Održana 126. sjednica Vlade Federacije BiH

Federalna vlada utvrdila je na današnjoj 126. sjednici, koja je održana u Mostaru, Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Rebalansirani Budžet za 2014. godinu iznosi 2.475.579.841 KM, što predstavlja povećanje od 106,2 miliona KM ili 4,5 posto u odnosu na prethodne Izmjene i dopune Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu.

Više je razloga zbog kojih je Vlada FBiH odlučila da ponovo pristupi Izmjenama i dopunama Budžeta za ovu godinu. Jedan od njih je da je doznačavanjem sredstava od MMF-a ostvaren neplanirani višak primitaka, pa je bilo potrebno dio od domaćeg zaduživanja planiranih prethodnim rebalansom, zamijeniti ovim sredstvima. Također, bilo je potrebno planirati dodatna finansijska sredstva kako bi bile preduprijeđene negativne posljedice prirodne nesreće.

Kao i u prethodnom periodu, i u ovom dokumentu, nastavljena je fiskalna politika Vlade Federacije BiH orijentisana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH, odnosno države Bosne i Hercegovine.

Rebalansom Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine nisu izvršena nikakva značajnija povećanja rashoda unutar pojedinih budžetskih korisnika izuzev 25 miliona KM za transfere PIO/MIO i 40 miliona KM kreditnih sredstava za kantone, osim prestruktuiranja sredstava unutar odobrenog okvira za tog budžetskog korisnika.

Povećanje transfera za PIO/MIO od 25 miliona KM rezultat je procjene da će štete izazvane poplavama i klizištima imati negativne posljedice na prihode vanbudžetskih fondova, jer je zbog uništenih privrednih i proizvodnih kapaciteta, velikom broju radnika prekinut radni odnos i tako smanjen priliv sredstava po osnovu doprinosa.

U skladu s tim Federalna vlada je odlučila planirati dodatna sredstva za ove namjene, kojim će biti ubrzana dinamika otplate duga i služit će kao pomoć zbog smanjenog priliva po osnovu doprinosa kako bi isplata penzija tekla neometano.

Kako će se posljedice poplava i klizišta negativno odraziti i na niže nivoe vlasti u Federaciji, planirana su i finansijska sredstva u iznosu od 40 miliona KM, koja će biti realizovana na kreditnoj osnovi i pod istim uslovima po kojima se Federacija Bosne i Hercegovine zadužila kod Međunarodnog monetarnog fonda. Ovaj iznos sredstava će utjecati na stabilizaciju i likvidnost budžeta pojedinih kantona. Kriterije za dodjelu sredstava, te iznose kreditnih sredstava po pojedinim kantonima naknadno će, donošenjem odluke, definisati Vlada Federacije BiH.

Dodatni iznos sredstava od 92 miliona KM koji su od strane Međunarodnog monetarnog fonda uplaćen kao pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode i pokrivanje smanjenja gubitka prihoda u Budžetu FBiH raspoređen je na način da je 27 miliona KM iskorišteno kao pokriće smanjenog iznosa prihoda od indirektnih poreza, 25 miliona KM planirano na ime verifikacije duga prema FZ PIO/MIO i 40 miliona KM kao kreditna sredstva kantonima.

Vlada FBiH danas je utvrdila i, po istoj hitnoj proceduri uputila u Parlament, i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije za 2014. godinu kojim je predviđeno da će sredstva Budžeta na poziciji „Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti – kantoni“, biti odobrena kantonima na kreditnoj osnovi, na osnovu kriterija, odlukom koju donosi Vlada. Prenos sredstava bit će izvršen po Ugovoru o prenosu kreditnih sredstava po IV Stand-by aranžmanu MMF-a sa Vladom FBiH.

USVOJEN DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA FEDERACIJE BiH 2015-2017

Vlada FBiH razmatrala je danas Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2015.-2017. Godine (DOB). Ovaj dokument urađen je u skladu s Zakonom o budžetima Federacije BiH i predstavlja preliminarni nacrt Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu, i sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2016. i 2017. godinu.

Njegov ključni cilj je postavljanje makroekonomske, fiskalne i sektorske (razvojne) politike u središte procesa planiranja i izrade budžeta, jer je godišnji budžet jedan od osnovnih instrumenata kojima će biti realizirani ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Federacije BiH. DOB predstavlja stratešku osnovu za proces izrade godišnjih budžeta.

