Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda

Na osnovu člana 10. tačka 4. Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine ZE-DO kantona» broj 17/07) i člana 22. Statuta Općine Visoko -prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Visoko», broj 1/11), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana_______________donijelo je

 

O D L U K U

o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda

 

I – OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se način izgradnje mjesnih vodovoda,javnih bunara i javnih česmi,  njihovo upravljanje i korištenje, zaštita i održavanje na području općine Visoko.

 

Član 2.

 

Vodni objekti koji službe za snabdjevanje vodom za piće naselja izvan općinskih sjedišta su mjesni vodovodi, javne česme i javni bunari.

 

Član 3.

 

Izvorišta voda koja se zahvataju radi snabdjevanja vodom za piće stanovništva putem mjesnih vodovoda moraju imati dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće, kako bi se u svako doba godine moglo obezbjediti neprekidno snabdjevanje vodom stanovništva.

 

Izuzetno nadležni organ će investitoru izdati potrebne vodne saglasnosti i kad izvorišta nemaju dovoljne količine vode, ukoliko on na drugi način ne može riješiti snabdjevanje vodom.

Kaptaža i rezervoari koji su, u smislu ovog zakona, sastavni dio mjesnog vodovoda, a koji služe za prihvatanje i akumuliranje vode za piće, moraju imati propisne izolacije i ostale potrebne uređaje.

 

Kapacitet rezervoara mjesnog vodovoda treba da obezbijedi dovoljnu količinu vode za dnevnu potrošnju korisnika i rezervu za gašenje požara.

 

Mjesni vodovod mora imati ugrađen i propisno baždaren uređaj za mjerenje količine iskorištene vode na odvodu iz rezervoara, a ako ima više odvoda iz rezervoara na svakom odvodu.

Korisnici lokalnih vodovoda moraju imati ugrađene i propisno baždarene mjerne uređaje (vodomjere) za nekretnine priključene na lokalni vodni objekat.

 

Javna česma mora imati uređaj za zatvaranje vode i betonsko korito.

II – IZGRADNJA MJESNIH VODOVODA ,

I JAVNIH ČESMI

 

                       Član 4.

 

Investitor za izgradnju mjesnog vodovoda može biti mjesna zajednica, grupa građana ili građanin.

Izgradnja mjesnog vodovoda vrši se na osnovu izdate urbanističke saglasnosti odnosno odobrenja za građenje po propisima o prostornom uređenju, odnosno građenju, uz prethodno pribavljanje prethodne vodne saglasnosti i vodne saglasnosti.

 

Investitor izgradnje javne česme može biti mjesna zajednica,grupa građana ili građanin.

 

Odluku o izgradnji javne česme donosi mjesna zajednica .

 

Ako je investitor grupa građana ili građanin izgradnja javne česme se vrši uz saglasnost mjesne zajednice.

 

                                     Član 5.

 

Izgradnja i rekonstrukcija mjesnog vodovoda vrši se na način i pod uslovima određenim u izdatoj vodnoj saglasnosti.

 

                                      Član 6.

 

Ukoliko je investitor grupa građana, dužni su putem organa mjesne zajednice izabrati Građevinski odbor od najmanje tri člana.

Dužnosti i prava Građevinskog odbora su:

 • pribavljanje svih, zakonima propisanih akata potrebnih za izgradnju,
 • otvaranje transakcijskog   računa mjesne zajednice za ovu namjenu
 • organizovanje i potpisivanje «Ugovora o zajedničkoj izgradnji, koirštenju i upravljanju vodoopskrbnim objektom»,koji u ime domaćinstva – korisnika potpisuje nosilac domaćinstva,
 • potpisivanje ugovora sa izvođačima radova,
 • vođenje evidencije o: učešću u izgradnji svakog pojedinca, prikupljenim ili utrošenim novčanim sredstvima i drugim podacima bitnim za izgradnju i kasnije korištenje objekata,
 • da nakon završetka radova podnese pismeni izvještaj Savjetu  mjesne zajednice .

