14. sjednica Vijeća ministara BiH: 11. juli dan žalosti u BiH

Danas je održana 14. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o proglašenju 11.jula 2015. godine danom žalosti u BiH.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG  ZAKONA O AZILU

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o azilu s oznakom „E“, kao potvrdom visokog nivoa usklađenosti s odgovarajućom legislativom Evropske unije u ovoj oblasti. 

Razdvajanjem zakona o azilu od zakona o strancima želi se na trajniji i efikasniji način riješiti pitanja migracijskih tokova u Bosni i Hercegovine uz uvažavanje međunarodnih standarda i sagledavanja mogućnosti za njihovo realno provođenje u BiH.

Prijedlog zakona o azilu nudi efikasnija i svrsishodnija rješenja u oblasti azila te, između ostalog, propisuje uvjete i postupak za odobravanje izbjegličkog i statusa supsidijarne zaštite te privremene zaštite, kao i prava i obaveze tražilaca azila.

U izradu prijedloga ovog zakona bili su uključeni međunarodni eksperti te nevladin sektor u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

 

BiH I GRUZIJA UNAPREĐUJU EKONOMSKU SARADNJU

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Gruzije, kojim dvije države međusobno odobravaju tretman najpovlaštenije nacije i unapređuju obostrano korisnu ekonomsku saradnju.

Radi praćenja provođenja Trgovinskog sporazuma uspostavit će se Zajednički komitet koji će se sastojati od predstavnika nadležnih tijela dviju država, putem kojeg će se stvarati preduvjeti za intenziviranje trgovinske saradnje između relevantnih institucija i poslovnih zajednica.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će Prijedlog sporazuma s  Izvještajem o pregovorima radi njegovog zaključivanja Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Mirko Šarović.

 

SPORAZUM IZMEĐU ŠVEDSKE I BiH O RAZVOJNOJ SARADNJI DO 2020. GODINE

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Švedske i BiH o razvojnoj saradnji 2014 – 2020. godine, s ciljem podrške evropskim integracijama Bosne i Hercegovine.

Švedska će pružiti podršku BiH u oblastima unapređenja ekonomske integracije s Evropskom unijom i razvoja funkcionalne tržišne ekonomije, jačanja demokratije, poštivanja ljudskih prava i vladavini zakona i boljoj zaštiti okoliša.

Sporazum između Švedske, koju predstavlja Švedska međunarodna agencija za razvojnu saradnju (Sida) i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, definira okvire buduće razvojne saradnje do 2020. godine u skladu sa Švedskom strategijom saradnje zasnovanom na rezultatima u reformama za Istočnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku, 2014 – 2020.

Zaključivanje ovog sporazuma omogućit će nadležnim institucijama na državnom, entitetskom i nivou Brčko Distrikta BiH da zaključe posebne sporazume za realizaciju pojedinačnih projekata razvojne saradnje, koje bi finansirala Švedska.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Vjekoslav Bevanda.

 

NOVI GRANIČNI PRIJELAZI ZA PROMET NAORUŽANJA I VOJNE OPREME

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o određivanju međunarodnih graničnih prijelaza za promet naoružanja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materija i sredstava dvojne namjene.

Promet naoružanja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materija i sredstava dvojne namjene ubuduće će se odvijati preko graničnog prijelaza „Bijača” umjesto graničnog prijelaza Doljani – Metković, koji je u Ugovoru s Republikom Hrvatskom kategoriziran kao granični prijelaz za putnički promet. Također, granični prijelaz „Gradiška“ se otvara za promet ove vrste roba, s tim da će se promet ovih roba vršiti radnim danima od 22:00 do 6:00 sati.

 

BiH ŽELI U PROGRAM EU „ZDRAVLJE ZA RAZVOJ“

 

Vijeće ministara BiH potvrdilo je interes za učešće Bosne i Hercegovine programu Evropske unije „Zdravlje za razvoj“ („Health for Growth“) i usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o prijedlogu za pokretanje pristupanja BiH ovom programu.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da uputi Pismo interesa nadležnom Generalnom direktoratu Evropske komisije, radi pristupanja BiH programu Evropske unije ,,Zdravlje za razvoj“.

U okviru Programa „Zdravlje za razvoj“ aplikanti iz Bosne i Hercegovine bi dobili mogućnost učešća u raznim projektima, s ciljem razmjene informacija, praksi i iskustava i pružanja podrške za državna pitanja iz oblasti zdravstva, s fokusom na pacijente.

Ukupan budžet ovog programa za period 2014 – 2020. godina iznosi 449,4 miliona eura.

