Saopćenje: Načelnica o samovolji direktora i upravnih odbora JU i JP

SAOPĆENJE ZA JAVNOST OPĆINSKE NAČELNICE

 

Dana 05.11.2015. godine Općinska načelnica uputila je Uputstvo svim Javnim ustanovama i Javnim preduzećima na području općine Visoko. Sadržaj Uputstva koje je proslijeđeno Javnim ustanovama prenosimo u cjelosti:

 

„Na osnovu člana 33. tačka 5. Statuta općine Visoko, koji glasi: „Općinski načelnik kao nosilac izvršne vlasti u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i javnih preduzeća kojim je Osnivač Općina, te im daje upute za rad“ („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 1/11 i 8/13), dostavljamo Vam Uputstvo da u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o javnim ustanovama u roku od 15 dana, Pravila ustanove uskladite tako da se prijem zaposlenika u radni odnos vrši transparentno, putem Javnog poziva koji je obavezno objaviti pored ostalih medija i na web stranici općine Visoko.

Odluku o prijemu zaposlenika u radni odnos donosi Upravni odbor uz prethodnu saglasnost Osnivača. Uz Odluku o prijemu u radni odnos Upravni odbor je dužan dostaviti i prijedlog Komisije koja će provesti konkrusni postupak, uz napomenu da jedan član Komisije mora biti ispred Osnivača.

Usklađena Pravila ustanove sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta potrebno je ODMAH dostaviti Službi za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Visoko.“

 

Dana, 26.11.2015. godine iz Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko došao je odgovor koji prenosimo u cjelosti:

 

„Vezano za Vaš akt-Uputstvo broj 01/2-02-1229/14 od 05.11.2015. godine, koji nam je dostavljen na Protokol dana 09.11.2015. godine, u kojem tražite da se u roku od 15 dana izvrši usklađivanje Statuta i Pravilnika o radu JU“Dom zdravlja“ Visoko, na način da se prijem radnika vrši putem Upravnog odbora uz prethodnu saglasnost Općine Visoko, kroz postupak koji će sprovoditi Komisija čiji jedan član mora biti iz reda Osnivača, nakon obavljenog javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i na web stranici Općine Visoko, obzirom da se ovim Uputstvom direktno zadire u djelokrug rada Upravnog odbora isto je prezentirano članovima Upravnog odbora na 47. Sjednici održanoj 17.11.2015. godine. Upravni odbor je razmatrajući ovo Uputstvo donio zaključak kojim se isti ne može prihvatiti jer nije u skladu sa važećim zakonskim propisima koji se odnose na rad Ustanove.

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Zaključak Upravnog odbora broj 01-2605/15. dd 17.11.2015. godine.“

 

Općinska načelnica ovim putem želi upoznati javnost da je samovoljno ponašanje direktora i upravnih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća, koje za cilj ima netransparentno upošljavanje – isključiva odgovornost istih koji očito zaboravljaju da upravljaju javnim resursima sa ciljem pružanja javnih usluga i pri tom troše javni novac.


OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO

 s.r.  mr.sci. Amra Babićvisoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close