 

 

III – UPRAVLJANJE, KORIŠTENJE, I ODRŽAVANJE

MJESNIH VODOVODA  I JAVNIH ČESMI

 

                             Član 7.

 

Po izvršenoj izgradnji ili rekonstrukciji mjesnog vodovoda, a prije izdavanja odobrenja za upotrebu po propisima o prostornom uređenju, odnosno građenju pribavlja se vodna dozvola.

 

Uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole za mjesni vodovod za koji su investitori grupa građana, podnosi se i pismeni ugovor o održavanju i iskorištavanju mjesnog vodovoda i regulisanju svih pitanja od značaja za mjesni vodovod, koji potpisuju svi investitori tog objekta, a koji se ovjerava na sudu, općini ili kod notara i čiji se primjerak dostavlja općinskoj službi.

 

                                  Član 8.

 

Licima koja nisu učestvovala u izgradnji mjesnog vodovoda, može se odobriti priključak na mjesni vodovod na osnovu vodne saglasnosti koju izdaje općinska služba.

 

Vodna saglasnost se izdaje uz pribavljeno mišljenje

 

–   Mjesne zajednice o mogućnostima najekonomičnijeg rješavanja vodosnabdjevanja podnosioca zahtjeva

–       Mišljenja komunalnog preduzeća o mogućnosti priključka  na postojeći profil cijevi.

 

Vodnom saglasnošću odobrit će se priključak na mjesni vodovod s obzirom na količinu vode za piće, ako može da zadovolji i potrebe interesanata i ako se njihovo snabdjevanje vodom za piće ne može izvršiti na drugi ( ekonomičan i racionalan) način.

 

Lice kome je vodnom saglasnošću odobreno priključenje na mjesni vodovod dužno je prije priključenja, odnosno korištenja vode, putem ugovora sa vlasnicima mjesnog vodovoda, regulisati plaćanje srazmjernog dijela troškova izgradnje mjesnog vodovoda i srazmjernog dijela troškova održavanja i iskorištavanja mjesnog vodovoda.

 

Srazmjerni dio troškova  lice kojem je vodnom saglasnošću odobreno priključenje na mjesni vodovod treba da plati, u smislu stava 4. ovog člana i ne može biti veće od učešća svakog pojedinog investitora u izgradnji ili rekonstrukciji mjesnog vodovoda, u troškovima održavanja i iskorištavanja tog objekta.

 

Ako lice kojem je vodnom saglasnošću odobreno priključenje na mjesni vodovod ne zaključi ugovor sa vlasnicima mjesnog vodovoda o troškovima priključenja na mjesni vodovod, odnosno korištenja vode, u smislu stava 4.ovog člana, spor rješava nadležni sud.

 

Ako se rekonstrukcija vodovoda vrši u cilju povećanja količine vode troškove rekonstrukcije snose svi korisnici vodovoda ,a novi korisnici snose dio troškova izgradnje i rekonstrukcije vodovoda.

 

Ukoliko je dovoljan kapacitet izvorišta, a profil cijevi ne dozvoljava mogućnost novih priključaka finansiranje izmjena postojećeg  profila vrši se po odluci zbora korisnika iz  prikupljenih sredstava održavanja.

 

                                    Član 9.

 

Građani koji upravljaju mjesnim vodovodom dužni su da trajno obezbjeđuju potrebna finansijska sredstva i druge uslove za održavanje i funkcionisanje tih objekata u skladu sa njihovom prirodom i namjenom .

 

                                    Član 10.

 

Sredstva prikupljena za potrošnju i održavanje vodovoda su namjenska i mogu se trošiti isključivo odlukom Savjeta mjesne zajednice .

 

                                     Član 11.

