KUD „Visoko“: Tri javna poziva

– Za prijem novih članova u sekcije KUD-a „Visoko“ Visoko,
– izbor riukovodilaca sekcija,
– IZRADA GRBA I ZASTAVE

Na trećoj redovnoj sjednici Upravnog odbora Kulturno-umjetničkog društva „Visoko“ Visoko održane dana 19.11.2012. godine, donesena je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem novih članova, te na osnovi iste predsjednik Kulturno-umjetničkog društva raspisuje:

JAVNI POZIV

Za prijem novih članova u sekcije KUD-a „Visoko“ Visoko
Prijem novih členova vrši se u slijedećn sekcije:

– Folklorni ansambl (za sve uzraste);
– Muzički hor;
– Tamburaški orkestar;

Prijave se mogu izvršiti putem telefona 032 738/405, mobitela 061 348/872 ili putem e-maila [email protected]

Visoko, 23..11.2012
Predsjednik:
mr. Emir Sudžuka, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO

UG Kulturno-umjetničko društvo „Visoko“ Visoko

Broj: 48/012
Datum: 23.11.2012.

IZRBOR RUKOVODILACA SEKCIJA

Na osnovu Odluke UO o provođenju konkursa za izbor riukovodilaca sekcija UG Kulturno-umjetničko društvo „Visoko“ Visoko i Odluke o imenovanju Komisije za provođenje konkursne procedure, Predsjednik UG KUD „Visoko“ Visoko raspisuje:

POZIV

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR RUKOVODILACA SEKCIJA
UG KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „VISOKO“ VISOKO

I. Raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje rukovodilaca slijedećih sekcija:

1. Folkorni ansambl;
2. Muzički hor
3. Tamburaški orkestar

II. Opis poslova:

Rukovodilac sekcije imaju obavezu da:

1. organizuje stručni rad u okviru programom utvrđenih djelatnosti i aktivnosti Kulturno- umjetničkog društva,
2. stara se o kvalitetu umjetničkog izvođenja i repertoaru sekcije za koju je zadužen,
3. održava redovne probe i druge pripreme sekcije u velikom sastavu, odnosno njegovih manjih, povremenih sastava,
4. prati napredovanje i usavršavanje članova sekcije,
5. vrši provjeru uvježbanosti programa za pojedine nastupe i na osnovu te provjere sastavlja Ansambl za svaku posebnu priliku,
6. po potrebi angažuje soliste, odnosno vokalne grupe,
7. u saradnji sa Kulturno-umjetničkim savjetom izrađuje nacrt Godišnjeg plana i programa rada koji dostavlja Upravnom odboru,
8. uspostavlja i održava veze sa svim učesnicima pojedinih koncerata, snimanja i drugih javnih nastupa sekcije,
9. dužan je učestvovati u radu Upravnog odbora, kada se to pokaže neophodnim,
10. član je Član je Kulturno-umjetničkog savjeta savjeta po položaju.

III. Opći uslovi:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom, kandidat mora da ima završenu da ima odgovarajuću stručnu spremu i to:

Za poziciju br. 1. – završeni relevantni kursevi za koreografa;

Za poziciju br. 2. – završenu Muzičku akademiju;

Za poziciju br. 3.- završenu Muzičku akademiju

Prednost prilikom izbora imaju kandidati:

– sa radnim iskustvom na poslovima vođenja sekcija za koje je raspisana Konkurs.,

– iskustvom u radu Kulturno-umjetničkih društava.

– iskustvom u radu u obrazovno-odgojnim ustanovama.

IV. Prijava na Kunkurs:

Zainteresovani kandidati prijave i prateću dokumentaciju mogu dostaviti putem pošte na adresu: Hazima Dedića 33. 71300 Visoko sa naznakom: „Konkurs“.

Takođe, prijave se mogu dostaviti i putem elektronske pošte na e – mail:
[email protected]

Zainteresovani kandidati uz prijavu dostavljaju:

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (fotokopija diplome ili uvjerenja)

– radnu biografiju (CV)

– pismo preporuke (nije obavezno, ali će se uzeti u obzir prilikom razmatranja prijava)

– ostali relevantni dokumenti, koji mogu biti od značaja za izbor kandidata.

Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

V Procedura izbora i imenovanja:

Po isteku roka za podnošenje prijava, na osnovu dostavljene dokumentacija, Komisija za provođenje postupka ocijenit će pristigle prijave i odrediti uži krug kandidata. Sa istima će biti obavljen intervju.

Nakon obavljenih intervjua, Komisija će Upravnom odboru predložiti rang listu kandidata. Konačnu odluku o izboru kandidata, donijet će Upravni odbor KUD-a.

VI Ostale informacije:

Sa izabranim kandidatom KUD „Visoko“ Visoko potpisuje ugovor o djelu, na osnovu koga rukovodioc prima naknadu za svoj rad.

Eventualna pojašnjenja mogu se dobiti putem elektronske pošte i to: [email protected]

Visoko,23.11.201.

PREDSJEDNIK:
mr. Emir Sudžuka, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO

UG Kulturno-umjetničko društvo „Visoko“ Visoko

Broj:47/012
Datum: 23.11.2012.

