlenika potrebnog za obavljanje ove djelatnosti;

– transferirati djelatnost, materijalna sredstva i uposlenike za obavljanje djelatnosti održavanja zelenih površina u JKP Visočica;

osigurati prava i potraživanja uposlenika JKP?-  Gradska groblja;

izdvojiti javno dobro u korist Općine.?-

Nosilac aktivnosti: Općinska načelnica, Nadzorni odbor JKP Gradska groblja, Nadzorni odbor JKP Visočica

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

2.5. JAVNO PREDUZEĆE RADIO I TELEVIZIJA VISOKO

JP RTV Visoko obavlja svoju javnu funkciju u nivou raspoloživih sredstava. Ipak, preduzeće je ovisnik o budžetskim sredstvima, odnosno direktnim transferima iz općinskog budžeta. Sredstva koja se iz općinskog budžeta transferišu na preduzeće su značajna, te se kroz period i povećavaju što predstavlja dodatnu obavezu za efikasnijim i boljim funkcionisanjem preduzeća. To se prije svega odnosi na pružanje kvalitetnije usluge, na kreiranje i pružanje novih i drugačijih programskih sadržaja, na oplemenjivanje cjelokupne programske šeme.

Prvi cilj preduzeća u narednom periodu mora biti smanjenje ekonomske ovisnosti od općinskog budžeta bez obzira na postavljena zakonska ograničenja za javne emitere u Bosni i Hercegovini. Preduzeće treba znatno više tržišno usmjeriti, na određen i zakonom dozvoljen način više komercijalizirati. Paralelno s tim nameće se obaveza povećanja produktivnosti i efikasnosti rada u ovom preduzeću. Također, preduzeću je neophodno obezbijediti adekvatne prostorne i tehničke pretpostavke.

Javno preduzeće Radio i televizija Visoko potrebno je da ide u smjeru da se od ovog preduzeća proba napraviti regionalna radio i televizija. S time u vezi, potrebno je općinama Breza, Ilijaš, Olovo, Kakanj, Kiseljak, Kreševo i Fojnica ponuditi inicijativu o formiranju regionalne radio i televizije.

U slučaju neprihvatanja ponuđene inicijative odnosno neiskazanog interesa za isto, jedini način rasterećenja budžetskog opterećenja je privatizacija ovog preduzeća.

ZAKLJUČAK:

1.Napraviti strateški plan za narednih pet godina koji će sadržavati sistematizaciju i organizaciju preduzeća, područje djelovanja sa posebnim osvrtom na povećanje tržišnog djelovanja preduzeća.

Nosilac aktivnosti: Nadzorni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

2.Razmotriti mogućnost djelimične privatizacije – javno privatno partnerstvo (kao jedan od pristupa).

Nosilac aktivnosti: Nadzorni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

2.6. JAVNO PREDUZEĆE AERODROM VISOKO

JP Aerodrom Visoko već duži niz godina je preduzeće bez ikakve poslovne aktivnosti, te organa upravljanja. U prošlosti smo svjedočili velikim budžetskim izdacima u svrhu izmirenja obaveza što je ponekad dovodilo u pitanje funkcionisanje budžeta općenito. Na neriješen status ovog preduzeća prije svega utiče nekoliko činjenica:

– neriješeni vlasnički odnosi unutar samog preduzeća;

– nepostojanja interesa federalnog, odnosno državnog nivoa za Aerodrom Visoko;

– nepostojanje kratkoročne realne ekonomske potrebe za izmještanje trenutnog sarajevskog aerodroma;

– trenutne i potencijalne obaveze preduzeća kao latentna opasnost za funkcionisanje općinskog budžeta;

– visok iznos sredstava, za našu lokalnu zajednicu, potrebnih za ulaganje kako bi se cjelokupan projekat doveo u fazu traženja potencijalnog strateškog partnera.

Ipak, bez obzira na sve pobrojano, neophodno je u što kraćem roku razmotriti poziciju Općine Visoko kad je u pitanju zaštita vlasništva, odnosno dosadašnjih ulaganja u smislu vlasničke strukture, a posebno strateškog opredjeljenja za ovaj projekat u smislu daljnjeg razvoja odnosno prenamjene dosada izgrađene imovine preduzeća u svrhu razvoja nekog drugog projekta. Općinska administracija bi u ovim aktivnostima prije svega trebala voditi računa o osiguranju normalnog funkcionisanja općinskog budžeta odnosno nepreuzimanju potencijalnih obaveza izvan mogućnosti naše lokalne zajednice.

