JAVNI POZIV za podnošenje prijava za razrez poreza na imovinu

Na osnovu člana 9. Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon («Službene  novine ZE-DO kantona», broj 9/09) i člana 33. Statuta Općine Visoko – prečišćeni tekst («Službeni glasnik općine Visoko», broj 1/11), Općinska načelnica, upućuje

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za razrez poreza na imovinu

 

I

 

Pozivaju se  pravna i fizička lica – obveznici poreza na području općine Visoko da u skladu sa članom 4. Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon («Službene  novine ZE-DO kantona», broj 9/09),  podnesu prijave za razrez poreza na imovinu.

 

II

 

 

Obaveznici poreza na imovinu

 

1)      Porez na imovinu plaćaju fizička i pravna lice koji su vlasnici ili korisnici slijedeće imovine:

a)      poslovnog  prostora koji se izdaje pod zakup

b)      stambene zgrade ili stana koji se izdaju pod zakup

c)      garaže koja se izdaje pod zakup

d)     parking prostora koji se izdaje

e)      zgrade ili stana za odmor i rekreaciju

 

2)      Ako je imovina u vlasništvu više lica svako od njih je obveznik poreza srazmjerno dijelu vlasništva.

 

III

 

Porez na imovinu plaća se godišnje u paušalnom iznosu za :

a)      poslovni prostor koji se izdaje pod zakup ……………………………..od 0,75 KM/m²

b)      stambenu zgradu ili stan koji se izdaje

pod zakup ………………………………………………………………………… od 0,75 KM/ m²

c)      garažu koja se izdaje pod zakup …………………………………………. od 1 KM / m²

d)     parking prostor koji se izdaje …………………………………………….. od 1 KM / m²

e)      za zgradu ili stan za odmor i rekreaciju ……………………………….  od 1 KM /m²

 

IV

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijave se podnose Kantonalnom uredu – Zenica – Poreskoj ispostavi Visoko.

Obrasci poreznih prijava mogu se dobiti u Poreskoj ispostavi Visoko.

 

V

 

Nepodnošenje prijava za razrez poreza na imovinu u navedenom roku je prekršaj za koji su propisane novčane kazne i to:

–          Novčana kazna u visini od 500,00 KM do 15.000,00 KM za pravna lica

–          Novčana kazna od 20,00 KM do 1.500,00 KM za fizička lica.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close