M plusOglasiVisoko

ZDK: Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava …

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 10/15.), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa:
I „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“,
II „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ i
III „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
I
Raspisuje se javni poziv za predlaganje:
– projekata iz oblasti kulture,
– omladinskih projekata i
– projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika
koji će se sufinansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.
II
Organizacije i ustanove mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju sljedeći uslov:
a) da su registrovane u skladu sa Zakonom.
III
Pravo učešća na javnom pozivu:
1. Projekti iz oblasti kulture – pravo učešća imaju organizacije i ustanove koje se bave kulturnom djelatnošću. Prednost će imati projekti međunarodnog, državnog i kantonalnog značaja.
2. Omladinski projekti – pravo učešća imaju omladinske organizacije i ustanove koje realiziraju omladinske projekte. Prednost će imati projekti međunarodnog, državnog i kantonalnog značaja.
3. Projekti zaštite kulturno-historijskih spomenika –pravo učešća imaju ustanove i organizacije koje su registrovane za zaštitu i afirmaciju kulturne baštine, arheološka istraživanja, čuvanje, istraživanje i izlaganje muzejskog materijala.
Prednost će imati projekti koji dovode spomenike kulture u kontekst turističke ponude. Uvažit će se samo oni projekti koji imaju preporuku ili saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine, osim projekata ustanova koje su registrovane za muzejsku djelatnost.
Spomenici koji su proglašeni nacionalnim spomenicima od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, moraju imati odobrenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
Projekti moraju sadržavati naziv, kratki opis, ciljnu grupu, budžet, očekivane efekte, način valorizacije rezultata. Projekat mora biti potpisan od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije/ustanove.
Uz projekte je obavezno dostaviti:
– kopiju rješenja o registraciji,
– izvod/izvadak iz Registra Ministarstva za pravosuđe i upravu (ne stariji od 3 mjeseca),
– kopiju rješenja o poreznoj registraciji -ID broj porezne uprave,
– potvrdu banke o broju žiro računa i da je isti aktivan (ne stariju od 30 dana) i
– posljednji zvanični bilans stanja i bilans uspjeha.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA-DOBOJ CANTON
MINISTRY OF EDUCATION,
SCIENCE, CULTURE & SPORT
IV
Jedan aplikant može predložiti jedan projekat/program pojedinačno za sve transfere, čiji pojedinačni iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM, osim projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika.
V
Finansijski se neće podržati:
1. projekti kojima je potrebna finansijska pomoć više od 3.000,00 KM, osim projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika,
2. projekti koji podrazumijevaju promociju aktivnosti političkih stranaka,
3. projekti koji su već ostvarili finansiranje iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona,
4. projekti izgradnje, kupovine opreme i slično,
5. projekti aplikanata koji nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Budžeta Kantona u 2017. godini,
6. projekti koji ne ispunjavaju uslove iz tačke II i III ovog poziva.
VI
Organizacija/ustanova koja je iz budžeta Kantona primala sredstva za projekte u 2017. godini obavezna je dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na obrascu koji je dostupan na web stranici Zeničko-dobojskog kantona/Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport: www.zdk.ba.
Subjekti koji nisu primili sredstva u 2017. godini, tu činjenicu navode u izvještaju. Izvještaj mora biti ovjeren pečatom organizacije/ustanove i potpisan od strane odgovornog lica.
Ukoliko je organizacija/ustanova primala sredstva za više projekata, obavezna je dostaviti pojedinačne izvještaje za svaki projekat na utvrđenom obrascu.
Subjekti koji su dostavili projekte za 2017. godinu, ali nisu primili sredstva obavezno popunjavaju izvještaj na način da to navode u rubrici broj II, te ga ovjeravaju pečatom organizacije/ustanove i potpisom odgovornog lica.
Ukoliko su dostavili izvještaje, također popunjavaju obrasce (kolone I i II).
VII
Pored kriterija i uslova iz tačke II, III i IV ovog poziva, aplikanti su obavezni ispuniti prijavni obrazac za sufinansiranje projekata u 2018. godini, koji je dostupan na web stranici Zeničko-dobojskog kantona/Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport: www.zdk.ba i u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ulica Zmaja od Bosne bb, Zenica.
VIII
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za dostavu prijava je 20.12.2017. godine.
Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Ul. Kučukovići broj 2, 72000 Zenica.
NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,
NAUKU, KULTURU I SPORT
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close