Odluke sa 103. sjednice Vlade Federacije BiH

Na osnovu zaključka sa 102. sjednice, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je pripremilo, a Vlada FBiH na jučerašnjoj 103. sjednici u Sarajevu donijela Odluku o privremenoj obustavi isplate ličnih invalidnina za korisnike prava iz općina Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg.

Kako se kaže u Odluci, Federalno ministarstvo boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata privremeno će isključiti iz obračuna invalidnine korisnike prava lične invalidnine u općinama Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški, dok po preporuci Ureda za reviziju institucija u Federacije BiH nadležne službe boračko-invalidske zaštite ne dostave za svakog korisnika rješenja po osnovu kojih ostvaruju prava.

Od privremenog isključenja iz obračuna lične invalidnine izuzimaju se korisnici prava iz navedenih općina za koje je završena revizija po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Obračun invalidnina za ove korisnike izvršiti će Federalno ministarstvo boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata.

Također, od privremenog isključenja iz obračuna lične invalidnine bit će odmah izuzeti i korisnici prava iz navedenih općina koji lično i neposredno dostave svoje predmete i ostalu potrebnu dokumentaciju Federalnom ministarstvu boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata radi izvršenja revizije.

Federalna vlada primila je na znanje Informaciju o trenutnom stanju provođenja stečajnog postupka u IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju, te obavezala predstavnika Federalnog zavoda PIO da, kao član Odbora povjerilaca IP “Krivaja”, predloži Odboru usvajanje uvjeta oglasa za prodaju imovine metodom neposredne pogodbe u skladu s prijedlogom koji je definirao stečajni upravnik i predstavnici Vlade FBiH.

Vlada FBiH dala je saglasnost da se pristupi izradi socijalnog paketa s predstavnicima Sindikata IP “Krivaja” kojim će biti propisani uvjeti i načini preuzimanja radnika u novu firmu, koja bi bila formirana na imovini koja se proda metodom neposredne pogodbe, kao i način zbrinjavanja radnika koji u tom procesu ostanu bez radnog mjesta, te način uvezivanja staža radnika IP “Krivaja” d.o.o. u stečaju za period dok je firma bila u vlasništvu Vlade FBiH.

ODLUKA O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ISPLATE LIČNIH
INVALIDNINA ZA KORISNIKE IZ ČETIRI OPĆINE

Na osnovu zaključka sa 102. sjednice, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je pripremilo, a Vlada FBiH na 103. sjednici donijela Odluku o privremenoj obustavi isplate ličnih invalidnina za korisnike prava iz općina Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg.

Kako se kaže u Odluci, Federalno ministarstvo boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata privremeno će isključiti iz obračuna invalidnine korisnike prava lične invalidnine u općinama Grude, Posušje, Široki Brijeg i Ljubuški, dok po preporuci Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH nadležne službe boračko-invalidske zaštite ne dostave za svakog korsinika rješenja po osnovu kojih ostvaruju prava, JMBG i tačnu adresu stanovanja.

Od privremenog isključenja iz obračuna lične invalidnine izuzimaju se korisnici prava iz navedenih općina za koje je završena revizija po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Obračun invalidnina za ove korisnike izvršiti će Federalno ministarstvo boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Od privremenog isključenja iz obračuna lične invalidnine bit će izuzeti odmah i korisnici prava iz navedenih općina koji lično i neposredno dostave svoje predmete i ostalu potrebnu dokumentaciju Federalnom ministarstvu boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata radi izvršenja revizije.

Sastavni dio Odluke, koja stupa na snagu danom donošenja, jesu spiskovi korisnika za koje još nije dostavljena potrebna dokumentacija.

O PREDLOŽENOJ IZMJENI NAZIVA NASELJENOG MJESTA

Vlada FBiH jučer se izjasnila o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama – skraćeni postupak, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Sead Omerbegović.

Cilj Prijedloga je da naziv naseljenog mjesta “Kalesija selo” bude promijenjen u “Kalesija Gornja”, te da budu formirana nova naseljena mjesta – Brda, Jajići i Zates. Kako bi predloženim tekstom došlo do ukidanja naseljenih mjesta koja već postoje, Vlada je mišljenja da, uz promjenu naziva “Kalesija selo“ u “Kalesija Gornja”, u tekst Zakona trebaju biti dodani i novi nazivi naseljenih mjesta (Brda, Jajići, Zates). Uz ove izmjene, Vlada je ocijenila da predloženi tekst Zakona, , Parlament Federacije BiH može razmatrati i usvojiti.

ODLUKA O USVAJANJU LOD METODOLOGIJE

Federalna vlada donijela je Odluku kojom je usvojila Metodologiju za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima Evropske unije (LOD metodologija).

LOD metodologiju Vlada FBiH preporučuje na usvajanje i primjenu nižim nivoima vlasti (kantonima i jedinicama lokalne samouprave).

Za provedbu Metodologije nije potrebno osigurati dodatna budžetska sredstva, a za praćenje realizacije današnje Odluke zadužena su federalna ministarstva pravde i finansija.

