Konkurs za direktora JU Zavičajni muzej Visoko

JU ZAVIČAJNI MUZEJ VISOKO: KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA

Pored opštih uslova, predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

– Da ima VSS društvenog smjera ili VSS iz oblasti kojom se muzej bavi i istaknuti je stručnjak u muzejskoj djelatnosti, naučni ili kulturni radnik,

– Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima osnovne djelatnosti muzeja,

– Da se ističe organizacionim i radnim sposobnostima.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

a)      Diplomu o stručnoj spremi (orginal ili ovjerena kopija),

b)      Potvrdu o stažu na rukovodećim poslovima,

c)      Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

d)      Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

e)      Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),

f)       Kratku biografiju.

 

Kandidati svoje prijave sa kompletnom dokumentacijom mogu slati na adresu:

 

Javna ustanova Zavičajni muzej, Alije Izetbegovića br. 29, Visoko

 

Konkurs je otvoren do 06.02.2013. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close