ZAKLJUČAK:

– Provesti potrebne aktivnosti za konačno definisanje vlasničkih odnosa u preduzeću u cilju zaštite općinske imovine kojom peduzeće raspolaže;

– Nanovo razmotriti ukupan projekat, odnosno strateško pozicioniranje Općine u istom, te u skladu sa istim pokrenuti aktivnosti na privođenju prostora aerodroma konačnoj namjeni.

– Definisati alternativnu namjenu prostora i razmotriti je.

Kao alternativa, nakon utvrđivanja činjenica razmotriti mogućnost pokretanja stečaja.

Nosilac aktivnosti: Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

2.7. JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJENJE OPĆINSKOM IMOVINOM (novi subjekt)

Analizirajući dosadašnju praksu kada je u pitanju upravljanje općinskom imovinom, počevši od poslovnih i stambenih objekata, autobuskih stanica i stajališta, taksi stajališta, garaža, poligona za obuku, repetitora, tržnice, pijace, javnih WC-a, zemljišta i građevinskih lokacija, kao i javnih prostora koji se koriste za razne namjene od parkinga do ljetnih bašti, ocijenjeno je da općinska administracija, odnosno njene službe nisu dovoljno efikasno upravljale istom. Posebno je izostao proaktivan pristup u smislu razvoja novih ideja, odnosno iskorištavanja općinske imovine na ekonomsko zadovoljavajući način, a u cilju korištenja iste kroz zadovoljavanje potreba građana općine Visoko, stoga se kao potreba nameće osnivanje JP za upravljanje općinskom imovinom. Ovom preduzeću bit će povjereno upravljanje, održavanje, uređenje javnog prostora koji se koristi kao javni parking uz naplatu. Problem neregulisanog parking prostora za normalno održavanje saobraćaja u gradu do sada nije tretiran na pravi način, tako da je potrebno uređenje istog kroz organizaciju nove firme.

Također, preduzeće  će za cilj imati stvaranje nove vrijednosti za vlasnika, u ovom slučaju Općinu, kroz realizaciju tržišnih projekata razvijenih na općinskoj imovini.

Cijeni se opravdanim osnivanje jednog ovakvog privrednog subjekta koji će za cilj imati upravo osmišljavanje ideja i razvoj projekata za postojeće općinske potencijale, odnosno imovinu ili građevinske lokacije, a sve na efikasan i tržišno orjentiran način, putem vlastitih potencijala ili potencijala osnivača.

Upravljanje općinskom imovinom prenosilo bi se na pomenuto preduzeće etapno od projekta do projekta prema potrebama i godišnjim planovima razvoja općine Visoko, a uporedo s tim ovo preduzeće bi popisom napravilo bazu općinske imovine.

ZAKLJUČAK:

1. Donošenje Odluke o osnivanju JP za upravljanje općinskom imovinom.

Nosilac aktivnosti: Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

2.8. ZAKLJUČCI

U odnosu na privatizaciju javnih preduzeća naše strateško opredjeljenje je slijedeće:

– Kratkoročni cilj: Privatizacija preduzeća Veterinarska stanica i RTV Visoko (ako ne bude reorganizacije),

– Srednjoročni cilj: Privatizacija druge i treće profitne jedinice JKP Visočica, ukoliko zakonom bude definisano da se ove oblasti moraju privatizirati,

– Dugoročni cilj: Isključivanje iz svakog oblika privatizacije prve profitne jedinice JKP Visočica, JP Visokogas, preduzeća za obavljanje pogrebne djelatnosti i novoformiranog preduzeća za upravljanje općinskom imovinom, uz obavezno utvrđivanje javnih dobara, izdvajanje istih iz svih preduzeća i stavljanje u nadležnost općine.

– Zaduženja za provođenje usvojenih aktivnosti vezanih za reformu dati isključivo nadzornim odborima, a krajnji rok za realizaciju je 31.12.2013.godine.

 

 

3. JAVNE USTANOVE

 

3.1. JAVNA USTANOVA KSC MLADOST VISOKO

JU KSC Mladost do sada je funkcionirala kao zasebna cjelina-sportska dvorana. Ostali sportski objekti bili su prepušteni na brigu sportskim kolektivima, općinskim službama, te entuzijastima sporta.

S obzirom na sve veći broj sportskih objekata od javnog interesa, te veliki broj sportskih klubova i pojedinaca naše općine, koji koriste iste, a posebno na potrebu za racionalnijim i efikasnijim održavanjem i upravljanjem istih, JU KSC Mladost bi trebala proširiti svoje područje djelovanja po uzoru na neka javna preduzeća u drugim općinama.

