Visoko

“Ljetne bašte” u nadležnosti Općinske načelnice

„Na 6. sjednici Općinskog vijeća bio je problem lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Visoko za 2017. godinu. Ova tačka Dnevnog reda od strane obrađivača je povučena obzirom da je Odlukom o komunalnom redu propisano da zauzimanje javnih površina odobrava Općinska služba za poslove prostornog uređenja, a na osnovu Programa o zauzimanju lokacija javnih površina koje donosi Općinska načelnica. Obzirom na značaj ovog Programa Općinska načelnica je smatrala da o istom treba da bude informisano i upoznato Općinsko vijeće i da zauzme stav po osnovu ovog Programa. Međutim, došlo je do konstantnih pritisaka na realizaciju ovog Programa, zbog čega je Program povučen sa sjednice Općinskog vijeća i ponovo vraćen u nadležnost Općinske načelnice. Tako da će na osnovu Odluke o komunalnom redu Program donijeti Općinska načelnica.“

 

Održana press konferencija u povodu održane 6. sjednice Općinskog vijeća

U cilju informisanja javnosti o najznačajnijim odlukama i dokumentima koji su usvojeni na 6. sjednici Općinskog vijeća Visoko održanoj 31.03.2017. godine sa početkom u 16:00 sati, 03.04.2017. godine u Općini Visoko održana je press konferencija na kojoj su se obratili Općinska načelnica mr.sci Amra Babić, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vahid Ramić i pomoćnici Općinske načelnice vezano za usvojene dokumente.

O sjednici i zaključcima sa 6. sjednice Općinskog vijeća, izlagao je zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko Vahid Ramić kako slijedi: “Sjednici je prisustvovalo 22 vijećnika i usvojeno je svih 9 tačaka Dnevnog reda. Prva tačka Dnevnog reda, Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Visoko usvojena je sa 14 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 5 glasova UZDRŽAN. Druga tačka i najznačajnija tačka Dnevnog reda na 6. sjednici Općiskog vijeća bila je Prijedlog osnove programa i politike Općinske načelnice za mandatni period 2016 – 2020. godina gdje je Općinska načelnica usvojila sve strateške ciljeve i planove za razvoj općine Visoko i koja je usvojena sa 20 glasova ZA i 2 glasa UZDRŽAN. Treća tačka, Nacrt Strategije razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016-2024. godina, nakon rasprave, Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA usvojilo ovu Strategiju. Četvrtu tačku, Prijedlog Programa lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javne površine na području općine Visoko za 2017. godinu, prije rasprave, pomoćnica načelnice Nidžara Hadžiomerović povukla je sa Dnevnog reda u ime predlagača. Peta tačka, Prijedlog Rješenja o razrješenju i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko, bez rasprave, Općinsko vijeće je usvojilo sa 17 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 3 glasa UZDRŽAN. Tačka šest, Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Moštre, također bez rasprave, Općinsko vijeće je usvojilo sa 20 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. Sedma tačka, Izvještaj o provođenju politike i radu Općinske načelnice i o radu općinskih službi Općine Visoko za period 01.01.2016 – 31.12.2016. godine, sa izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2016. godini, nakon rasprave, Općinsko vijeće je usvojilo sa 16 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 glasa UZDRŽAN. Osma tačka, Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2016. godini bez rasprave, Općinsko vijeće Visoko je usvojen sa 20 glasova ZA i 2 glasa PROTIV. Tačka devet, vijećnička pitanja i inicijative. Prilikom razmatranja ove tačke Dnevnog reda, Općinski vijećnici su se izjašnjavali o dostavljenim odgovorima na vijećnička pitanja. Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA, usvojilo inicijativu vijećnice Nedžle Greda. Inicijativa vijećnice Nermine Vehabović-Rudež, sa 10 glasova ZA i 11 glasova UZDRŽAN, nije dobila potrebnu većinu glasova, te Općinsko vijeće istu nije usvojilo. Inicijativa vijećnika Edina Lope, sa 10 glasova ZA i 11 glasova UZDRŽAN, nije dobila potrebnu većinu. Inicijativa vijećnice Emine Jusić, sa 9 glasova ZA i 12 glasova UZDRŽAN, nije dobila potrebnu većinu, te Općinsko vijeće istu nije usvojilo. Zatim su vijećnici postavili 5 vijećničkih pitanja i uputili 5 vijećničkih inicijativa. Sjednica je završena u 17:30 sati. I na ovoj sjednici Općinsko vijeće Visoko je pokazalo da želi bolje Visoko.“

