BiHPrivreda

Javni poziv za aukcisku prodaju nekretnina FPIO/MIO

Na osnovu Zaključka Vlade Federacije BiH, V.broj:484/2016 od 25.02.2016. godine, Ugovora o provođenju postupka prodaje nekretnina, između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, zaključenog 31.10.2014. godine Aneksa I od 11.03.2016.godine, i Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za  penzijsko i invalidsko osiguranje  broj: UOFZ-172/16, broj: UOFZ-173/16 broj: UOFZ-169/16 broj: UOFZ-171/16 i broj: UOFZ-170/16 od 26.01.2016. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

za učešće na aukcijskoj prodaji

 

Prodavac: Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

putem Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

Naziv predmeta

Adresa predmeta

Početna cijena

KM

Depozit (KM)

Naknada za učešće (KM)

Poslovni prostor u Lukavcu, koji se sastoji se od 6 kancelarija, 2 mokra čvora, hodnika i čajne kuhinje ukupne površine 150,00 m², upisane u ZK broj 325 K.č. 258/238 (stari premjer), Kč. br. 2429/3 (novi premjer), K.O. Lukavac P.L. 2383Redžepa efendije Muminhodžića bb, Lukavac

197.591,04

19.759,00

100,00

Poslovni prostor u Novoj Biloj, koji se nalazi  u Poslovnom centru bb – Poslovni prostor br. 4,  a sastoji se od: poslovnog prostora  površine 32,64 m2, hodnika 9,60 m², čajne kuhinje 8,64 m² i WC – površine 4,32 m²,  ukupne površine 55,20 m², upisan je u ZK broj:  1 „E“Ul.Poslovni centar bb, Nova Bila

63.570,00

6.357,00

63,00

Poslovni prostor u Donjem Vakufu,  koji se nalazi u prizemlju stambeno –poslovne zgrade, ukupne površine 86,00 m², upisan je u Zk.  broj: 2051, broj parcele 1146/29Ul. 770. brigade br. 25, Donji Vakuf

98.110,32

9.811,00

98,00

Poslovni prostor u Konjicu, prostor broj 4. u stambeno poslovnoj zgradi,

površine 110, 00 m²,

upisan je u ZK broj: 1265,  k.č.  914 K.O. Konjic I

Ul. Trešanica bb, Konjic

121.029,44

12.102,00

100,00

Poslovni prostor u Kaknju, koji se nalazi u prizemlju i prvom spratu poslovne zgrade,

ukupne površine 563,00 m², upisan je zk. broj: 2001, broj parcele 455/7

Zgoščanska bb, Kakanj

735.442,02

73.544,00

100,00

Uvid u dokumentaciju, odnosno pregled predmeta prodaje, može se obaviti u periodu od 17.03.2016. godine do 31.03.2016. godine od 08:00 do 15:00 sati (radnim danom) uz prethodnu najavu kontakt osobi.

Način prijavljivanja i procedure aukcije:

Prodaja putem javne aukcije odvijaće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća–Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05, 53/07 i 76/09), osim ako je Ugovorom o provođenju postupka prodaje nekretnina, zaključenog između Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje dana 31.10.2014. godine i Aneksom I od  11.03.2016. godine i drugim aktima u vezi prodaje navedenih nekretnina regulisano drugačije.

Pravo učešća na aukciji imaju sva fizička i pravna lica  koja popune obrazac prijave, uplate depozit  i naknadu za učešće, osim domaćih pravnih i domaćih fizičkih lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, a koja imaju neizmirene obaveze po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac prijave se može dobiti u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaolo Sarajevo najkasnije 7 (sedam) dana prije početka aukcije. Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 16 sati, dana 31.03.2016. godine na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Aukcija za navedene predmete prodaje će se održati u aukcijskom centru, sala Tender biroa, Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo, u slijedećim terminima:

Predmet prodaje

Datum održavanja aukcije

Vrijeme održavanja

aukcije

Poslovni prostor u Lukavcu

07.04.2016. godine

11:00

Poslovni prostor u Novoj Biloj

07.04.2016. godine

11:30

Poslovni prostor u Donjem Vakufu

07.04.2016. godine

12:00

Poslovni prostor u Konjicu

07.04.2016. godine

12:30

Poslovni prostor u Kakanju

07.04.2016. godine

13:00

Procedure aukcije:

    Registriranje učesnika i uplata naknade za aukciju će početi 2 (dva) sata prije početka aukcije, u prostorijama aukcijskog centra. Prilikom registriranja učesnici,  domaća pravna i domaća fizička lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost, su dužni dostaviti izjavu da nemaju obaveza po osnovu doprinosa prema Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izjava za fizička lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom privrednog društva. Aukcija će biti održana ako se prijavi najmanje jedan učesnik. Aukcija je javno nadmetanje gdje je najpovoljniji ponuđač onaj koji ponudi najvišu cijenu. Cijena ne može biti niža od početne cijene. Plaćanje cijene se vrši isključivo u gotovini. Nadmetanje počinje kada jedan od učesnika na poziv aukcionera ponudi početnu cijenu. Po završetku nadmetanja aukcioner proglašava aukciju završenom. Komisija vrši rangiranje istih i predlaže najpovoljnijeg ponuđača. Federalni zavod za  penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje  donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i sa istim zaključuje ugovor o kupoprodaji. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora  o kupoprodaji depozit se zadržava. Do potpisivanja Ugovora o kupoprodaji najpovoljniji ponuđač, na kojeg se odnose kriteriji navedeni u javnom pozivu,  dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o izmirenim obavezama prema  Federalnom zavodu za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

Za sve dodatne informacije o predmetima prodaje kupci se mogu obratiti kontakt osobi.

Kontakt osobe u Federalnom Zavodu PIO/MIO:

Eldijana Šabanović                 tel.   033 723 120

Branka Ćorić                           tel.   036 445 639

 

Kontakt osobe u Agenciji:

Fikret Talić                            tel.    033 586 238

Sabaheta Čongo                   tel.    033 586 250

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close