JU KSC Mladost bi se transformisala u Javnu ustanovu za upravljanje objektima za sport i rekreaciju. Pored kulturno-sportskog centra Mladost, buduća ustanova bi trebala upravljati sportskom salom Partizan, stadionom Luke, te drugim sportskim objektima u vlasništvu Općine. Svi tereni za sport i rekreaciju bi morali imati jednog zajedničkog upravitelja.

Javna ustanova za upravljanje objektima za sport i rekreaciju trebala bi pokretati nove projekte izgradnje sportskih objekata u općini, uz korištenje dostupnih izvora, kao što su međunarodni fondovi namijenjeni za razvoj ove oblasti.

ZAKLJUČAK:

1. Donošenje Odluke o proširenju djelatnosti, te promjene naziva u skladu sa proširenjem djelatnosti.

2. Donijeti Odluku o ustupanju pomenutih objekata na upravljanje u korist KSC Mladost.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

3.2. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO

U proteklim periodima, Javna ustanova Centar za socijalni rad je u kontinuitetu i kvalitetno pružala usluge socijalne pomoći. Zbog sve većih potreba za pružanjem usluga socijalnih i drugih pomoći ova ustanova mora nastaviti trendom kakav je imala do sada, odnosno mora se još više posvetiti poboljšanju kvaliteta pruženih usluga.

Bitno je napomenuti da finansiranje samog rada ove ustanove zavisi isključivo od osnivača tj. od lokalnog budžeta. Budući da se ova ustanova bavi pružanjem usluga socijalne pomoći koje se finansiraju sa drugih nivoa, neophodno bi bilo pronaći način kako da se i sam rad ove ustanove finansira iz nekih drugih izvora. Dakle, potrebno je samo finansiranje iz općinskog budžeta smanjiti, a okrenuti se nekim drugim izvorima finansiranja. Vrlo je bitno izaći iz lokalnih okvira prije svega radi sticanja uslova za korištenje sredstava sa nekih drugih nivoa, kao što su kantonalni i federalni nivo.

Materijalne troškove i plate staviti na teret budžeta, a ostale aktivnosti bi se trebale finansirati iz drugih izvora sa nivoa Kantona i Federacije. Osnovni cilj je ispitati modele finansiranja kako bi se rasteretio budžet, a proširiti dijapazon pruženih usluga. Dosadašnji sistem pomoći samo kroz novčane donacije dopuniti kroz programe subvencije cijena za nabavku roba i usluga. Za primjer dobre prakse pratiti rad sličnih ustanova u okolnim gradovima, ali i šire.

ZAKLJUĈAK:

1. Izraditi Plan aktivnosti JU Centar za socijalni rad u smislu rasterećenja budžeta, proširenja dijapazona usluga uz povećanu aktivnost prikupljanja sredstava iz drugih izvora.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

 

3.3. JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VISOKO

Ova ustanova je zbog svoje djelatnosti od posebnog interesa za općinu, odnosno za sve njene građane. Iz razloga posebnog značaja mora se posvetiti posebna pažnja.

Način rada i unutrašnja organizacija, efikasnost i efektivnost u pružanju usluga, broj pruženih usluga, broj zaposlenih u ustanovi, način finansiranja, stuktura troškova, su samo neki od bitnih elemenata koji zahtijevaju dodatnu analizu.

Fokus na navedenom proizilazi iz izražene potrebe građana za poboljšanjem kvaliteta primarne zdravstvene zaštite. Cilj jeste proširiti dijapazon pruženih usluga zdravstvene zaštite uz podizanje nivoa postojećih usluga u zakonskim okvirima.

ZAKLJUĈAK:

1. Maksimalno proširiti dijapazon usluga iz oblasti specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite u skladu sa zakonskim okvirima.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

3.4. JAVNA USTANOVA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO

JU za predškolski odgoj posluje sa uspjehom, obavlja svoju javnu funckiju na zadovoljavajući način, naravno uz subvenciju iz općinskog budžeta, što je slučaj sa svim javnim ustanovama ove vrste u našoj zemlji. U narednom periodu, u ovisnosti od mogućnosti, planira se povećanje kapaciteta ove ustanove, te unapređenje uslova za rad kako bi se mogle zadovoljiti potrebe svih zainteresiranih za ovom uslugom na većem nivou, uvažavajući i perspektivu rasta, broja stanoviništva na općine Visoko, pa time i broja predškolske djece. Predlaže se proširenje djelatnosti u smislu organizovanja dnevnog boravka i igraonice za djecu. Uz organizaciju rada u dvije smjene, korištenje kapaciteta koji već postoje, ovaj projekat bi osigurao dodatna finansijska sredstva i povećao kvalitet života u našem gradu.

