3. sjednica Općinskog vijeća Visoko 2.2.2013.

Na osnovu ĉlana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje

OBAVIJEST

Obavještava se javnost da će se 3. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati
2.2.2013. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko u 10 sati, sa slijedećim

Dnevnim redom

1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Visoko,
2. Vijećnička pitanja i inicijative,
3. Osnovi programa i politike Načelnice općine Visoko za mandatni period 2012-2016.
4. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za period I – VI 2012. godine,
5. Prijedlog budžeta općine Visoko za 2013. godinu,
6. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu, sa programima za 2013. godinu:
a) Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2013. godinu,
b) Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području
općine Visoko za 2013. godinu,
c) Prijedlog programa utroška sredstava u rekonstrukciju gradske vodovodne
mreže na području općine Visoko u 2013. godini,
d) Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-
dobojskog kantona na području općine Visoko za 2013. godinu,
e) Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline općine
Visoko za 2013. godinu,
f) Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu iz budžeta
Općine Visoko za 2013. godinu,
g) Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu iz budžeta Opdine Visoko za 2013. godinu,
7. Prijedlog odluke o finansiranju klubova vijećnika Općinskog vijeća Visoko,
8. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu,
9. Prijedlog odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu na podruĉju općine Visoko,
10. Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti Bakiru Keso za otuđenje dijela
nekretnine označene kao k.č. 47/6 KO Visoko,
11. Prijedlog zaključka o neprihvatanju ponude Emine Hasečić za preuzimanje
suvlasničkog dijela parcele označene kao k.č. 2809/1 KO Visoko,
12. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti
nekretnina,
13. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju ĉlana Komisije za raspisivanje i provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta i općinskih poslovnih prostora.

Dokumenti u PDF-u
3. sjednica (sjednicaopinskogvijea.zip)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close