 

Cijena  korištenja vode, održavanje objekta i druge troškove neophodne za rad i funkcionisanje objekta u skladu sa prirodom njegove namjene i način prikupljanja sredstava po prijedlogu korisnika utvrđuje svojom  Odlukom Savjet  mjesne zajednice za svaki objekat pojedinačno a odobrava nadležna općinska služba.

 

Cijena vode mora osigurati pokrivanje nužnih troškova održavanja  i troškove amortizacije.

Po zahtjevu korisnika troškove amortizacije utvrđuje komunalno preduzeće uz naknadu.

 

                                      Član 12.

 

Naplatu sredstava za korištenje i održavanje vrši ovlašteno lice uz izdavanje priznanice ovjerene pečatom mjesne zajednice.

 

Prikupljena sredstva se uplaćuju na podračun mjesne zajednice do 15-og  tekućeg mjeseca, jednom ili više puta mjesečno u skladu sa prilivom sredstava.

Izvještaj o prikupljenim sredstvima sa  izvodom iz banke i  izvještaj uz dokaz o utrošenim sredstvima  ovlašteno lice podnosi  kvartalno korisnicima, a mjesnoj zajednici dva puta u toku godine ( do 30.06 i 31.12.) i Općinskom vijeću jednom godišnje.

 

 

                                       Član 13.

 

Ukoliko korisnik ne izvršava obaveze plaćanja i održavanja ,na osnovu podnesenog Izvještaja o izvršenim uplatama Savjet MZ-e  podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog organa.

                              

                                       Član 14.

Svi mjesni vodovodi  mogu se uz saglasnost njihovih korisnika predati na upravljanje komunalnom preduzeću .

Cijena vode isporučene iz mjesnog vodovoda ne može biti određena ispod cijene koja osigurava pokrivanje nužnih troškova za održavanje i funkcionisanje objekata mjesnog vodovoda i troškova amortizacije.

Cijenu vode vodovoda  koji su predati na upravljanje komunalnom preduzeću predlaže komunalno preduzeće , a usvaja  Općinsko vijeće Visoko.

..

                                    Član 15.

 

.

Vodovodi koji su  izgrađeni iz sredstava Općine, Kantona , Federacije i drugih institucija u dijelu više od 1/2 uloženih sredstava predaju se na upravljanje komunalnom preduzeću, uz suglasnost nadležne općinske službe.

Uložena vlastita  sredstva korisnika,  komunalno preduzeće  će kompenzirati  isporukom vode bez naplate za period koji će pokrivati troškove vlastitih ulaganja  građana.

 

Prioritete u korištenju sredstava za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda  iz svih izvora finansiranja imaju korisnici koji

– vrše redovne uplate održavanja vodovoda i o istom dostavljaju Izvještaj nadležnoj službi.

– saglasni su da rekonstruisani ili novoizgrađeni vodovod daju na upravljanje komunalnom preduzerću

-imaju dugogodišnji problem u vodosnabdjevanju.

 

Navedene uslove utvrđuje općinska komisija koju formira općinska načelnica , a stav komisije je obavezujući za komisiju koja utvrđuje prioritete za dodjelu sredstava.

 

Za apliciranje projekata za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovoda prema većim nivoima i drugim izvorima finansiranja mjesne zajednice su dužne pribaviti saglasnost komisije iz stava 4 ovog člana

                                     Član 16.

 

Voda se mora koristiti racionalno i ekonomično.Svaki je korisnik vode dužan koristiti se vodom na način i u obimu kojim se voda čuva od rasipanja i štetnih promjena njenih osobina i omogućuje zakonsko pravo korištenja vode drugim licima.

 

U periodu hidrološkog minimuma (sušni period) za mjesne  vodovode koji nemaju dovoljnu količinu vode  korisnici lokalnog vodovoda donese Odluku o uvođenju redukcije vode .

 

                                      Član 17.