ZAKLJUĈAK:

1.Donošenje akcionog plana uključujući dodatne aktivnosti naložene ovim dokumentom.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

3.5. JAVNA USTANOVA ZAVIĈAJNI MUZEJ VISOKO

JU Zavičajni muzej svoju djelatnost treba između ostalog usmjeriti i ka podsticanju razvoja turizma, čemu općina Visoko u budućnosti treba težiti. Jedan od koraka u tom smijeru je i organizacija novih sadržaja kao što su Muzej kožarstva i Muzej otpora agresiji 92-95. Pored dosadašnje saradnje koju je ostvarivao sa Općinom kao osnivačem i Kantonom, JU Zavičajni muzej za svoje aktivnosti i projekte treba tražiti podršku sa federalnog, državnog nivoa i međunarodnih fondova.

ZAKLJUĈAK:

1.Provjeriti raspoložive kapacitete za formiranje Muzeja kožarstva i Muzeja otpora agresiji 92-95 i donošenje Odluke o osnivanju istih.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

2.Izvršiti prenos prava korištenja i upravljanja nad lokalitetima kulturno-historijskog nasljeđa na području općine Visoko.

Nosilac aktivnosti: Upravni odbor i Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

3.6. JAVNA USTANOVA GRADSKA BIBLIOTEKA VISOKO

3.7. JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU I EDUKACIJU VISOKO

Sa osnovnim ciljem racionalizacije troškova i povećanja efikasnosti u pružanju usluga, osnovno opredjeljenje vezano za navedene javne ustanove jeste njihovo objedinjavanje, odnosno fuzija u jednu javnu ustanovu. Novi subjekat nosio bi naziv Centar za kulturu.

Ocijenjeno je da su djelatnosti, odnosno usluge koje pružaju navedene ustanove komplementarne, te da je logično da se organizuju i pružaju u sklopu jedinstvene ustanove.

JU Centar za kulturu, sa zadržanim svim sadržajima, se mora znatno više “tržišno” usmjeriti, na način da krajnjeg korisnika stave na prvo mjesto. Cilj je također motivirati i aktivirati što više raznih skupina našeg društva da se uključe u projekte, da zajedničkim angažmanom oplemene kulturni ambijent naše općine.

ZAKLJUĈAK:

1. Donijeti Odluku o osnivanju JU Centar za kulturu.

Nosilac aktivnosti: Općinska načelnica.

Rok za realizaciju: 31.12.2013. godine.

 

 

4. ZAKLJUĈNA RAZMATRANJA

 

Kao što je navedeno u uvodu predložena reforma ima za cilj efikasniji i bolji javni sektor sa kvalitetnom uslugom za krajnjeg korisnika, građane općine Visoko, na višem nivou, uz manji uticaj na općinski budžet.

Javni sektor koji će biti podrška općinskoj administraciji za izgradnju boljeg i ljepšeg mjesta za živjeti, podrška u nastojanju da se od općine stvori lokacija poželjna za turiste, ali i investicijska ulaganja.

U tom smislu sva javna preduzeća i javne ustanove moraju u fokus staviti krajnjeg korisnika, a posljedično tome svoju organizaciju, unutrašnje uređenje, domaćinski pristup upravljanju povjerenim resursima i poslovima, te praćenje trendova razvoja javnog sektora u okruženju.

Imajući u vidu sve navedeno vodit će se računa o čuvanju suvereniteta nad ključnim javnim dobrima u vlasništvu Općine Visoko, kroz prizmu trendova privatizacije javnog sektora u Bosni i Hercegovini.

S toga se na kraju nameće nekoliko generalnih zaključaka:

– zbog predstojećeg ciklusa privatizacije javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini potrebno je definisati sva javna dobra, ista selekcionirati, uknjižiti u vlasništvo Općine, te ih ustupiti na korištenje javnim preduzećima, uz naknadu ili bez naknade;

– normativno urediti rad svih javnih preduzeća i javnih ustanova, ista uskladiti sa zakonskim i podzakonskim aktima uz adekvatnu sistematizaciju i organizaciju;

– organizovati tako da komunalni sektor treba da pomiri svoje socijalne funkcije za pojedinačne građane, ekološke funkcije za društvo u cjelini i ekonomske funkcije spram obezbjeđenja ekonomske cijene komunalnih usluga;

– cilj organa upravljanja u svim javnim preduzećima i javnim ustanovama mora biti efikasnija i bolja usluga uz manje opterećenje za budžet, kroz efikasniju organizaciju i upravljanje povjerenom imovinom i resursima;

– krajnji rok za realizaciju svih navedenih zaključaka ovog dokumenta je 31.12.2013. godine;

– dinamičniji rad nadzornih i upravnih odbora;

– bolja saradnja javnih preduzeća i javnih ustanova sa osnivačem;

– strateško planiranje razvoja javnog sektora;

– „punjenje budžeta“ kroz dobit javnog sektora.

