OBAVJEŠTENJE o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2013.

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), federalni ministar obrazovanja i nauke objavljuje OBAVJEŠTENJE o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2013. godini Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je dana 12.05. 2013. godine Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke u 2013. godini.

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje:

• programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ukupnom iznosu od 2.158.200,00 KM

• programa i projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 KM i

•   programa i projekata iz oblasti visokog obrazovanja za implementaciju Bolonjskog procesa u iznosu od 285.000,00 KM

• programa i projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 KM

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2013. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba.
Prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjenu prijavu podnosilac zahtjeva/projekta dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.
Podnosioci zahtjeva koji su već podnijeli svoju aplikaciju ovom Ministarstvu dužni su istu ponovo dostaviti i uskladiti s kriterijima iz Javnog poziva.
Prijavu sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 28. 05. 2013. godine.
Prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija kao i prijave koje nisu dostavljene u propisanom roku neće biti razmatrane.
Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Finansijskom izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti najkasnije do roka određenog za dostavljanje prijava. U protivnom njihove prijave na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom, u cilju zaštite i namjenskog utroška dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku sredstava je objavljena na web stranici Ministarstva.
Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Mostar, 10.05.2013. godine
Broj: 01-2045 /13

M I N I S T A R
Damir Mašić

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close