U periodu hidrološkog minimuma (sušni period) koji može nastati u različitim periodima godine  u naseljima sa smanjenom količinom vode zabranjena je  upotreba vode iz mjesnog vodovoda i javne česme za sve druge potrebe osim za piće i sanitarne potrebe.

                              

Maksimalna dnevna  potrošnja  vode u tom periodu  po članu domaćinstva je 100 litara .

U  periodu ekstremne suše dnevna potrošnja vode po članu može biti i manja što utvrđuje  svojom Odlukom zbor korisnika vodovoda..

Protiv korisnika koji se ne pridržava Odluke o redukciji vode , po prijedlogu zbora korisnika, mjesna zajednica vodnom inspektoru podnosi prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

 

IV   ZAŠTITA  VODE  LOKALNOG VODOVODA I JAVNIH ČESMI

 

Član 18.

 

Zaštita izvorišta mjesnih vodovoda vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite u skladu sa odredbama Zakona o vodama («Službene novine ZE-DO kantona», broj 17/07) i Pravilnikom kojima je uređena ova oblast.

 

Član 19.

Do donošenja  Odluke za zaštitu izvorišta  po odredbama Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta za javno vodosnabdjevanje ( „Sl novine F BiH“ broj 88/12.) uspostavlja se privremena zaštita svih izvorišta u radijusu od 50 metara.od postojećeg vodozahvata

 

U radijusu od 50 metara zabranjene su  sve aktivnosti propisane Pravilnikom koji uređuje ovu oblast a odnose se na prvu zaštitnu zonu prema Pravilniku..

 

Objekti koji pored vodozahvata imaju izgrađene i rezervoare potrebno je zaštititi postavljanjem  ograde( bodljikava žica ) u prečniku od 10 metara   sa betonskim stubovima minimalne visine 2 metra i sa 12 redova žice.

 

                                           Član 20.

 

Zabranjeno je neovlaštenim licima otvaranje i zatvaranje armatura, instalacija i hidranata i ostalih uređaja mjesnih vodovoda, izuzev u slučajevima kada je to nužno u cilju sprečavanja šteta većih razmjera.

                                           Član.21.

 

Korisnici mjesnih vodovoda su dužni u objekte rezervoara ugraditi hlorinatore a  hlorinacija i održavanje  hlorinatora se  vrši pod nadzorom preduzeća registrovanog za obavljanje komunalne djelatnosti što korisnici dokazuju Ugovorom o povremenim radovima.

 

                                          Član 22.

 

Pregled zdravstvene ispravnosti vode za piće korisnici su dužni vršiti jednom mjesečno a pregled vrši pravno lice sa kojim korisnici sačine Ugovor o monitoringu kvaliteta vode.

O istom korisnici moraju obavijestiti nadležnu općinsku službu jednom mjesečno.

 

IV- NADZOR

 

Član 23.

 

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke, u skladu sa članom 129. Zakona o vodama ZE-DO kantona vrši  vodna inspekcija.

 

 

 

V – KAZNENE ODREDBE

 

Član 24.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj vlasnik-upravitelj lokalnog vodovoda ako:

 1. mjesni vodovod ne održava u funkcionalnom stanju i ne koristi ga u skladu sa njegovom prirodom i namjenom
 2. ako dozvoli priključak na mjesni vodovod bez vodne saglasnosti nadležnog općinskog organa.
 3. ne zaključi Ugovor o zdravstvenom pregledu vode i Ugovor o hlorinaciji vode  i mjesečne izvještaje ne dostavlja općinskoj službi

 

Član 25 .