 

 

5. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Smjernice stupaju na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku općine Visoko“.

 

 

 

Broj: 01/1-02-___/13       PREDSJEDAVAJUĆA

_____2013. godine                  Općinskog vijeća Visoko

V i s o k o         Mirela Mateša Bukva

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

 

I – PRAVNI OSNOV

 

Pravni osnov za donošenje ovog dokumenta sadržan je u članu 22. i 98. Statuta općine Visoko i članu 91. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko kojim je propisana nadležnost Općinskog vijeća za donošenje smjernica kao akta kojim Općinsko vijeće usmjerava rad Općinskog načelnika, kao izvršnog organa, općinskih službi za upravu, javnih ustanova i javnih preduzeća, čiji je osnivač Općina.

 

 

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

 

Općinsko vijeće Visoko je, na 6. sjednici, održanoj 27.4.2013. godine, donijelo Zaključak kojim usvaja Nacrt smjernica reforme javnog sektora općine Visoko i o istom otvara javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U skladu sa donesenim Zaključkom, Nacrt smjernica upućen je u javnu raspravu, a održana je i završna javna rasprava 3.6.2013. godine u velikoj sali Općine.

Po okončanoj javnoj raspravi, Općinska načelnica, kao predlagač, a u saradnji sa nosiocima  izrade – Službom za privredu, razvoj, budžet i finansije i Službom za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, utvrdila je Prijedlog smjernica reforme javnog sektora općine Visoko.

Prijedlog smjernica, zajedno sa izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, dostavlja se Općinskom vijeću na razmatranje i  usvajanje.

 

 

 

 

 

Prilog:

– Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi –  javna preduzeća i

– Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi –  javne ustanove.

 

 

 

 

Visoko, juni 2013. godine    OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

Amra Babić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

             OPĆINA  VISOKO                                                      

Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ

JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU SMJERNICA

REFORME JAVNOG SEKTORA OPĆINE VISOKO

-JAVNA PREDUZEĆA-

 

Općinsko vijeće Visoko je 27.04.2013.godine na 6.sjednici donijelo Zaključak o usvajanju Nacrta smjernica reforme javnog sektora općine Visoko i otvorena je javna rasprava u trajanju od 30 dana.

U toku javne rasprave u Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije dostavljeni su prijedlozi za dopunu ovog dokumenta od podnosioca Nacrta OIO SDA Visoko.

Prijedlozi za dopunu su slijedeći:

1. Javno komunalno preduzeće Visočica, pored djelatnosti navedenih u ranije dostavljenom dokumentu, dopuniti sa djeatnošću upraviteljstva u objektima kolektivnog stanovanja. Za ovu djelatnost nisu potrebni značajni dodatni resursi, jer se uglavnom radi o poslovima sitnih popravki, tekućeg i investicijskog održavanja. S druge strane, općina Visoko je u potpunosti zakonski uredila ovu oblast kroz ranije donesene odluke. Posebno je bitno da se poslovima upraviteljstva bavi Javno preduzeće iz razloga povjerenja koje građani odnosno korisnici njegovih usluga treba da imaju u nekoga na čiji depozitni račun će sredstva propisana za ovu namjenu biti deponovana.

2. JKP Visočica, pod hitno mora započeti prosec razdvajanja komunalnog otpada za staklo, papir i plastiku. Za početak, to se može uraditi na način da se na nekoliko mjesta u općini postave posebni kontejneri odnosno posude u koje će građani sami donositi selektirani otpad, a kasnije se može ići i putem određenih beneficija koje dobivaju oni koji se aktivno uključe u ovaj proces, odnosno na neki drugi način, za koji se detaljnom analizom utvrdi da je najekonomičniji.

