Javni poziv: Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Visoko

Pomoćnica načelnice Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline, Općine Visoko objavljuje Javni poziv stručnim licima radi dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta za učešće u komisijama za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Visoko.

 

I

 

Pozivaju se lica zainteresovana za vršenje tehničkog pregleda izgrađenih građevina na području općine Visoko, sljedećih struka:

-dipl.ing. arhitekture,

– dipl.ing. građevine,

– dipl.ing. mašinstva,

– dipl.ing. geodezije,

– dipl.ing. zaštite od požara,

– dipl.ing. zaštite na radu,

– dipl.ing. saobraćaja

-lica sa VSS spremom zdravstvenog smjera za kontrolu sanitarnih uvjeta.

II

 

U stručnu Komisiju za vršenje tehničkog pregleda mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje VSS navedenih struka, sa pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

 

III

 

U vršenju tehničkog pregleda građevine ne mogu učestvovati lica koja su direktno uključena u postupak donošenja odobrenja za građenje objekta kao i lica koja su učestvovala u izradi investiciono-tehničke  dokumnetacije ili u gradnji građevine na kojoj se vrši tehnički pregled.

 

IV

 

Uz prijavu sa tačnom adresom i brojem telefona obavezno priložiti:

-ovjerenu kopiju diplome,

-ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

-potvrdu o radnom stažu iz tačke II Javnog poziva,

-kopiju lične karte,

-potvrdu banke o broju transakcijskog računa.

 

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova Javnog poziva podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na Protokolu Općine Visoko ili putem pošte na adresu:

Općina Visoko

Služba za prostorno, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline

Ulica Alije Izetbegovića br. 12 A

Sa naznakom za Javni poziv „za vršenje tehničkog pregleda građevina“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close