 

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj fizičko i pravno lice-korisnik ako:

 1. ako sa ostalim vlasnicima mjesnog vodovoda ne zaključi pismeni ugovor iz člana 7. ove Odluke,
 2. ako licu kojem je vodnom dozvolom odobren priključak na mjesni vodovod i korištenje vode sa tog vodovoda ometa priključenje na mjesni vodovod ili mu ometa snabdijevanje vodom iz mjesnog vodovoda ( član 8. ove Odluke)
 3. ako ne obezbjeđuje finansijska sredstva i druge uslove za održavanje i funkcioniranje mjesnog vodovoda u skladu sa njegovom prirodom i namjenom      ( član 9. ove Odluke)
 4. ako vrši zabranjene aktivnosti u zaštitnoj zoni mjesnog vodovoda
 5. ako se priključi na mjesni vodovod bez vodne saglasnosti nadležnog općinskog organa.

6.) ako ne ugradi vodomjer

7.) ako ne izvršava i  ne podnosi izvještaj u utrošku sredstava

8). ako  vrši prekomjernu potrošnju vode u vrijeme hidrološkog minimuma

9.)  ako  ošteti instalacije i objekat javne česme

 

VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 26.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o izgradnji, upravljanju, korštenju, zaštiti i održavanju vodoprivrednih objekata u selima ( «Sl. glasnik općine Visoko», broj 7/01).

 

Član 27.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku općine Visoko».

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Broj: __________________                                                  Općinskog vijeća Visoko

Visoko, ____________   /13

                                                                     Mirela Mateša Bukva

                          O b r a z l o ž e nj e

 

 

Pravni osnov

 

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u čl. 10. Zakona o vodama ZE-DO kantona

( „Sl novine  ZE-DO kantona „broj:17/07.), u kome je utvrđeno da Općinsko vijeće donosi odluku o načinu korištenja i drugim pitanjima od značaja za održavanje i čuvanje vodnih objekata.

Pravni osnov sadržan je u članu 22. Statuta Općine Visoko u kome su utvrđena ovlaštenja Općinskog vijeća.

 

Razlozi donošenja

 

Proragramom rada Općinskog vijeća za 2013-u godinu predviđeno je donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju ,zaštiti ,izgradnji i održavanju vodoprivrednih objekata u vangradskom području ,odnosno usklađivanje postojeće Odluke sa važećom zakonskom regulativom .

Po usvojenom Zaključku  Općinskog vijeća o otvaranju javne rasprave po Nacrtu ove odluke ,Služba je provela javnu raspravu o čemu Vam dostavljamo Izvještaj u prilogu  ,te utvrdila prijedlog navedene odluke.

 

Predlažemo Općinskom vijeću da usvoji Prijedlog Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju,zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda .

 

                       Služba za privredu,razvoj,budžet i finansije

 

IZVJEŠTAJ

o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izgradnji,upravljanju, korištenju,zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda

 

Zaključkom Općinskog vijeća Visoko  od 01.06.2013.godine usvojen je Nacrt Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda i otvorena je javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Na sjednici Općinskog vijeća Visoko prilikom usvajanja nacrta ove Odluke, vijećnik Elvir Špiodić
je postavio pitanje kako se utvrđuje hidrološki minimum i koja je to minimalna količina vode i kada se određuje hidrološki minimum?

Stav predlagača

U Nacrtu Odluke se ne može utvrditi vremenski period hidrološkog minimuma jer je to stanje koje nastaje poslije dugotrajnog sušnog perioda. Sami korisnici trebaju dogovorno u tom periodu kada pored normalne potrošnje vode nastane nestašica utvrditi vrijeme redukcije. Prilikom izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda kapacitet izvorišta se utvrđuje u vrijeme hidrološkog minimuma i prati tokom cijele godine.

0

U toku trajanja javne rasprave po ovom Nacrtu u Službu su dostavljeni prijedlozi i primjedbe JKP «Visočica» Visoko i savjeta MZ Radovlje, Zimča,Koložići, Topuzovo polje.

