BiHPolitikaVisoko

Mirza Ganić (SDA): Za privredu na zdravim osnovama …

MIRZA GANIĆ (SDA) – ZA PRIVREDU NA ZDRAVIM OSNOVAMA KROZ AMANDMAN NA ZAKON O VISINI ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Zastupnik u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta Mirza Ganić (SDA) uputio je Amandman na izmjene i dopune prijedloga Zakona o visini zatezne kamate na javne prihode koji ima za cilj da finansijski olakša privrednim subjektima. Amandman s obrazloženjem se ogleda u sljedećem:

1. U članu 2. stav 2. mijenja se i glasi:

Kamata iz stava 1. ovog člana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovom da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije do dana isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

2. U članu 2a. stav 6. mijenja se i glasi:

Otpis kamata za glavni dug iz stava 5. ovog člana isključuje obavezu plaćanja obračunatih troškova prisilne naplate.
Porezna uprava FBiH će po uplati glavnog duga izvršiti otpis obračunatih troškova prinudne naplate po službenoj dužnosti.

3.  U članu 2b. stav 2. mijenja se i glasi:

Porezni obveznici koji su u cjelosti izmirili svoj glavni dug po osnovu dospjelih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine i imaju pravosnažna rješenja o konačnom obračunu kamata, obračunata a nenaplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode propisana je mogućnost otpisa zatezne kamate po osnovu dospjelih, a nenaplaćeni javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine ukoliko porezni obveznik u cjelosti izmiri glavni dug najkasnije do isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prema podacima kojima raspolaže Kantonalni porezni ured Zenica samo u periodu od 01.01.2015.g. do 31.12.2016.g., po ovom osnovu naplaćeno je glavnice u iznosu od 3.758.924,35KM, a otpisano je zatezne kamate ukupno 25.740.162,96 KM. Od početka primjene ovog zakona ukupno je naplaćeno 16.904.634,58KM glavnice samo na području ovog kantona. Zaključak je da produženje poreznog perioda sigurno dovodi do povećanja naplate javnih prihoda. Zadržavanje na 31.12.2014. godine neće dati željeni efekat, jer je većina obveznika iskoristila tu povlasticu ili su izmirili starije obaveze.

U 2015.g. i 2016.g. u postupku prinudne naplate evidentirano je novih 43.567.866,46 KM po osnovu obračunate,  a neizmirene zatezne kamate na glavnicu utvrđenu sa 31.12.2016.g. u iznosu od 185.775.413,89 KM  zbog čega predlažem ovu zakonsku olakšicu kojom bi se produžio period na koji se otpis kamata odnosi čime bi se efekti naplate glavnog duga  povećali. Osim toga, bitno je naglasiti da se primjenom ovog propisa daje neophodna podrška ekonomski slabijim poreznim obveznicima i stvaraju neophodni preduslovi za nastavak poslovanja istih.

Nije zanemariva i njegova socijalna dimenzija u smislu da pojedina fizička lica-građani mogu platiti glavni dug, ali nemaju sredstava za izmirenje zatezne kamate. Cilj porezne uprave u modernom svijetu jeste saradnja i pomoć poreznim obveznicima i isti trebaju biti partneri.

U pogledu troškova prinudne naplate predloženo je njihovo otpisivanje kao dodatna stimulativna mjera. Naime, smatram da su generalno troškovi prinudne naplate nerealno visoki ( 5% od ukupne porezne obaveze). Stvarni troškovi koji se imaju u radu su izrada rješenja i drugih akata, te pribavljanje neophodne dokumentacije. Logično iznos od 5% je asimetričan realnim troškovima i više se manifestuje kao dodatna sankcija, pored visoke zakonske zatezne kamate (0,04% za svaki dan kašnjenja). Njihovim isključenjem dodatno bi povećali naplatu javnih prihoda. Ukoliko predlagač smatra ovaj prijedlog preambicioznim smatram da je i procentualno umanjenje na 1% ili 2% prihvatljivo. Sve iznad 2% smatram destimulativnom mjerom.

Opreza radi ističem da je isključenje ili umanjenje troškova prinudne naplate zakonski moguće, imajući u vidu član 2. stav 2. Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close