 

VM BiH  PODRŽALO ODRŽAVANJE SASTANKA STRUKTURIRANOG DIJALOGA O PRAVOSUĐU

 

Vijeće ministara BiH razmatralo  je Informaciju o održavanju plenarnog sastanka Strukturiranog dijaloga o pravosuđu i o dodatnim pitanjima vladavine prava zakazanog za 13. i 14. 7.2015. godine u Sarajevu.  Vijeće ministara je također donijelo Odluku o izmjeni Odluke o uspostavi radnih tijela za evropske integracije.

Ovom odlukom određen je sastav radnih grupa za pravosuđe i unutrašnje poslove a  ministar pravde BiH je određen za predsjedavajućeg radne grupe i šefa delegacije BiH na sastancima Strukturiranog dijaloga.

Vijeće ministara dalo je saglasnost da se predloženi dnevni red usaglasi na ovom sastanku te je data saglasnost  na preliminarni sastav delegacije BiH za učešće na sastanku.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da, nakon usaglašavanja, sastav delegacije BiH, u skladu sa donesenom izmjenjenom odlukom dostavi Evropskoj komisiji.

Zadužena je Direkcija za evropske integracije da, nakon objedinjavanja odgovora  na pitanja Evropske komisije, a u skladu s utvrđenim dnevnim redom, dostavi odgovore Evropskoj komisiji.

Prioritetne teme sastanka su reforma pravosuđa i procesuiranje ratnih zločina, kao i pitanja  koja se tiču politike borbe protiv korupcije. Uz nadležne predstavnike BiH, entiteta i kantona te Evropske komisije sastanku će prisustvovati i predstavnici organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

 

PODRŽANA REFORMA JAVNE UPRAVE

 

Vijeće ministara BiH podržava nastavak reforme javne uprave kroz započete i nedovršene projekte i druge aktivnosti predviđene Strategijom reforme javne uprave i Revidiranim akcionim planom 1, kao i planirane aktivnosti na izradi analize do sada planiranih i poduzetih aktivnosti u procesu reforme javne uprave i evaluacije Strategije reforme javne uprave u BiH i SIGMA analize početnog stanja u javnoj upravi u BiH.  Zadužene su sve provedbene strukture – institucije BiH, uključene u reformu javne uprave, da se uključe i daju punu podršku u realizaciji svih aktivnosti koje proistječu iz ovih dokumenata.

Vijeće ministara podržava aktivnosti na izradi analize reforme javne uprave i izradi dokumenta  o daljnjim pravcima reforme javne uprave koji će biti upućen Vijeću ministara BiH na usvajanje, nakon što ga usaglase sve provedbene strukture – institucije BiH uključene u proces reforme javne uprave.

Ovi zaključci doneseni su u sklopu usvajanja Informacije Ureda koordinatora za reformu javne uprave o aktivnostima u procesu reforme javne uprave.

Prema Informaciji, posmatrano po reformskim oblastima iz Revidiranog akcionog plana 1,  najveći napredak u reformi javne uprave postignut je u oblasti Institucionalne komunikacije, gdje je ostvareno 74 posto postavljenih ciljeva,  dok je najmanji napredak ostvaren u oblasti E-uprave, gdje je ispunjeno 48 posto postavljenih ciljeva.  Istovremeno, institucije BiH ispunile su 60 posto ciljeva postavljenih Revidiranim akcionim planom 1, Federacija BiH 55 posto, Republika  Srpska 71 posto, a Brčko Distrikt 55 posto ciljeva.

 

 ARHIV DOBIO RUKOVODIOCA

 

Vijeće ministara BiH imenovalo je Šimuna Novakovića da, do okončanja konkursne procedure, obavlja dužnost direktora Arhiva BiH.

 

 

SISTEMSKI UREDITI ORGANIZACIJU POSLOVNIH FORUMA

 

Vijeće ministara BiH upoznato je s Izvještajem Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH s okruglog stola „Koordinacija aktivnosti u procesu privlačenja stranih investicija“, održanom 1.6.2015. godine.

Agencija za unapređenje stranih investicija u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kabinetima predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i Vijeća ministara, predstavnicima entitetskih  i vlade Brčko Distrikta te Vanjskotrgovinske komore BiH pripremit će smjernice za organizaciju poslovnih foruma u inozemstvu, uključujući i kalendar događaja. Cilj je unaprijediti organizaciju poslovnih foruma u inozemstvu.

 

POVEĆATI ZAPOSLENOST U BiH 

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, koje su planirale nadležne državne i entitetske institucije u oblasti zapošljavanja.

Donošenjem ovog plana želi se povećati kvalitet i kvantitet radnih mjesta i istovremeno promovirati socijalna uključenost te unaprijediti ravnopravnost spolova u BiH u procesu zapošljavanja.