JKP «Visočica»  Visoko je dala slijedeće primjedbe:

 1. u dokumentu previše citiranja Zakona o vodama
 2. institucija MZ nije profesionalna niti stručna da može voditi planirane poslove
 3. plan izgradnje i rekonstrukcije  treba da donosi općina (unificirana rješenja ,unificirana oprema,kvalitetno izvođenje,izrada katastra instalacija)
 4. treba napraviti akt koji će biti potpuno provodiv na terenu

Stav predlagača

 1. Ova Odluka je i sačinjena u skladu sa odredbama Zakona o vodama ZE-DO Kantona, te je sasvim razumljivo da će se odredbe Zakona inkorporirati u ovu Odluku
 2. U okviru organa MZ-e predviđeno je formiranje građevinskog odbora, koji će koordinirati poslove na izgradnji i održavanju vodovoda sa nadležnim općinskim službama. To je praksa koja se provodi na terenu dugi  niz godina i koja se pokazala ispravnom.
 3. Svake godine u Općini Visoko utvrđuju se prioriteti i razmatraju zahtjevi za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda. U dosadašnjoj praksi prioritete su imale MZ-e koje imaju pribavljeno odobrenje za građenje ili rekonstrukciju i projektnu dokumnetaciju i MZ-e koje imaju dugogodišnje probleme u vodosnabdijevanju i koje su se organizovale u prikupljanju sredstava i sufinansiranju projekata.
 4. Što se tiče primjedbe JKP «Visočica»  Visoko da je potrebno sačiniti akt koji će biti provodiv na terenu, naglašavamo  činjenicu da se ne uređuje prvi put ova oblast. Ova oblast je bila uređena općinskom odlukom iz 2001.godine i sada je riječ o usklađivanju Odluke  sa važećom zakonskom regulativom. Uvijek postoji mogućnost da, ukoliko se pokažu  nedostaci ove Odluke u primjeni na terenu, da se izvrše izmjene i dopune , kako bi Odluka bila u potpunosti provodiva.

 

MZ Radovlje je uputila primjedbe, prijedloge na Nacrt Odluke i to:

 1. Pitanje se odnosi na član 3. Odluke i glasi :»Kolika je zvanična dnevna potreba za vodom po osobi? Utvrditi po zakonskim propisima.»

Stav predlagača

Dnevna potreba za vodom po jednoj osobi nije utvrđena zakonski, ali se pri izradi projektne dokumentacije koristi  podatak od 200 litara po članu, a prema standardima za hidraulički proračun. Iz tog razloga to se ne može definirati Odlukom.

 

 1. Ugraditi i stavku o dodatnim ulaganjima u infrastrukturu u smislu potrebe instaliranja cijevi većeg profila.Npr. kapacitet vode postoji ali profil ugrađene cijevi ne dozvoljava mogućnost novih priključaka. Ko snosi trošak postavljanja nove cijevi? Odnosi se na član 8. odluke.

Stav predlagača

U situaciji da je za priključenje novih korisnika potrebno izmijeniti profile cijevi, mišljenje o potrebi izmjene pribavlja se od nadležnog komunalnog preduzeća. Eventualna rekonstrukcija finansira se iz pribavljenih sredstava za održavanje.

Stav predlagača je da se navedeno ugradi u odredbe Odluke.

 

 1. Koji nivo MZ-e utvrđuje konačnu visinu koštanja vode? Zbor građana, Skupština potrošača (tamo gdje vodovodom nisu obuhvaćeni svi građani MZ), Savjet MZ-e, odnosno upavni odbor vodovoda, a odnosi se na član 11. Odluke.

Stav predlagača

Po utvrđenoj amortizaciji od strane komunalnog preduzeća Savjet MZ donosi Odluku o cijeni vode, a po prijedlogu Skupštine potrošača za svaki vodovod pojedinačno.

Stav predlagača je da se navedeno ugradi u odredbe Odluke.

 

 1. Primjedba na član 13. Odluke i pitanje glasi.»Šta treba-mahala da se žali da komšija ne plaća vodu?»

Stav predlagača

Na osnovu podnesenog Izvještaja o izvršenim uplatama potrošača Savjet MZ-e podnosi zahtjev za  pokretanje prekršajnog postupka za potrošače koji ne izmiruju obaveze.