Suada Koljenović informisala je javnost o donošenju veoma značajnog strateškog dokumenta, a riječ je o Strategiji razvoja turizma na području općine Visoko za period od 2016. do 2024. godine. „Općinsko vijeće Visoko je na Tematskoj sjednici održanoj 13.7.2016. donijelo zaključak o pristupanju i izradi strategije razvoja turizma na području općine Visoko 2016-2024. godina. Općinska načelnica je 29. 07.2016. godine donijela Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu Strategije i u radnu grupu imenovano je 26 lica i čine je predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora, a stručni konsultantza izradu Strategije je prof.dr. Almir Peštagić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Radna grupa je na izradi Nacrta strategije radila od mjeseca septembra 2016. godine do kraja februara 2017. godine i na sjednici Općinskog vijeća održanoj 31.3.2017. godine usvojen je Nacrt strategije razvoja turizma i otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana. U Nacrtu strategije definisani su sljedeći strateški ciljevi: uspostavljanje efikasnog destinacijskog menadžmenta, razvoj i integracija turističkih proizvoda, razvoj turističke infrastrukture i ambijenta o razvoj turizma. Nacrt Strategije obuhvata listu projekata predloženih od članova radne grupe i drugih udruženja koja su dodatno animirana u toku izrade Strategije. Ukupan broj projekata koji je predstavljen na listi projekata je 64 projekta, za prvi strateški cilj za uspostavljanje efikasnog destinacijskog menadžmenta predviđeno je 6 projekata, za drugi strateški cilj Razvoj turističkih proizvoda predloženo je 14 projekata i za treći strateški cilj Razvoj turističke infrastrukture i ambijenta, predloženo je ukupno 44 projekta. Ovim nacrtom definisan je okvir za razvoj turizma i nacrt Strategije će biti objavljen na web stranici Općine Visoko i dostupan svim zainteresovanim licima u nadležnoj Službi. Ovim putem pozivam građane, udruženja, privredne subjekte, turističke radnike i druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu razvoja strategije turizma kako bi mogli utvrditi što kvalitetniji strateški dokument. Također Vas želim obavijestiti ispred nadležne Službe, a riječ je o iniciativi koja je također usvojena na 6. sjednici Općinskog vijeć. Dakle, vijećnica Nedžla Greda uputila je inicijativu da se omogući besplatna registracija obrta u mjesecu maju i oktobru tekuće godine. Vijeće je prihvatilo ovu inicijativu i predloženo je da se u mjesecu maju i mjesecu oktobru omogući registracija obrta, odnosno da se u tom periodu podnosioci zahtjeva oslobode plaćanja administrativne takse. Kada je riječ o besplatnoj registraciji za fizička lica tu svakako treba obuhvatiti obrte, srodne djelatnosti, ugostiteljsku i trgovinsku djelatnost i oslobađanje od troškova registracije bi se odnosilo samo na administrativnu taksu propisanu Odlukom o općinskim administraticnim taksama, ali ne na dokumentaciju koja se pribavlja kod drugih organa i ustanova, npr. ljekarsko uvjerenje, uvjerenje Općinskog suda i sl. Kada je riječ o besplatnoj registraciji za pravna lica, možemo govoriti o oslobađanju od plaćanja administrativne takse samo za one pravne situacije kada pravno lice po zakonskim propisima treba pribaviti odobrenje za rad od nadležnog općinskog organa što je slučaj kada se registruje ugostiteljska djelatnost pravnih lica, djelatnost prevoza i slično, jer pravna lica inače svoju osnovnu djelatnost registruju kod Općinskog suda u Zenici,“ navela je Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu.

Ispred Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, pomoćnica načelnice Nidžara Hadžiomerović o četvrtoj tački Dnevnog reda kazala je: „Na 6. sjednici Općinskog vijeća bio je problem lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javnih površina na području općine Visoko za 2017. godinu. Ova tačka Dnevnog reda od strane obrađivača je povučena obzirom da je Odlukom o komunalnom redu propisano da zauzimanje javnih površina odobrava Općinska služba za poslove prostornog uređenja, a na osnovu Programa o zauzimanju lokacija javnih površina koje donosi Općinska načelnica. Obzirom na značaj ovog Programa Općinska načelnica je smatrala da o istom treba da bude informisano i upoznato Općinsko vijeće i da zauzme stav po osnovu ovog Programa. Međutim, došlo je do konstantnih pritisaka na realizaciju ovog Programa, zbog čega je Program povučen sa sjednice Općinskog vijeća i ponovo vraćen u nadležnost Općinske načelnice. Tako da će na osnovu Odluke o komunalnom redu Program donijeti Općinska načelnica.“

„Jedna od tačaka Dnevnog reda na sjednici Općinskog vijeća bio je i Prijedlog rješenja o razrješenju i Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko. Upravnom odboru JU „Dom zdravlja“ Visoko je istekao četverogodišnji mandat, tako da se pristupilo redovnoj proceduri raspisivanja konkursa za izbor i imenovanje Upravnog odbora ove javne ustanove. Konkursna komisija je pregledala sve pristigle prijave, a sa kandidatima koji su ispunjavali uslove je izvršen interviju i bodovanje, tako da je na ovom vijeću usvojeno Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Visoko. Upravni odbor ove javne ustanove sačinjavat će dr. Pajević Subhija, Dinka Omanović i Maja Malić-Zečević,“ istakla je pomoćnica načelnice Edina Ferizović.

visoko.gov.ba

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close