Polazište za izradu DOB-a za period 2015-2017. godina bile su makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredni srednjoročni period, prioriteti Vlade Federacije BiH i ciljevi fiskalne politike, uz uvažavanje okvira raspoloživih sredstava.

Cilj ekonomske politike i u narednom srednjoročnom periodu će biti očuvanje makroekonomske stabilnosti, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa i jačanje finansijskog sektora. U tom pravcu Vlada će ojačati fiskalnu politiku i poboljšati srednjoročnu fiskalnu održivost kako bi bile smanjene potrebe finansiranja iz stranog ili domaćeg bankarskog sektora. Također, bit će potrebno provesti dogovorene fiskalne reforme i poduzeti strukturalne fiskalne reforme koje će ojačati konkurentnost kroz preusmjeravanje javne potrošnje na kapitalne investicije i razvojnu potrošnju.

I ovaj Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH pripreman je na osnovu politike Vlade Federacije BiH, koju ona provodi već nekoliko godina, striktno provodeći mjere štednje.

IZJAŠNJENJE NA INICIJATIVE OPĆINSKIH VIJEĆA BANOVIĆI I CAZIN

Vlada FBiH je u današnjem Izjašnjenju ocijenila utemeljenom Inicijativu koju je podnijelo Općinsko vijeće Banovići, a koja se odnosi na stavljanje van snage člana 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH i člana 12. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH. Inicijativa se odnosi na brisanje ovih članova i ukidanje naknade plate izabranim dužnosnicima i njihovim savjetnicima nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu.

Federalna vlada je, također, ocijenila da nema smetnji da Parlament Federacije BiH podrži i inicijativu Općinskog vijeća Banovići za stavljanje van snage člana 12. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH.

U izjašnjenju se navodi i da je zaključkom od 3. aprila ove godine, Federalna vlada već prihvatila mjere iz dokumenata Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruge poslodavaca FBiH, koje su identične sa ovom inicijativom, i da su one postale sastavni dio Programa rada Vlade Federacije BiH za 2014. godinu.

Vlada FBiH smatra utemeljenom Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Općinsko vijeće Cazin. Navedenom izmjenama i dopunama bi došlo do ukidanja ili reduciranja određenih naknada, kao i do usklađivanja primanja u javnom s primanjima u privatnom sektoru. Vlada FBiH ovom prilikom podsjeća na niz mjera koje je poduzela u ovom pravcu s ciljem ostvarivanja ušteda na svim nivoima vlasti u FBiH i prevazilaženja teške ekonomsko-socijalne situacije u Federaciji BiH.

OSTALA IZJAŠNJENJA NA INICIJATIVE I IZMJENE ZAKONA

Federalna vlada utvrdila je Izjašnjenje na amandmane na Prijedlog Zakona o gasu Federacije BiH koje je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Ljiljana Sakić.

Vlada FBiH razmatrala je danas niz inicijativa upućenih od strane nižih nivoa vlasti, privrednih društava i poslanika u zakonodavnim tijelima FBiH, a koje se odnose na izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja, i dala autentična mišljenja u vezi sa pojedinim zakonskim i podzakonskim odredbama.

S tim u vezi, Vlada FBiH cijeni da je izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, inicirane od strane Vlade Tuzlanskog kantona i Općinskog vijeća Tešanj, potrebno ozbiljno razmotriti i objediniti, te pripremiti adekvatan prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona i poslati ga na usaglašavanje u kantonne i općine, jer je ova materija iz podijeljena nadležnost Federacije BiH i kantona, a postoji i interes općina i gradova za njegovom dosljednom primjenom.

Ocijenjeno je i da predložene izmjene i dopune nisu usaglašene sa opredjeljenjima iz Strategije gospodarenja poljoprivrednim zemljištem koju je usvojila Vlade FBiH, da nisu ni u duhu važećeg zakona i podzakonskih propisa iz ove oblasti, te da je nužna detaljna analiza za donošenje najbolje odluke o daljnem vođenju zemljišne politike jer je riječ o vrlo složenoj zakonskoj regulativi i jednom od najvažnijih prirodnih resursa ove države.