 

 1. Je li obavezujuća cijena vode koju utvrdi komunalno preduzeće ili isto daje samo prijedlog visine cijene? Može li MZ kao pravno lice osnivati komunalno preduzeće ili MZ ima samo obaveze bez prava?

Stav predlagača

Procenat  predložene amortizacije je obavezujući, ukupnu cijenu vode  predlažu potrošači, a usvaja se Odlukom savjeta MZ-e.

 

 1. Gdje je uporište u Zakonu za član 15. odluke? Ko će utvrditi iznos uloženih sredstava mještana-korisnika vode, ako znamo da je rađeno na volonterskoj osnovi bez vođenja posebne evidencije utrošenih sredstava i vremena? Kako procjeniti visinu uloga-npr. 100KM prije 10 godina nije kao danas? Ko će izvršiti naknadu za davanje vlastitih avlija za instaliranje cjevovoda?

Stav predlagača

Na V sjednici Općinskog vijeća Visoko održanoj 28.3.2013.godine prilikom usvajanja Informacije o strateškom rješenju pitanja vodosnabdijevanja na teritoriji općine Visoko, Općinsko vijeće je usvojilo Zaključak kojim je između ostalog utvrđeno da je potrebno otpočeti postupak davanja lokalnih vodovoda na uprabljanje JKP «Visočica» doo Visoko.

Postupajući po Zaključku OV Visoko kao  zakonodavnog organa, ugrađena je u Odluku i ova odredba.

 

 1. Nedovoljna zona zaštite, specifičnost terena, bilo bi dobro da se pored I vodozaštine zone uslovno definiše II i III bar sa onim osnovnim elementima, zabrana i obaveza (dešava se da u II odnosno III vodozaštitnoj zoni se vrši eksploatacija drvne mase, a time se direktno utiče na dehidriranje izvorišta ili otvaranje kamenoloma, deponija smeća), što u konačnici otvara nove probleme koji če u  dogledno vrijeme doći do izražaja?

Stav predlagača

Ovom Odlukom se definiše privremena zaštita izvorišta u radijusu od 50m od postojećeg vodozahvata, s tim da se granice II i III zone ne mogu definisati Odlukom i one se na osnovu istražnih radova utvrđuju Elaboratom za svaki pojedinačni objekat.

 

 

 

Na završnoj javnoj raspravi održanoj 04.07.2013.godine u Općini Visoko, konkretne prijedloge na Nacrt Odluke dali su:

 1. Mirza Bukić ispred Savjeta MZ Zimča
 2. Muzaferija Sabahudin
 3. Džemail Silajdžić

 

Savjet MZ Zimča

 1. Definisati rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dopuniti Odluku s novim odredbama koje se odnose na uređenje imovinsko pravnih odnosa pri izgradnji vodovoda, odnono način njegovog rješavanja?

Stav predlagača

Zakonom o vodama je decidno regulisano uređenje imovinsko-pravnih odnosa te ne postoji potreba da se odredbe ponavljaju u odluci.

 

 1. Član 11. Odluke smatraju da treba dopuniti tako da saglasnsot na cijenu vode održavanje i prikupljanje sredstava trebaju zajednički utvrditi Savjet MZ i Građevinski odbor, jer se građevinski odbor u članu 6. odluke spominje kao nosilac aktivnosti izgradnje vodovoda ako je investitor grupa građana, a dosadašnja praksa je pokazala da i ako je Savjet MZ investitor izgradnje vodovoda da se formiraju građevinski vodni odbori, kao stručno tijelo nadležno za izgradnju. Takođe smatramo da se u ovom članu treba izbrisati dio koji kaže da je za cijenu vode i održavanje potrebna saglasnost nadležne općinske službe, ovo iz razloga jer se općinska služba ne spominje kao investitor, pa je s toga nelogično da se od iste traži odobrenje za cijenu vode i troškove održavanje.

