APF: Vraćeni objekti Agrokomerca u Hrvatskoj i Sarajevo-osiguranja u Srbiji

Upravni odbor Agencije za privatizaciju u FBiH usvojio je Izvještaj o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u FBiH sa Planom privatizacije za 2013. godinu i ovom prilikom konstatovao kontinuirani pad obima prodaje i gotovo potpuni zastoj u privatizaciji državnog kapitala u posljednjih pet-šest godina.

U Federaciji Bosne i Hercegovine privatizirano je 42% državnog kapitala a od ukupnog broja firmi predviđenih za prodaju, prema registru iz 1999. godine, privatizirano je 74 posto.
U prošloj godini nastavljene su aktivnosti Agencije na povratu imovine koja se nalazi u državama nastalih raspadom SFRJ. Naime, u Centralnom registru pasivnog podbilansa evidentirana su 563 stalna sredstva na području bivše SFRJ od kojih 362 u Hrvatskoj i 70 u Srbiji. Agencija je intenzivirala rad na povratu imovine što je u 2013. godini rezultiralo vraćanjem u posjed četiri objekta Agrokomerca u Karlovcu te 13 objekata Sarajevo-osiguranja u Srbiji. Izvršene su pripreme za preuzimanje Hotela „Đuro Salaj“ u Gradcu, spriječena je prodaja imovine u stečajnom postupku preduzeća Agrokomerc VKL Beograd koje je formirano na imovini Agrokomerca iz Velike Kladuše, a poduzimane su radnje radi raskida ugovora, povrata i uknjižbe imovine preduzeća Hepok u Beogradu, KTK Visoko u Kragujevcu, Subotici, Boru i Užicu, Oslobodjenja i RTV BiH u Beogradu, Šipada, Unis Pretisa i Pretisa iz Vogošće u Beogradu … U Srbiji i Hrvatskoj izvršen je povrat imovine Fabrike duhana Sarajevo te se poduzimaju i pravne radnje radi utvrđivanja neovlaštenog posjeda za nekretnine u Rijeci, Makarskoj a pred sudom u Šibeniku u toku je parnični postupak radi sprečavanja upisa vlasništva i pomorskog dobra nad Lukom Drvo Šibenik. U toku je prikupljanje dokumentacione osnove za zemljište u Herceg Novom u vlasništvu Krivaje iz Zavidovića…
Od zaključenja prvog kupoprodajnoh ugovora Agencija vrši kontrolu i prati izvršavanje obaveza iz ugovora o privatizaciju državnog kapitala. U Federaciji BiH zaključeno je 607 ugovora o prodaju preduzeća od čega je 458 ili 75,45% okončanih, aktivno je 55 ugovora, u 27 slučajeva pokrenuti su sudski sporovi a 67 ugovora je raskinuto. Iz nadležnosti APF-a zaključeno je 18 ugovora za prodaju preduzeća, 12 ugovora je u potpunosti realizirano, raskinuta su tri ugovora a vode i tri spora za raskid ugovora, saopćeno je iz APF.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close