BDP pada, a troškovi vlada u BiH rastu

Iako je bruto domaći proizvod, mjeren po rashodnom principu pao u prošloj godini, vladini izdaci u BiH su povećani, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. 
Bruto domaći proizvod prema rashodnom pristupu, procijenjen je za 2012. godinu u iznosu od 27.198 miliona KM, što predstavlja realni pad od 0,93% u odnosu na 2011. godinu.
Izdaci za krajnju potrošnju vlade dostigli su iznos od oko 6 milijardi i 16 miliona KM u 2012.  (22% BDP-a) što predstavlja nominalni porast od 0,68% i 0,79% posmatrano u cijenama prethodne godine.
Izdaci za krajnju potrošnju Vlade u stalnom su porastu, pa su tako 2007. iznosili 4,69 milijardi KM, u 2008. godini 5,57 milijardi, u 2009. godini 5,78 milijardi KM, a u 2011. godini 5,97 milijardi KM.
Izdaci za krajnju potrošnju vlade obuhvataju izdatke za obrazovanje, zdravlje, socijalnu pomoć, kulturu, sport itd. izdatke za lijekove, ortopedska pomagala, usluge lječilišta itd. direktno dostavljene domaćinstvima kao socijalni transfer.
Takođe, u Vladine izdatke spadaju i izdaci za kolektivnu potrošnju a to su administrativne, odbrambene, ekonomske, razvojno- istraživačke i druge netržišne usluge.
Najveći dio izdataka u BDP-predstavljaju izdaci za krajnju potrošnju domaćinstava (82% BDP-a), a iznosili su u 2012. godini 22.328 milion KM, što predstavlja nominalni rast od 1,83%.
Posmatrano u stalnim cijenama, nakon eliminiranja uticaja rasta cijena, ukupna potrošnja je opala za 0,8% u poređenju sa prethodnom godinom.
Potrošnja domaćinstava, raščlanjena prema namjeni, u nominalnim vrijednostima zabilježila je rast u svim grupama osim rekreacija i kultura i ostalih dobara i usluga.
Bruto investicije u stalna sredstva (17,7% BDP-a) su u 2012 ostale na istom nivou kao i u prethodnoj godini, posmatrano u nominalnim vrijednostima, dok su u cijenama prethodne godine ostvarile blagi rast od 1,52%
Izvoz roba i usluga u 2012. u odnosu na 2011.bilježi i nominalni i realni pad u iznosu od 1,94% odnosno 2,88% Uvoz roba i usluga u 2012.u odnosu na 2011.zabilježio je nominalni pad od 0,2% i neznatan rast od 0,45% posmatrano u realnim vrijednostima.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close