M plusOglasi

JU “Dom zdravlja”: Ponovni javni oglas – Ložač parnih kotlova

JU “DOM ZDRAVLJA” VISOKO – PONOVNI JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

Na osnovu člana 26. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko te Odluke Upravnog odbora broj 01-2371/17. od 29.09.2017.godine, Direktor JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje:

Ponovni javni oglas

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

  1. Ložač parnih kotlova u JU “Dom zdravlja” VIsoko:

SSS – 1 izvršioc – na određeno vrijeme – na period do okončanja grejne sezone 15.04.2018. godine.

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka ložača parnih kotlova utvrđenih Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko kako slijedi :

  • da je državljanin BiH,
  • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost i
  • završenu srednju školu-tehnički smjer.

b.) Posebni uslovi:

  • Srednja stručna sprema tehnički smjer – sa edukacijom za rukovanje centralnim grijanjem – minimalno godina dana radnog iskustva na ovim poslovima.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Diplomu o završenom srednjoj školi-tehnički smjer,
  1. Dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za rukovanje centralnim grijanjem izdat od ovlaštene institucije.
  2. Izvod iz matične knjige rođenih,
  3. Uvjerenje o državljanstvu i
  4. Potvrdu  o radnom iskustvu.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija.

U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 3. i 4. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu) datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa.

U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijava će biti odbačena kao nepotpuna.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefon a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto ložača parnih kotlova – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu:

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

BRANILACA BIH broj 22.

71300 VISOKO

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača Općine Visoko i na web stranici JU”Dom zdravlja”Visoko.

Kandidat čija prijave budu potpuna i blagovremena, biće intervjuisani od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close