Stav predlagača

Primjedbe o utvrđivanju cijene koštanja vode su već obrazložene po primjedbama MZ Radovlje

 

 1. Primjedba na član 14.Odluke da Odluku treba izmijeniti i uskladiti sa članom 116.stav2. zakona kojim je definisano da se samo mjesni vodovodi preko 500 stanovnika i uz saglasnost njihovog vlasnika i tu roku od 5 godina od dana stupanja na snagu zakona o vodama predati na upravljanje komuunalnom preduzeću.

Stav predlagača

Stav predlagača je da u Zakonu nije definisano da se i drugi vodovodi sa manjim brojem korisnika ne mogu dati na upravljanje.

 

 1. Primjedba na član 15.Odluke da ga treba brisati zato što nije u skladu niti sa Zakonom o vodama ZDK ni Zakona o vodama FBiH. Niti jedan od ova dva Zakona ne poznaje način prelaska mjesnog vodovoda na upravljanje komunalnom preduzeću. Članom 116.Zakona o vodama ZDK je jasno definisan postupak i uslovi pod kojim jedan mjesni vodovod može preći na upravljanje komunalnom preduzeću.

Stav predlagača

Primjedbe o članu 15. Odluke su već  obrazložene po primjedbama MZ Radovlje.

 

 

Muzaferija Sabahudin  je predložio da se obustavi donošenje ove Odluke zbog nesređenog stanja na terenu, jer većina vodovoda nije za upotrebu.

Stav predlagača

Prijedlog se ne usvaja iz razloga što se na ovaj način decidnije utvrđuje finansiranje održavanja vodovoda i utrošak sredstava kako bi se stanje na terenu poboljšalo.

 

Džemail Silajdžić je predložio brisanje člana 15. Odluke.

Stav predlagača

Stav predlagača je da ne podržava prijedlog.

 

Mjesna zajednica Topuzovo polje je uputila primjedbe, prijedloge na Nacrt Odluke i to::

 

Korisnici vodovoda 4 lokalna vodovoda ( Dubrave, Babunac, Groca, Dolije,Srihinje) nisu saglasni da se vodovod preda na upravljanje komunalnom preduzeću.

Mještani naselja Biskupići i Gornji Muhanšinovići su saglasni da se vodovod da na upravljanje komunalnom preduzeću ali uz uslov da se izvrši njegova rekonstrukcija i proširenje.

 

Stav predlagača

 

Odluku je potrebno dopuniti stavom da pri izgradnji i rekonstrukciji vodovoda  prioritet kod raspodjele sredstava iz svih izvora finansiranja  imaju korisnici koji

 • vrše redovne uplate za održavanje objekta
 • saglasni su da rekonstruisani ili novoizgrađeni vodovod daju na upravljanje komunalnom  preduzeću bez obzira na broj korisnika.

-,     imaju dugogodišnji problem vodosnabdjevanja

 

Navedene uslove utvrđuje komisija koju formira općinska načelnica .

 

Stav komisije je obavezujući za komisiju koja utvrđuje prioriteta za dodjelu sredstava.

 

MZ Kološići

Podružnica Novo Naselje

 

Korisnici vodovoda Novo Naselje podržavaju Nacrt odluke i odredbu da se vodovod preda mjesnoj zajednici na upravljanje .

Izdvajaju sredstva za rekonstrukciju i traže učešće općine-

 

Stav predlagača

 

Napominjemo da u odredbama Odluke nije navedeno da se vodovodi predaju na upravljanje mjesnim zajednicama .

 

Uvažava se prijedlog da korisnici koji izdvajaju vlastita sredstva i imaju izražen problem vodosnabdjevanja imaju prioritrt za dodjelu sredstava.

 

                                   Služba za privredu,razvoj,budžet i finansije

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close