3. Što se tiče Javnog komunalnog preduzeća Gradska groblja, smatramo da se pod hitno treba izvršiti izdvajanje i prijenos radne jedinice «Gradsko zelenilo» iz ovog preduzeća u JKP Visočica, uključiti i mehanizaciju i potrebne radnike. Za radne jedinice «Klesarija» i «Tvornica pogrebne opreme», također pod hitno preispitati ekonomičnost i opravdanost postojanja istih, te u slučaju nepostojanja opravdanosti započeti proces gašenja pomenutih djelatnosti, sa posebnom brigom u odnosu na radnike. Unutar samog preduzeća zadržati isključivo pogrebnu djelatnost, te ukoliko nalazi stručnih mišljenja pokažu da ovo preduzeće ne može u skorijem periodu izmiriti sve dospjele obaveze, pokrenuti proces kontrolisanog stečaja, a uporedo sa tim formirati novo preduzeće za obavljanje pogrebne djelatnosti.

4. Javno preduzeće Radio i televizija Visoko potrebno je da ide u smjeru da se od ovog preduzeća proba napraviti regionalna radio i televizija. S time u vezi, potrebno je općinama Breza, Ilijaš, Olovo, Kakanj, Kiseljak, Kreševo i Fojnica ponuditi inicijativu o formiranju regionalne radio i televizije.

U slučaju neprihvatanja ponuđene inicijative odnosno neiskazanog interesa za isto, jedini način rasterećenja budžetskog opterećenja je privatizacija ovog preduzeća.

5. U odnosu na privatizaciju javnih preduzeća naše strateško opredjeljenje je slijedeće:

Kratkoročni cilj: Privatizacija preduzeća Veterinarska stanica i RTV Visoko (ako ne bude reorganizacije),

Srednjoročni cilj: Privatizacija druge i treće profitne jedinice JKP Visočica,

Dugoročni cilj: Isključivanje iz svakog oblika privatizacije prve profitne jedinice JKP Visočica, JP Visokogas, preduzeća za obavljanje pogrebne djelatnosti i novoformiranog preduzeća za upravljanje općinskom imovinom, uz obavezno utvrđivanje javnih dobara, izdvajanje istih iz svih preduzeća i stavljanje u nadležnost općine.

6. Zaduženja za provođenje usvojenih aktivnosti vezanih za reformu dati isključivo nadzornim odborima, a krajnji rok za realizaciju je 31.12.2013.godine.

 

Prijedlozi za dopunu dokumenta su ocijenjeni kao opravdani u cilju utvrđivanja kvalitetnijeg prijedloga i isti se u cjelosti prihvataju.

 

 

U toku javne rasprave u Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije dostavljeni su prijedlozi, primjedbe i sugestije koje se odnose na reformu javnih preduzeća od:

 

– OO SDP Visoko,

– OO STRANKE ZA BiH Visoko,

– JKP VISOČICA d.o.o.Visoko.

 

OO SDP Visoko – primjedbe i prijedlozi odnose se na slijedeće:

 1. Plan reforme javnog sektora uopće ne sadrži pravni osnov za njegovo donošenje što je konstatovala i Komisija za statut i propise OV Visoko, član 99. Poslovnika OV;
 2. Plan ne sadrži nikakve egzaktne stručne pokazatelje, kao ni finansijsku konstrukciju koja bi ukazala na opravdanost ulaska u realizaciju predloženih reformskih rješenja na dobrobit svih građana općine Visoko;
 3. Plan ne sadrži nikakakv elaborat, kao ni vlasničku strukturu JP i JU i stvarnu vrijednost kapitala preduzeća što treba registrovati u osnivačkim aktima;
 4. Predlagač Plana uopće ne spominje zakonsku osnovu kojima se regulišu komunalne djelatnosti, koncesije, vršenje javnih usluga, definiranje dobara u općoj upotrebi i dr.
 5. U Planu nedostaju jasni propisi o načinu i metodu evidentiranja, proglašenja i zaštiti javnog dobra u opštoj upotrebi, prirodnog bogatstva i objekata od općeg kulturnog značaja;
 6. Sa ciljem zaštite javnog interesa u oblasti komunalnih djelatnosti neophodno je predložiti da se u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća i Zakonom o prenošenju nadležnosti upravljanja i raspolaganja neprivatiziranim dionicama kapitalom i imovinom javnih preduzeća pripreme za neku od narednih sjednica OV Visoko adekvatne odluke kojim bi se zaštitio i u što je moguće većoj mjeri zadržao u navedenim javnim preduzećima kapital u državnom (općinskom) vlasništvu;
 7. Takođe je neophodno donijeti odluke o resursima kojima raspolažu u svom radu navedena preduzeća:
 • Prirodna bogatstva,
 • Javna dobra u opštoj upotrebi,
 • Objekti od opšteg i kulturnog značaja;
 1. Da bi se mogle donijeti odluke o trajnoj zaštiti ovih resursa neophodno je donijeti:
 • Zakone i propise na nivou FBiH, Kantona i Općine,
 • Odrediti kriterije proglašenja ovih dobara, njihova zaštita, način korištenja, održavanja, obnavljanja, transfera i svih drugih aktivnosti u vezi s tim;
 1. Ovo su neophodni elementi, odnosno prethodne radnje koje bi poboljšale funkcionisanje komunalne infrastrukture kao najznačajnije oblasti lokalne zajednice, a prije svega u interesu građana Visokog kao krajnjih korisnika.
 1. Na kraju krajeva komunalni sektor treba da pomiri svoje socijalne funkcije za pojedinačne građane, ekološke funkcije za društvo u cjelini i ekonomske funkcije spram obezbjeđenja ekonomske cijene komunalnih usluga;
 2. Pitanje predstojeće privatizacije komunalnog sektora zahtijeva multidiscipliniran pristup, zahtjevne pripremne radnje, neophodnost prestrukturiranja i povezivanja tržišnog efektiranja komunalnih usluga sa zaštitom socijalno ugroženih kategorija.

