Visoko

JU Centar za socijalni rad Visoko: Konkurs za prijem radnika romske nacionalnosti …

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godine pri Federalnom zavodu za zapošljavanje od 06.06.2018. godine, te Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (slovima: jedne) godine, radnika/-ce romske nacionalnosti Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-01-1-45 od 05.11.2018. godine, raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S

za prijem radnika/-ce romske nacionalnosti u radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od 1 (slovima: jedne) godine

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (slovima: jedne) godine radnika/-cu romske nacionalnosti:

1. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE, PROTOKOL I ARHIVU……………………. 1 izvršilac

I Opis poslova referenta za administrativno-tehničke poslove, protokol i arhivu:

OPIS POSLOVA
Radno mjesto:  Referent  za administrativno-tehničke poslove, protokol i arhivu
Zadaci  i odgovornosti:Vrši prijem pošte od stranaka i kuriraVrši zavođenje akata i iste dostavlja nadležnim radnicima PoslodavcaVrši prijem stranaka i upućivanje istih nadležnim radnicima PoslodavcaDaje informacija strankama o njihovim pravima i potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje pravaUručuje zahtjeve za ostvarivanje traženih prava strankamaRukuje telefonskom centralomVrši posredovanje u telefonskim vezama u unutrašnjem i vanjskom saobraćajuVrši poslove kopiranja i umnožavanja materijalaObavlja poslove po propisima iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja,Obavlja administrativno-tehničke poslova za direktoraVodi evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Poslodavca;Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra.Ostali poslovi po nalogu direktora

II                Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A) Opšti uslovi:

– da je državljanin/-ka BiH,

– da je stariji/-a od 18 godina,

– da nije osuđivan/-a za krivično djelo ili privredni prijestup, 

– da se protiv kandidata/-kinje ne vodi krivični postupak.

B)  Posebni uslovi:

– IV stepen stručne spreme, odnosno završena srednja škola,

– 6 mjeseci radnog iskustva,

– poznavanje rada na računaru,

te posebni uslovi propisani za učešće u  Javnom pozivu za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godine pri Federalnom zavodu za zapošljavanje od 06.06.2018. godine:

–  da se osoba nalazila na evidenciji nezaposlenih lica, prije objave Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godine od 06.06.2018. godine, te da se na evidenciji Službe izjasnila kao Rom.

Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

– kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

– uvjerenje da je državljanin/-ka BiH (ne starije od 3 mjeseca),

– izvod iz matične knjige rođenih,

– diplomu o stručnoj spremi (ovjera ne starija od 3 mjeseca),

– dokaz da kandidat/-kinja ima najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva

– dokaz o poznavanju rada na računaru

– uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da se osoba nalazila na evidenciji nezaposlenih lica prije objave Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godine od 06.06.2018. godine, te da se na evidenciji Službe izjasnila kao Rom.

Dokumenti koji se traže po konkursu i prilažu uz prijavu se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, obzirom da se isti po okončanju konkursne procedure kandidatima neće vraćati.

III              Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 (slovima: osam) dana počev od dana objavljivanja ovog konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

IV            Selekcijski proces

Kandidati/-kinje koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na intervju pred konkursnom Komisijom koja će biti imenovana od strane Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Visoko.

Na osnovu dostavljene rang liste koju  je  utvrdila  konkursna  Komisija na osnovu obavljenog intervjua sa kandidatima Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Visoko donosi Odluku o prijemu novog radnika u radni odnos na određeno vrijeme, nakon čijeg stupanja na snagu će direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme sa izabranim kandidatom/-kinjom.

Kandidat/-kinja koji bude izabran obavezan je prije stupanja na rad dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu i radnu sposobnost za predmetno radno mjesto,  uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca) i uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu: 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO,  

ul. Islamovića 10,

71300 Visoko

n/r: Konkursna komisija

Sa naznakom:

– NE OTVARATI –

Prijava na konkurs za prijem radnika/-ce romske nacionalnostiu radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 (slovima: jedne) godine, za radno mjesto Referent  za administrativno-tehničke poslove, protokol i arhivu.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close