Visoko

Izbori u mjesnim zajednicama 23. aprila 2017.

 

Izbori će se održati u nedjelju, 23. aprila 2017. godine, u vremenu od 08,00 do 16,00 sati, u svim mjesnim zajednicama.

 

Na osnovu člana 13. i 28. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09) i člana 22. i 59. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 1/11 i 8/13), Općinsko vijeće Visoko,          na ___ sjednici održanoj _______2017. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o raspisivanju izbora i načinu provođenja postupka izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko za mandatni period 2017 -2021 godina

 

Član 1.

Raspisuju se izbori za članove savjeta mjesnih zajednica općine Visoko za mandatni period  2017-2021.godine.

 

Član 2.

Izbori će se održati u nedjelju, 23. aprila 2017. godine, u vremenu od 08,00 do 16,00 sati, u svim mjesnim zajednicama.

 

Član 3.

Savjet mjesne zajednice ima od pet do devet članova.

Broj članova savjeta mjesne zajednice utvrđuje se statutom mjesne zajednice prema broju građana upisanih u centralni birački spisak na području mjesne zajednice, s tim da svako mjesno područje ili više manjih naselja u savjetu mjesne zajednice bude adekvatno zastupljeno.

 

Član 4.

Općinsko vijeće Visoko  imenovat će Komisiju za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama, koja ima predsjednika i šest članova (u daljem tekstu Komisija).

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije  obavljat će Općinska služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu.

 

Član 5.

Broj kandidata koji se biraju za određeno mjesno područje ili više manjih naselja utvrđuje  savjet mjesne zajednice i isti dostavlja Komisiji.

 

Član 6.

Kandidat za člana savjeta mjesne zajednice može biti svaki punoljetni građanin sa pravom glasa i prebivalištem na području mjesne zajednice za koje se bira.

Kandidata za člana savjeta mjesne zajednice mogu predložiti građani, organi političkih stranaka, organizacije i udruženja.

Prijedlog kandidata dostavlja se savjetu mjesne zajednice u periodu od 15. do 31 marta 2017. godine, uz obavezno pisano izjašnjenje predloženog kandidata o prihvatanju kandidature.

Savjet mjesne zajednice će najkasnije do 3. aprila dostaviti listu kandidata Komisiji , na osnovu koje Komisija utvrđuje kandidacionu listu   za izbor članova savjeta mjesne zajednice.

 

 

 

Član 7.

Na osnovu kandidacione liste, Komisija utvrđuje izgled glasačkog listića.

Redosljed kandidata na glasačkom listiću utvrdit će se po abecednom redu prezimena kandidata, a ako kandidati imaju isto prezime redosljed se vrši po abecednom redu imena kandidata.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj glasova, izabrat će se onaj kandidat čije je ime na glasačkom listiću upisano prvo u odnosu na drugog i ostale kandidate

 

Član 8.

Birački odbor ima predsjednika i dva člana, te imenovane zamjenske članove.

Članove biračkog odbora predlaže savjet mjesne zajednice, a imenovanje istih vrši Komisija.

Član biračkog odbora ne može biti kandidat na listi, niti posmatrač.

Naknada za rad biračkom odboru utvrđuje se posebnom odlukom.

 

Član 9.

Rad Komisije i biračkih odbora na dan izbora mogu posmatrati posmatrači akreditirani od Komisije.

Zahtjev za akreditiranje posmatrača mogu podnijeti političke stranke, udruženja građana i građani pojedinačno ili grupno.

Akreditirani posmatrač prati rad Komisije, odnosno biračkog odbora i ne može učestvovati u njihovom radu, a ima pravo podnošenja prigovora Komisiji.

Broj posmatrača određenog subjekta je neograničen, s tim da određeni subjekt može imati samo jednog posmatrača u isto vrijeme na jednom biračkom mjestu.

Posmatrač ne može biti član biračkog odbora, niti kandidat na listi.

Na rad biračkih odbora i Komisije može se podnijeti prigovor u roku od 24 sata.

O prigovoru na rad biračkih odbora odlučuje Komisija. Općinska načelnica odlučuje o prigovorima na rad Komisije.

Član 10.

Rezultate izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama potvrđuje odlukom Općinsko vijeće Visoko, najkasnije u roku od 30 dana nakon održanih izbora.

Predsjednik savjeta mjesne zajednice je kandidat sa liste za izbor članova savjeta mjesne zajednice koji dobije najveći broj glasova.

 

Član 11.

Sredstva za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama obezbjeđuju se u Budžetu općine Visoko.

 

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Visoko“.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

Bajro Fejzić

 

 

 

 

 

PRAVNI OSNOV

 

 

 

            Članom 59. stav 2. i 3. Statuta Općine Visoko utvrđeno je da Općinsko vijeće Visoko donosi odluku o raspisivanju izbora i načinu provođenja postupka izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama.

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

 

            Članom 62. stav 2. Statuta Općine Visoko utvrđeno je da mandat članova savjeta mjesnih zajednica traje četiri godine.

Kako četverogodišnji mandat sadašnjim članovima savjeta mjesnih zajednica ističe u aprilu 2017.godine potrebno je donijeti odluku o raspisivanju novih izbora za narednih četverogodišnji mandat, pa se predlaže Općinskom vijeću Visoko da donese istu.

 

 

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close