IZRADA GRBA I ZASTAVE

Na osnovu Odluke UO o provođenju konkursa za izbor grba UG Kulturno-umjetničko društvo „Visoko“ Visoko i Odluke o imenovanju Komisije za provođenje konkursne procedure, Predsjednik UG KUD „Visoko“ Visoko raspisuje:

POZIV

ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU ZA IZRADU PRIJEDLOGA GRBA UG
KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „VISOKO“ VISOKO

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da učestvuju na konkursu za izradu prijedloga rješenja grba udruženja građana Kulturno-umjetničko društvo „Visoko“ Visoko.

Predmet konkursa je izbor najboljeg prijedloga rješenja grba KUD-a „Visoko“ Visoko.

I. Opći kriteriji za izradu grba

I.1. Grb mora da bude izrađen shodno uobičajenoj heraldičkoj i veksikološkoj praksi.

I.2. Grb mora da odražava geografska, historijska i kulturna obilježja teritorije države Bosne i Hercegovine i općine Visoko. Grb može da odražava i druga obilježja općine Visoko. Kao dodatni, ali ne esencijalni element, mogu se na grbu pojaviti karakteristični elementi kulturno- historijskog naslijeđa naroda Bosne i Hercegovine.

I.3. Oblik i forma grba mora da omogućava tehniku štampanja u više boja i da se grb, kao simbol, može koristiti za izradu plaketa, povelja, znački, javnih priznanja, suvenira i slično.

I.4. Broj, raspored i sadržaj polja na predloženom obliku grba mora biti primjeran heraldičkoj praksi. Grb se mora raditi u dvije varijante. Osnovnoj (takozvani mali grb) i proširenoj (službenoj) takozvani (srednji grb).Dozvoljena je, ali ne i obvezna, izrada i treće varijante – ceremonijalnog (velikog grba)

I.5. Osnovni grb mora da sadrži (napr,. štit), kao esencijalni heraldički element i tradicionalni simbol (npr. neko obilježje tradicije kraja ili općine) Broj, raspored i sadržaj polja na (npr. štitu) moraju zadovoljavati heraldičku praksu, a sadržaj štita mora biti u skladu sa zahtjevima iz točke I.4. i točke I.5.

I.6. Prošireni – službeni grb mora ispod (napr. štita) da sadrži traku sa latiničnim natpisom Kulturno-umjetničko društvo „Visoko” Visoko. Ostali elementi proširenog grba moraju zadovoljavati heraldičku praksu i biti u skladu sa zahtjevima iz tačke I.4. i točke 5.

II. Posebni zahtjevi u pogledu prezentacije i opreme grafičkog rješenja grba.

II. 1. Crteži kojima se predstavlja prijedlog rješenja grba miora biti rađen u boji i dostavljeni na posebnim listovima formata A4. Za grb, uz crteže u boji, posebnim listovima formata A4 moraju se dostaviti i jednobojne i dvobojne (crno- bijele) varijante istog rješenja.

Na posebnom listu formata A4 moraju se dostaviti razradni primjeri, sa aplikacijom predloženog grba na memorandumu, koverti i vizit karti (eventualno po slobodnom nahođenju autora, i na znački, privjesku i sl.), a u veličini 1:1 u odnosu na objekt na koji se grb aplicira.

Tehnika izrade prijedloga može da bude ručna (tuš, tempera, gvaš i akvarel, ili kombinacija ovih tehnika) kao i digitalna.

Crteže dostaviti na listovima formata A4 i/ili u elektronskom, digitalnom obliku, na CD-u.

II. 2. Uz crteže neophodno je dostaviti i blazon – tekstualni opis sadržaja grba.

Navedeni tekst treba da bude dostavljen na formatu A4, u štampanom obliku, i u količini teksta koja ne prelazi dvije novinarske trake (okvirno, jedna traka sadrži 1860 znakova).

III Nagrade

III. 1. Za osvojeno prvo mjesto i grb koji bude izabran za grb KUD-a „Visoko“ Visoko autoru će biti dodijeljena nagrada u iznosu od 100 KM i počasno članostvu u Društvu;

III. 2. Za osvojeno drugo i treće mjesto, autrima će biti uručene zahvalnice i biće proglašeni počasnim članovima Društva.

IV. Dostavljanje prijedloga rješenja grba

IV.1. Radovi se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za izbor grba“.

U koverti se nalaze se navedeni crteži i CD.U koverti na listu formata A4, u štampanoj formi dostavljaju se slijedeći podaci o podnosiocu prijave na konkurs.

– Ime i prezime;

– Zanimanje;

– Kontakt telefon;

– Svojeručni potpis;

– Eventualno e-mail adresa.

Prijave dostaviti na adresu Ul. Hazima Dedića 33. 71300 Visoko u roku od mjesec dana od objavljivanja Konkursa a najdalje do 01.01.2013. godine ili lično u prostorije KUD-a u terminu od 13.00 do 15.00h svaki radni dan.

Visoko, 23.11.2012.

PREDSJEDNIK:
mr. Emir Sudžuka, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close