BBI: KONKURS za dodjelu 500 stipendija za školsku 2012./2013. godinu iz Fonda Sheikh Saleh Kamel

Na osnovu člana 2. i 3. Pravilnika o stipendiranju učenika/studenata za školsku 2012./2013. godinu, Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija, u saradnji sa Asocijacijom Fatma, raspisuje

KONKURS

za dodjelu 500 stipendija za školsku 2012./2013. godinu iz Fonda Sheikh Saleh Kamel

Učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti fakulteta, državljani BiH, sa teritorije cijele BiH (ukupno 500 stipendija).
Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 12 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od USD 100,00.
Komisija će razmatrati sve potpune prijave primljene do ponedjeljka, 08.04.2013. godine do 12,00 sati.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama dostaviti konkursnoj Komisiji sa naznakom “Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel” poštom ili osobno predajom na protokol BBI, sljedeće dokumente:

1. Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon)
2. Kopija rodnog lista
3. CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca)
4. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
5. Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine 2011./2012.)
6. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca, civilne žrtve rata, logoraša ili RVI preko 50%
7. Kućnu listu
8. Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini pri manja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva)
9. Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
10. Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije

Primaoci stipendija iz Fonda Sheikh Saleh Kamel će biti obavezani da odmah po zaposlenju i/ili sticanju samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to u iznosima ne manjim od 3% od njihove mjesečne plaće/prihoda ili u većem iznosu po njihovoj odluci pa sve dok ne vrate iznos ukupno primljenih sredstava.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju učenici/studenti iz porodica šehida, poginulih boraca, RVI preko 50% i civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca (učenici/studenti koji pripadaju nekoj od navedenih kategorija moraju priložiti dokaz o pripadnosti istoj).

BBI zadržava dokumentaciju za učenike/studente dobitnike stipendija. Učenici/studenti koji ne dobiju stipendiju, imat će pravo na povrat dokumentacije u roku od 10 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa. Nakon isteka roka od 10 dana, BBI neće biti u obavezi vraćati dokumentaciju, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi.

Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti poštom ili lično na adresu: Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, 71000 Sarajevo, Uz napomenu: PRIJAVA NA KONKURS

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 033/275-198 ili 0800 200 20, odnosno putem e-mail-a: [email protected].

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close