 

Navedene primjedbe ispred OO SDP Visoko je dao vijećnik Dejan Ščepanović na završnoj javnoj raspravi.

Stav predlagača je da predloženi dokument nije mogao sadržavati nikakve finansijske pokazatelje, te da su predložene smjernice samo polazna osnova za izradu pojedinačnih dokumenata unutar svakog preduzeća odnosno ustanove u kojima će, zavisno od konačno usvojenog plana reformi, biti definisani svi elementi neophodni za realizaciju postavljenih planova, ciljeva i zadataka.

Prijedlog koji se odnosi na funkciju komunalnog sektora predlagač je prihvatio i ugradio u tekst Prijedloga smjernica.

 

JKP «VISOČICA» d.o.o.Visoko-primjedbe i prijedlozi:

 • Prijedlog za prestruktuiranje ovog preduzeća u tri organizacione jedinice smatra tehnički neracionalnim.
 • Kako predmetni plan reforme ne nudi tehnička poboljšanja postojećeg rada kao ni finansijske pokazatelje smatra da ja kao takav neprihvatljiv.
 • Plan reforme sa tehnološkog aspekta treba da sadrži:

1.Koliko još treba rekonstruisati vodovoda;

2.Koliko izgraditi novih vodovoda;

3.Koliko izgraditi kanalizacionih sistema.

 

Obzirom da se ovaj dokument smatra kao polazna osnova za izradu pojedinačnih dokumenata unutar svakog preduzeća, u narednom periodu će se preduzeti niz aktivnosti za uređenje ove oblasti.

 

OO STRANKE ZA BiH Visoko-prijedlozi izmjena i dopuna Nacrta za javna preduzeća:

JKP Visočica

1.Budući da nije navedeno, u kojoj od tri navedene organizacione jedinice je svrstano održavanje puteva, ulica na području općine Visoko ljeto-zima, to treba učiniti – odnosno treba situirati to održavanje u neku od tri navedene organizacione jedinice. To održavanje se mora izvoditi na području cijele općine Visoko. Također, treba tačno definisati o kojim putevima se radi i to u skladu sa nadležnostima općine Visoko.

2.Da se iz nacrta briše rečenica: „Ovakva organizacija planira se iz razloga trenda privatizacije javnog sektora“.

3.Organizacija koja predviđa vodosnabdijevanje i kanalizaciju u zasebnoj poslovnoj jedinici iz razloga strateškog opredjeljenja Općine da ovu djelatnost isključi iz svakog oblika koncesije, odnosno privatizacije u budućnosti.

Preporuka: da se doda, sa strateškim opredjeljenjem za proširenje vodovodne i kanalizacione mreže do svakog domaćinstva na području općine Visoko.

4.Druga profitna jedinica obuhvatala bi sektor čistoće i to aktivnosti sakupljanja i odvoza smeća, reciklažu, deponiju, strvoderstvo.

Preporuka: da se iza riječi „strvoderstvo“, doda „klaonički i drugi animalni otpad“.

U strateški pristup rješenja ovog problema uključiti i organski otpad iz Prevent Visoko.

 

JP Visokogas

1.Preporuka: proširenje djelatnosti.

