Agresorski oficiri od FBiH bi mogli naplatiti još najmanje 100 miliona KM!

Izmjene Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u Federaciji BiH, usvojene nedavno na Predstavničkom domu Federalnog parlamenta, a koje su izašle iz ladice ministra prostornog uređenja Desnice Radivojevića, mogle bi ponovo prouzrokovati dodatna obeštećenja po nerealnim cijenama za vojne stanove u korist oficira bivše JNA.

Duplo više

 

Naime, u članu 39. ovog zakona stoji da „nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora, koji je nakon 14. decembra 1995. ostao u službi oružanih snaga izvan teritorija BiH, a nije stekao novo stanarsko pravo, umjesto upisa prava vlasništva, ima pravo na novčanu naknadu od Federacije utvrđenu po prosječnoj cijeni stana u FBiH, a prema posljednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku objavljenom na dan stupanja na snagu ovog zakona, umanjenu za amortizaciju stana po stopi od jedan posto godišnje“.

 

Zamjenik federalnog pravobranioca Enver Smajkan tvrdi u izjavi za „Avaz“ da je ovakva formulacija štetna za Federaciju, jer predstavlja osnovu za (ne)zakonito obeštećenje svih pripadnika JNA koji imaju kupoprodajne ugovore, a zbog umanjenja visine cijene za amortizaciju stana javit će se ponovno masovne tužbe, jer će oficiri JNA tražiti da se utvrdi da je određena cijena niska i da je to povreda njihovog prava na imovinu do pune mjesne tržišne. Uz to, u sporovima će biti masovno angažirani vještaci radi procjene  mjesne tržišne cijene stana, što će povećati štetu na teret FBiH,

Ovakva formulacija, dodaje Smajkan, JNA oficirima koji danas žive u Srbiji ili Crnoj Gori ostavlja prostora da naplate stanove po cijeni od 2.000 KM po kvadratu.

– Usvajanjem citiranog zakona, ponovo nas očekuju masovne tužbe oficira iz Srbije i Crne Gore. Tužit će i oni koji do sada o tome nisu ni razmišljali. Oni sada nalaze pravnu osnovu u ovom zakonu, koji samo propisuje da moraju imati kupoprodajni ugovor. Svakako se ti ugovori mogu masovno i sada „proizvoditi“, a s druge strane, Federacija nema urednu evidenciju prema kojoj bi se mogla provjeriti vjerodostojnost tih ugovora – kaže Smajkan.

On upozorava da preliminarna visina obeštećenja za oficire JNA koju Federacija mora platiti iznosi 100 miliona KM, ali će ona vjerovatno biti udvostručena.

Smajkan navodi kako problem leži i u tome što Pravobranilaštvu FBiH, kao zastupniku imovine Federacije, uopće nije dozvoljeno da učestvuje, pomaže ili na drugi način sarađuje s agentom za zastupanje BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, a radi pomaganja da se ishoduje povoljnija odluka u slučajevima „Đokić“, „Mago“ i sličnim, već je u tom procesu agent BiH samo sarađivao sa Uredom Vlade FBiH za saradnju sa Ustavnim sudom BiH, a koji do sada nije učestvovao u ovakvim sudskim postupcima.

– Prema sadašnjoj praksi iz presuda Evropskog suda za ljudska prava iz istog činjeničnog i pravnog osnova donesene su različite odluke. Prema jednom stavu, pripadnici JNA koji su otišli 1992. iz BiH i nastavili službu u Srbiji i Crnoj Gori, ako su tamo dobili drugi stan, nemaju pravo na povrat ni stana ni novca u FBiH. Međutim, oni oficiri koji su na rang-listi u Srbiji ili Crnoj Gori za dodjelu stana i kojim svakog momenta može biti dodijeljen stan od Vojske Srbije ili Vojske Crne Gore Federacija mora platiti odštetu po tržišnoj cijeni stana. To je nonsens, jer te osobe tamo imaju plaćenu stanarinu dok im ne bude dodijeljen stan i u istom su položaju kao i oni kojima je već dodijeljen stan u tim državama – ističe Smajkan.
 


Radivojević: U čijem interesu je predložio izmjene Zakona

 

Ništavni ugovori
Koliko je Radivojevićevo zakonsko rješenje koje je već usvojeno u Predstavničkom domu loše, svjedoči i to da je štetu već nanio raniji član 39. po kojem su i apsolutno ništavi ugovori o kupoprodaji stanova (zaključeni poslije 17. februara 1992.) proglašeni pravno obavezujućim za FBiH.

– U izradi zakonskog rješenja zaboravlja se činjenica da je RBiH sa JNA zaključila ugovor broj 01807423 od 10. maja 1992. kojim je regulirano pitanje obeštećenja oficira JNA na način da im se vrati uplaćeni novac prema ugovoru o kupoprodaji stanova na teritoriji sadašnje FBiH, a ne da im se plati tržišna cijena stana – potcrtava Smajkan.

On posebno citira zakonsku odredbu koja kaže: „Oni koji su izvršili otkup stana, a žele da napuste RBiH, da im se omogući i izvrši povrat uplaćenog novca, revalorizovanog na dan uplate, uz potvrdu-uplatnicu o izvršenoj uplati kod SDK BiH  na račun organizacije BiH“.

– Dakle, apsurdno je da FBiH ne poštuje spomenuti ugovor i da donosi zakon protivno ugovorenoj obavezi s JNA, a na svoju štetu. Ovo tim prije što su potraživanja vezana uz ugovor zastarjela.

U sakom slučaju, oficiri JNA koji su napustili stanove u BiH ne trpe štetu zbog toga, jer im je zakonima Srbije i Crne Gore garantirana i omogućena dodjela drugog stana na teritoriju tih država, a do dodjele drugog stana osigurava im se novčana naknada za smještaj (stanarina). Zato i ne postoji razlika između onih kojima je već dodijeljen stan u Srbiji ili Crnoj gori i onih koji svakodnevno očekuju da im bude dodijeljen, jer je izvjesno da će ga dobiti.

Međutim, čak i da trpe štetu, za nju je odgovorna bivša SRJ-JNA, odnosno njihovi pravni sljednici Srbija i Crna Gore, po čijem nalogu su oficiri koji su se priključili agresorskoj vojsci i napustili BiH. Dodatno, indikativno je da oficiri bivše JNA, odnosno vojski Srbije i Crne Gore sada više i ne žele vraćanje stanova na području FBiH, već samo novčanu protivvrijednost, a zbog činjenice da im se zakonom nudi veća cijena od onoga što mogu dobiti na tržištu.

 Slučaj “Andrija Martinović“

Spor Pravobranilaštva s pukovnikom JNA Andrijom Martinovićem koji je tužio Federaciju i tražio odštetu od 166.875 KM za stan površine 66 kvadratnih metara u ulici Envera Šehovića u Sarajevu još nije okončan. Zanimljivo je da je Martinović od pojedinih sudskih instanci već gubio pravo koje traži, pa je na kraju pokrenuo ovaj spor.
 

 

BROJKE
– 12.000 – ukupan broj vojnih stanova na području Federacije BiH

– 9.000 – broj vojnih stanova u FBiH koji su već u ranijim procedurama vraćeni prijeratnim stanarima, mahom oficirima JNA koji su se na početku agresije na BiH priključili srpskoj strani

– 3.000 – broj vojnih stanova u FBiH dato je na raspolaganje bivšem Federalnom ministarstvu odbrane, odnosno Federaciji BiH, od čega je:

– 1.500 – broj vojnih stanova za koje nije podnesen zahtjev za povrat

avaz

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close