Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 70/07 i 36/10), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 2/98 i 48/99), Općina Visoko objavljuje:

 

    JAVNI  OGLAS

                                    radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

 

 

Odlukom o provođenju Regulacionog plana gradskog jezgra Visoko (sSlužbeni glasnik Općine Visoko, broj 6/2000)  predviđena je izgradnja trga.

Općina Visoko pristupa realizaciji Regulacionog plana gradskog jezgra Visoko u dijelu izgradnje trga sa pratećim objektima.

Pozivaju se vlasnici sljedećih nekretnina koje se nalaze na području katastarske opštine Visoko:

 

–         k.č. 3456/1 poslovna zgrada u privredi površine 46 m2

–         k.č. 3456/2 poslovna zgrada u privredi površine 174 m2

 

radi pokušaja sporazumnog rješavanja sticanja prava vlasništva na određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje trga.

Svi zainteresovani vlasnici čije nekretnine su navedene nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove  i katastar nekretnina općine Visoko svakim radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumno rješavanje pitanja sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close