2.Buduće proširenje djelatnosti, toplifikacija općine Visoko iz TE Kakanj, razrada i vođenje projekta izgradnje, izgradnja i pogon mini hidro centrala na području općine Visoko, u skladu sa strateškim planom i programom razvoja energetskog sektora FBiH.

3.Predlaže se da se novo Javno preduzeće zove VISOKOENERGIJA.

 

JP Veterinarska stanica

1.Preporuka: prethodno preispitati postupak privatizacije i procenat dionica koje su u privatnom vlasništvu (48% Markovićevih dionica).

2.Uvrstiti u Prijedlog da općina Visoko zadrži dio vlasništva, te da to validnim ugovorom definiše.

 

JP RTV Visoko

1.Uvrstiti u Prijedlog djelimičnu privatizaciju – javno privatno partnerstvo.

 

JP Aerodrom

1.Preporuka: stečaj.

 

JP za upravljanje općinskom imovinom «novi subjekt»

1.Izraditi ELABORAT da li je bolje osnovati JP ili FOND.

2.Izraditi ELABORAT o ekonomskoj opravdanosti JP i ispitati da li je isplatnije formiranje FONDA kroz isti elaborat.

 

Cijeni se da su navedeni prijedlozi konstruktivni, te su većinom ugrađeni u tekst Prijedloga smjernica i isti će biti uzeti u razmatranje prilikom donošenja konkretnih odluka vezanih za javna preduzeća.

 

 

 

 

 

 

POMOĆNICA NAČELNIKA

Edina Ferizović

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

                          OPĆINA  VISOKO

Služba za društvene djelatnosti,

boračko – invalidsku zaštitu i raseljena lica

________________________________________________________________________

Broj:________________

Datum:18.06.2013. godine

 

OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

 

 

IZVJEŠTAJ

O provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu smjernica

reforme javnog sektora općine Visoko

 

Općinsko vijeće Visoko je na 6. sjednici održanoj 27.04.2013. godine usvojilo Nacrt smjernica reforme javnog sektora općine Visok, sa zaključkom da se o istom otvori javna rasprava u trajanju od 30 dana. Završna javna rasprava o Nacrtu je održana dana 03.06.2013. godine u Velikoj Sali općine Visoko na kojoj su bili prisutni predstavnici organa uprave i svi zainteresirani subjekti. Što se tiče javnih ustanova svoje primjedbe i prijedloge su u pismenoj formi ovoj Službi dostavile sljedeće ustanove:

 1. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
 2. JU Zavičajni muzej Visoko
 3. JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko
 4. JU Gradska biblioteka Visoko

JU za predškolski odgoj i obrazovanje je u suštini podržala Nacrt smjernica reforme javnog sektora općine Visoko navedeni pod tačkom 3. tačka 4. a koji se odnose na pomenutu ustanovu. Također, prijedlozi ustanove u cilju dobrobiti iste, njenog uspješnog kvalitetnog rada, bit će uzeti u obzir prilikom donošenja konkretnih pojedinačnih akata vezano za organizaciju ustanove.

JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko je u potpunosti podržala prijedloge iz Nacrta smjernica reforme javnog sektora općine Visoko, ali sa sugestijom da se kod objedinjavanja ustanova koje pružaju slične ili iste djelatnosti vodi računa o potrebnim uvjetima koji su potrebni za poduzimanje takve aktivnosti.

JU Zavičajni muzej Visoko je podržala inicijativu da se pristupi procesu reforme javnog sektora u cilju što boljeg funkcionisanja ovog važnog segmenta našeg života.

JU Gradska biblioteka Visoko nije podržala u svojim primjedbama na Narct smjernica spajanje ove ustanove sa JU Centar za kulturu i edukaciju ali stavljeni prijedlozi i primjedbe nisu prihvaćene od strane predlagača jer se cijeni da su predložena rješenja iz Nacrta smjernica racionalna i opravdana.

Stranka za BiH, Općinska organizacija Visoko, je ovoj Službi dostavila u pismenoj formi prijedlog izmjene i dopune Nacrta o reformi javnog sektora općine Visoko. Preporuke sugestije i pitanja koja se odnose na ustanove (KSC Mladost, JU Centar za socijalni rad, JU Dom zdravlja, JU za predškolski odgoj, JU Zavičajni muzej, JU Gradska biblioteka, JU Centar za kulturu i edukaciju) će se imati u vidu prilikom izrade pojedinačnih akata za svaku ustanovu.

 

 

DOSTAVLJENO:                                                               POMOĆNIK NAČELNICE

 1. Naslov
 2. Arhiva                                                                                  Fehim Memić
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close