Vlada smatra da Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojeg je predložio Klub delegata bošnjačkog naroda naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH, treba da bude usklađen sa Zakonom o budžetima FBiH kojim je propisano da prijedlozi zakona i drugih propisa i akata planiranja moraju sadržavati fiskalnu procjenu posljedica za budžet iz koje se mora vidjeti povećavaju li se ili smanjuju prihodi ili rashodi budžeta. Vlada je mišljenja kako je potrebno sačiniti sveobuhvatnu analizu eventualnih budućih korisnika i potrebnih sredstava koja treba osigurati u Budžetu FBiH.

Vezano za Inicijativu zastupnice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Belkise Vehabović za izmjene i dopune Zakona o stočarstvu kojim bi se uredilo pitanje zaštite imanja, zdravlja ljudi i udaljenosti pčelinjih društava od njih, utvrđeno je da je u toku izrada provedbenog propisa kojim će se riješiti ova problematika. Naime, Članom 37. stav 2. Zakona o stočarstvu propisano je da način premještanja pčela, položaj pčelinjaka u odnosu na zemljište, javni put, ljude i životinje, način zaštite, postupak sa odbjeglim rojem i druge postupke s pčelama, propisuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na prijedlog uzgojnih društava i stručnih službi.

PRESTANAK STANJA PRIRODNE NESREĆE

Federalna vlada donijela je Odluku o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale izlijevanje rijeka i bujičnih potoka iz svojih korita i plavljenje velikog broja infrastrukturnih objekata, objekata stanovanja i poljoprivrednog i drugog zemljišta na području Federacije BiH.

Federalni štab civilne zaštite je zadužen da i dalje prati stanje na ugroženom području i utvrđuje obim i potrebe za angažovanje snaga i sredstava civilne zaštite.

Federalna komisija za procjenu šteta je zadužena da u roku od 60 dana, od dana dostavljanja izvještaja od strane vlada kantona, odnosno kantonalnih komisija za procjenu šteta, izvrši procjenu štete na području Federacije, koja je nastala zbog obilnih kišnih padavina, u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija Federacije i kantona, odnosno rukovodioci općinskih službi za upravu su obavezani da u okviru svoje redovne djelatnosti obavljaju i dodatne poslove s ciljem otklanjanja posljedica prirodne nesreće.

Odluka o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama“ Federacije BiH.

UKUPNA POMOĆ GRAČANICI OD 163.866,30 KM

Vlada FBiH je danas izmijenila Odluku o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu – Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama, koju je donijela na 119. sjednici od 12.6.2014., tako da je izmijenjen ukupan iznos izdvajanja od 5.024.944,04 na 5.153.094,04 KM, a iznos koji će biti dodijeljen Općini Gračanica sa 35.716,08 na 163.866,08.

Naknadno Općina Gračanica je dostavila konačan izvještaj prema kojem je na području ove općine ukupno 297 oštećenih i 70 porušenih kuća. Primjenom utvrđenih kriterija ovoj općini pripada naknada u ukupnom iznosu od 163.866,30 KM, što je za 128.150,22 KM viši iznos od utvrđenog u prethodnoj odluci.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU UZORAKA
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SA POPLAVLJENIH PODRUČJA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar o ispitivanju uzoraka sa izvršenim mikrobiološkim i fizikalno-hemijskim analizama poljoprivrednih proizvoda sa poplavljenih područja.

Prema nalogu Federalne vlade, od 19. maja ove godine, ukupno je analiziran 61 uzorak, od toga 60 uzoraka poljoprivrednih proizvoda i jedan uzorak tla. Na uzorcima su provedene hemijske (olovo, arsen, kadmij) i mikrobiolške (E. coli i Salmonella spp) analize.

Od ukupno 61 analiziranog uzorka, u sedam su dobiveni rezultati koji nisu odgovarali preporučenim kriterijima važeće legislative, od toga su u šest uzoraka utvrđene povišene vrijednosti za E. coli, dok je u jednom uzorku utvrđena povišena vrijednost za olovo. Uzorci su uzorkovani na području Unsko-sanskog i Posavskog kantona.