Kako je obrazloženo, cilj LOD metodologije je da pruži jasne procedure za transparentnu dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD), uz osiguranje jačanja medusobnog povjerenja. Što je najvažnije, pravilna upotreba LOD metodologije putem maksimalizacije iskorištenosti (efikasnog i efektivnog trošenja) sredstava dodijeljenih organizacijama civilnog društva, doprinosi ostvarivanju razvojnih ciljeva organa vlasti.

Uz projektni pristup, organi vlasti realizuju svoje ciljeve koji su postavljeni u strategijama razvoja, zajedno sa organizacijama civilnog društva. Projektni pristup podrazumijeva da se na javan i transparentan način raspisuje poziv svim OCD-ovima da dostave svoje projektne prijedloge, koji bivaju ocijenjeni, te finansirani iz budžeta.

SREDSTVA ZA ARHIV FBiH

Jučerašnjom Odlukom, Vlada FBiH je iz Tekuće pričuve Proračuna za 2014. godinu Arhivu Federacije BiH izdvojila 38.429,38 konvertibilnih maraka.

Sredstva su namijenjena za nabavku namještaja i računarske opreme uništenih požarom za vrijeme demonstracija u Sarajevu. Zbog toga je Arhiv preseljen iz zgrade Predsjedništva BiH u nove prostorije (zgrada “Uniprometa”).

POMOĆ “VRANICI”

Na ime pomoći privrednom društvu “Vranica” d.d. Sarajevo u stečaju, Vlada FBiH jučer je odobrila izdvajanje iz Tekuće rezerve 60.000 konvertibilnih maraka.

Stečajni postupak nad imovinom “Vranice” otvoren je 13.4.2012. godine. Procijenjena knjigovodstvena vrijednost iznosi 30-ak miliona KM, dok dugovanja prelaze 40 miliona KM. Cilj Vlade FBiH je uključivanje u rješavanje problema i pružanje pomoći u cilju revitalizacije “Vranice”.

ZAKLJUČCI O “KRIVAJI”

Federalna vlada primila je na znanje Informaciju o trenutnom stanju provođenja stečajnog postupka u IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju, te obavezala predstavnika Federalnog zavoda PIO da, kao član Odbora povjerilaca IP “Krivaja”, predloži Odboru usvajanje uvjeta oglasa za prodaju imovine metodom neposredne pogodbe u skladu s prijedlogom koji je definirao stečajni upravnik i predstavnici Vlade FBiH.

Vlada FBiH dala je saglasnost da se pristupi izradi socijalnog paketa s predstavnicima Sindikata IP “Krivaja” kojim će biti propisani uvjeti i načini preuzimanja radnika u novu firmu, koja bi bila formirana na imovini koja se proda metodom neposredne pogodbe, kao i način zbrinjavanja radnika koji u tom procesu ostanu bez radnog mjesta, te način uvezivanja staža radnika IP “Krivaja” d.o.o. u stečaju za period dok je firma bila u vlasništvu Vlade FBiH.

O PROVOĐENJU SUDSKIH PRESUDA

Vlada FBiH na današnjoj sjednici donijela je zaključak da će se Parlamentu FBiH obratiti zahtjevom da procedura donošenja zakona koji su obuhvaćeni odlukama Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda FBiH bude okončana u najkraćem roku.

Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da okonča obaveze na uspostavi centralne evidencije izvršnih sudskih odluka s tačno utvrđenim redoslijedom realizacije presuda, u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH.

Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata su zaduženi da zajednički pripreme prijedlog rješenja po pojedinačnim predmetima u kojima je presudama kantonalnih sudova naloženo donošenje odluka i dostave Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH jučer je Petra Ivoševića i Zadu Gabelu ovlastila za potpisivanje posebnog namjenskog podračuna iz Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992. – 1995. godina.

Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru „Zraka“ d.d. Sarajevo za razrješenje Huseina Hasibovića dužnosti direktora ovog privrednog društva, zbog podnošenja ostavke. Također, data je prethodna saglasnost za imenovanje Senada Imamovića za vršioca dužnosti direktora „Zraka“, na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Federalna vlada dala je Nadzornom odboru „BH­Gasa“ d.o.o. Sarajevo prethodnu saglasnost za imenovanje Mirze Sendijarevića za direktora ovog privrednog društva, na period od četiri godine, te za imenovanje, na isti period, Harisa Hrnjičića za izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa.

Prethodnu saglasnost Vlade dobio je prijedlog za imenovanje Asima Ibrahimagića na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora „Energoinvesta“ d.d. Sarajevo.

Vlada je donijela Odluku o prestaknu važenja Odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH. Također, donesena je i Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za ovaj izbor i imenovanje, te Rješenje o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz FBiH. Istovremeno, danas je pokretanuta procedura raspisivanja Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz FBiH. Utvrđeni su i kriteriji za ovaj izbor i imenovanje, te imenovana Komisija za provođenje konkursne procedure u sastavu Tarik Begić (predsjednik), Stipo Buljan, Haris Abaspahić, Marinko Bošnjak i Jasmina Pašić.

Vlada je dala saglasnost na prijedlog za imenovanje Envera Mujezinovića na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora „Unisa“ d.d. Sarajevo.

Saglasnost je dobio i prijedlog za imenovanje Nedžada Bukvara na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close