Aktivne mjere politike putem više od 20 programa zapošljavanja u entitetima i Brčko Distriktu provodit će Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH. Među mjerama aktivne politike zapošljavanju su: različiti oblici podrške u zapošljavanju, samozapošljavanju, pripremi za tržište rada te stručnom usavršavanju i osposobljavanju u skladu s važećim zakonskim propisima.

Planirane mjere trebale bi u ovoj godini donijeti pozitivne promjene na tržištu rada u BiH, nakon 2014. godine kada je u novembru zabilježen rast zaposlenosti od 2,9 posto u odnosu na isti period prošle godine.

 

STRATEŠKI PREVENIRATI I SUZBITI TERORIZAM

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Strategiju Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2015 – 2020. godine, s ciljem nastavka suzbijanja terorizma i s terorizmom povezanih pojava u BiH te ispunjavanja  međunarodnih obaveza.

Strategija je u funkciji suzbijanja svih oblika ekstremističkog i terorističkog djelovanja uz poštivanje vrijednosti demokratije, vladavine prava te ljudskih prava i sloboda, kako bi se Bosna i Hercegovina učinila prostorom sigurnim za život i rad njenih državljana i osoba koje borave u njoj. Ovom strategijom predviđena je uspostava nadzornog tijela, koje će činiti predstavnici nadležnih institucija svih nivoa vlasti radi praćenja njenog provođenja i koordiniranja svih aktivnosti na ispunjenju zadatih strateških ciljeva.

Strategija je bazirana na pristupu Evropske unije u prevenciji i borbi protiv terorizma, a saglasna je s dokumentima Ujedinjenih naroda i NATO-a.

Prilikom izrade Strategije, uz nadležne institucije u BiH, konsultirani su predstavnici nevladinog sektora, posebno akademske zajednice, udruženja građana koja se bave pitanjima sigurnosti, medija te vjerskih zajednica i međunarodnih organizacija u BiH.

 

U PROŠLOJ GODINI SMANJEN UKUPAN BROJ POČINJENIH KRIVIČNIH DJELA

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2014. godini, koja je zbir pokazatelja svih sigurnosnih agencija u BiH a u kojoj se navodi da je prošloj godini registrirano smanjenje ukupnog broja počinjenih krivičnih djela u BiH za 7,57 posto  u odnosu na godinu ranije.

U Informaciji se navodi i da je smanjen broj izvršenih krivičnih djela iz oblasti općeg kriminaliteta za 12,38 posto, kao i da je smanjen broj prekršaja u oblasti javnog reda i mira za 10,58 posto.

U oblasti granične sigurnosti i kretanja boravka stranaca evidentirano je 2.593 prelazaka, odnosno pokušaja prelaska preko državne granice za 1.195 osoba za kojima su nadležni organi raspisali potjernice, mjere zabrane prelaska državne granice ili sigurnosno interesantnih osoba, dok je u ilegalnom prelasku državne granice otkriveno 189 osoba, što je manje za 39 osoba ili 17,11 posto. Istovremeno je registrirano 1.987 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali uvjete propisane Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu, što je smanjenje u odnosu na 2013. godinu za 4,43 posto. U prošloj  godini  u odnosu na 2013. došlo je do pada broja krivičnih djela prekograničnog kriminala za 14,1 posto, a i dalje su najbrojnija krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i pokušaj njihovog krijumčarenja preko državne granice.

Broj krivičnih djela u vezi s trgovinom ljudima u 2014. godini smanjen je za 5,88 posto u odnosu na 2013. godinu, a trend opadanja imaju i krivična djela krijumčarenja osoba na nivou BiH za značajnih 29,16 posto u odnosu na prethodnu godinu.

U prošloj godini nije izveden nijedan teroristički napad, iako i BiH u kontekstu mogućih opasnosti od terorizma dijeli poziciju mnogih zemalja suočavajući se sa stalnim rizicima pa su neke potencijalne prijetnje blagovremeno uočavane i preventivno suzbijane, a vinovnici privedeni odgovornosti.  Tako su u SIPA-i podnesena 22 izvještaja zbog postojanja osnova sumnje za počinjenja krivična djela u vezi s terorizmom protiv 22 poznata lica i jednog NN lica.

U prošloj godini na nivou BiH zabilježeno je  49 ubistava, što je više za 6,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Osjećaj nesigurnosti kod građana najviše izazivaju i dalje najbrojnija krivična djela protiv imovine (20.845 prijavljenih djela), ali je u prošloj godini zabilježeno njihovo smanjenje za 9,96 posto u odnosu na 2013. godinu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close