OVLAŠTENJE AGENCIJI ZA VODNO PODRUČJE
RIJEKE SAVE ZA IZVLAŠTENJE NEKRETNINA

Federalna vlada danas je dala ovlaštenje Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo da, uime Federacije Bosne i Hercegovine, izvrši izvlaštenje nekretnina na području općina Orašje, Domaljevac-Šamac i Odžak za potrebe rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa.

U cilju uspješnog provođenje odbrane od poplava na poplavnim područjima uz rijeku Savu u FBiH (odžačka i srednja Posavina) na kojima su izgrađeni zaštitni vodni objekti u vlasništvu Federacije BiH, neophodno je obezbijediti njihovu propisanu funkcionalnost. Poseban značaj imaju savski odbrambeni nasipi koji štite ova područja od plavljenja uzrokovanog velikim vodama rijeke Save.

Savski odbrambeni nasipi su izgrađeni sredinom prošlog vijeka i na određenim dionicama nemaju potrebno zaštitno nadvišenje. Naime bivšim međurepubličkim, a danas međudržavnim sporazumom propisano je da savski odbrambeni nasipi moraju imati zaštitno nadvišenje od 1,2 metra u odnosu na nivo stogodišnjih velikih voda rijeke Save.

IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA KONCESIJU NA ISTRAŽIVANJE NAFTE I PLINA

Federalna vlada dala je saglasnost za izmjenu tenderske dokumentacije za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, na koju je Vlada dala saglasnost Odlukom o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka, za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i tendersku dokumentaciju.

Izmjene i dopune tenderske dokumentacije su napravljene kako bi bile uklonjene smetnje u cilju osiguranja veće konkurentnosti i provedivosti u postupku javne nabavke.

SAGLASNOST ZA DODJELU 200.000 KM RUKOMETNOM SAVEZU BiH

Vlada Federacije BiH saglasna je da se Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine, u svrhu učešća muške seniorske rukometne reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu – Katar 2015, iz tekuće rezerve dodijeli 200.000 KM.

Zaduženo je Federalno ministarstvo kulture i sporta da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava.

GARANCIJA ZA KREDITNO ZADUŽENJE

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o izdavanju garancije u korist UniCredit Bank d.d. Mostar i Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i Sparkasse Bank d.d. Sarajevo i Sberbank BH d.d. Sarajevo i Union banka d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar na iznos od 150.000.000 KM uvećano za kamatu i druge pripadajuće troškove po Ugovoru o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom.

Ovlašteno je Federalno ministarstvo finansija da, uime Vlade FBiH izda, a federalni ministar finansija potpiše ispravu o davanju garancije utvrđene prema uslovima ugovora o ovom kreditu.

Ovim kreditnim zaduženjem bila bi osigurana sredstva koja su obaveza Bosne i Hercegovine pri izgradnji Koridora Vc po zaključenim ugovorima o finansiranju sa EIB-om i EBRD-om, a bila bi korištena po drugoj fazi finansiranja izgradnje Koridora Vc po planiranoj dinamici.

Konačnu odluku o ovom zaduženju donijet će Parlament Federacije BiH.

INFORMACIJA O STANJU U ZEMALJSKOM MUZEJU BiH

Federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan je podnio Vladi Federacije Bosne i Hercegovine informaciju o stanju u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je prihvatila predložene zaključke kojima se traži da u najkraćem roku zbog hitnosti Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke pripreme prijedlog kojim bi se od Općinskog suda u Sarajevu tražilo donošenje privremene mjere kojom bi se naložilo otvaranje Zemaljskog muzeja za javnost.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predložila je da se Ivica Mladina, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, imenuje za člana u Radnu grupu koja će raditi na usklađivanju Upustva o provođenju Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica Bosne i Hercegovine sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica BiH.

Federalna vlada razriješila je Muhameda Krkića dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću zbog isteka mandata.

U Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH imenovani su Jasenko Muharemagić (predsjednik) i Adnan Efendić, Džemail Čibo, Begajeta Habota, Damir Felić, Pero Goluža i Vlado Ivanković (članovi). Imenovanja su izvršena na prijedlog komisije nakon završenog javnog natječaja.

U Nadzorni odbor „Sarajevo osiguranja” d.d. Sarajevo u ime državnog kapitala imenovani su Merima Maslo i Midhat Kulo.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close