ZDK: Poslanička pitanja Mirze Ganića

11.06.2013 godine održana je sjednica Skupštine Ze-Do kantona.
U ovoj informaciji donosimo dva poslanička pitanja Mirze Ganića.

Predmet: Poslaničko pitanje, dostavlja se

Da li znate da u BiH, u Ze-Do kantonu postoji jedna područna osnovna škola koja je balkanska sramota?
Radi se o dotrajalom i iskorištenom montažnom objektu, gdje su uslovi za pohađanje nastave katastrofalni, a o ostalim sadržajima ne smijem ni govoriti.

Da li znate da je pored balkanske sramote prije tri godine u dvorištu škole počela gradnja novog objekta koji je izgrađen do krova, međutim nije bio pokriven.

Da li znate da je Općina Visoko iz svog budžeta izdvojila 60 000KM za pokrivanje objekta, jer se nadležno ministarstvo nije udostojilo da odobri sredstva kako bi zaštitilo uloženo, već nepokrivenu školu ostavilo da propada izloženu vremenskim prilikama/neprilikama i to dvije godine.

Da li znate da već tri godine, nadležno ministarstvo nije odobrilo ni jednu KM za dovršetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju, a sve radi stvaranja boljih uslova za nastavne aktivnosti učenika koji pohađaju ovu školu s jedne strane, te osiguranja sigurnosti i ugodijeg ambijenta za sve učenike s druge strane!?

Da li znate da sva djeca imaju pravo da se isto tretiraju budžetskim novcem i da im je država dužna da stvori minimu uslova za obrazovanje!?

Ako znate sramotno je što ništa ne poduzimate u pravcu stavljanja novog objekta u funkciju, jer vjerovatno da Vaša djeca pohađaju ovu školu to biste odmah uradili?

Ako ne znate to je opet sramotno, jer ne vodite brigu o svim školskim objektima koji su u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao i ravnopravnu brigu o svoj djeci koja pohađaju obrazovni proces!?

Moje pitanje je jasno i precizno,  a sadržano je u sljedećem:

Da li ćete iz sredstava budžeta, koja su planirana za rekonstrukciju i investiciono održavanje izdvojiti bilo kakva sredstva, bar da se uredi prvi sprat područne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ u Poriječanima, općina Visoko koji može zadovoljiti minimum kapaciteta i tako konačno početi voditi politiku
ravnopravnosti među djecom? Ako nećete izdvojiti nikakva sredstva interesuje me kad ćete početi voditi politiku ravnopravnosti i konačno izdvojiti sredstva za stavljanje novoizgrađene škole u funkciju, a po najviše radi sigurnosti!?

Smatram da je prioritet osigurati svoj djeci na području kantona minimum uslova u infastrukturnom smislu, pa tek onda dograđivati ili obnavljati školske objekte! Svima nama treba da na prvom mjestu bude sigurnost naše djece. Ukoliko se ništa ne poduzme po ovom pitanju, a ne do Bog nešto se desi, krivac je unaprijed poznat.

Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Predmet: Poslaničko pitanje, dostavlja se

Zakonom o vodama Ze-Do kantona, u članu 121. utvrđeno je da Ministarstvo izvršava poslove i zadatke, a naručito:

– Izrađuje godišnje programe utroška sredstava vodnih naknada na području Kantona, u skladu s planovima razvoja vodoprivrede na području Federacije

– Organizuje, odnosno vrši poslove i zadatke na izvršavanju programa i tačke 1. Ovog člana vodoprivrede kantona

– Organizuje istražne radove, izrađuje investiciono – tehničku dokumnetaciju i drugu dokumentaciju i vrši reviziju te dokumentacije

– Vrši sve investicione poslove i nadzor nad izgradnjom vodnih objekata iz programa razvoja

– Planira i prikuplja sredstva za finansiranje poslova i zadataka iz programa razoja vodoprivrede kantona itd.

U članu 122.  utvrđeno je da  je Ministarstvo odgovorno za zakonito i racionalno korištenje sredstava koja su mu obezbjeđena i stavljena na raspolaganje za obavljanje poslova i zadataka utvrđenih federalnim i kantonalnim Zakonom o vodama.

Prema Federalnom zakonu o vodama obveznici plačanja opće vodne naknade su fizička i pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti tj. Svakom uposleniku bilo da radi na određeno ili neodređeno vrijeme  ili po osnovu ugovora o djelu odbija se 0,5% od osnovice koju čini neto plaća zaposlenika.

S obzirom da nadležno Ministarstvo delegira općinama u kantonu da predlože projekte na osnovu kojih će se donijeti program utroška sredstava vodnih naknada, na terenu se javlja problem gdje prijedlozi ne bivaju uvaženi niti u pogledu prioriteta, kao niti  u pogledu odabira projekata i visine predloženih sredstava za realizaciju pojedinih projekata što dodatno komplikuje realizaciju planiranih aktivnosti od strane općina.

S tim u vezi, a uzimajući u obzir pomenute zakonske propise želim da iskažem negodovanje u vezi odobravanja finansijskih sredstava u programu utroška vodnih naknada za 2013. Godinu, posebno sa aspekta općine Visoko gdje je vlada  Ze -Do kantona na 109. sjednici usvojila Program utroška za 2013 godinu.

Ovim programom Vlada je degradirala prijedloge općine Visoko i odobrila minimalna sredstva ne vodeći računa o mogućnosti realizacije projekata, te udjelu koji  svi zaposlenici s područja Općine Visoko unose ili unesu u ukupan prihod po osnovu prikupljanja vodne naknade.

Također, nije se uzela u obzir činjenica da je općina Visoko u predhodnom periodu 2010, 2011 i 2012. godine realizovala samo 250 000 KM, iako su joj bila odobrena sredstva u iznosu od 798 000 KM.

Uvažavajući činjenicu da projekti koje je Općina Visoko aplicirala u 2013. godini posjeduju potrebnu projektno – tehničku dokumentaciju i saglasnosti smatram da niste cijenili značaj i spremnost, kao i visinu potrebnih sredstava za njihovu realizaciju. Posebno smatram da niste u obzir uzeli pomenute činjenice u smislu visine nerealizovanih sredstava vodnih naknada u protekle tri godine, a koja iznose 548 000 KM za područje općine Visoko.

Bojim se da se odobrenim utroškom sistemski želi nanijeti šteta općini Visoko, a bojim se pomisiliti da se radi o sistemskom  kočenju zbog činjenice da je u Visokom na čelu Načelnica u formi i obliku koji možda određenim skupinama ljudi ne odgovara. Jer odobravanje sredstava  u iznosu od 300 000KM svrstava općinu Visoko u petu po redu po visini odobrenih sredstava, što apsloutno po bilo kojem kriteriju ne može biti validno bodovanje, a još kad dodam činjenicu da odobrena sredstva za pojedine projekte nisu kompletna, što  zahtjeva i dodatno ulaganje još me više uvjerava da se želi zakomplikovati načelnici gospođi Babić i pobuditi određeni nemiri u budžetu Općine Visoko, kako bi se kompletirala finansijska konstrukcija odobrenih projekata. Postavljam pitanje, po kojim kriterijima i kojim matematičkim metodama ili bolje rečeno modelima ste došli do visine odobrenih sredstava za općinu Visoko, te tražim da se ta matematička metoda ili model pismeno obrazloži za sve općine kantona u svrhu dokazivanja validnosti i ispravnosti upotrijebljene metode ili modela na dobijanju matematičkog rezultata u vidu odobrenog iznosa finasnijskih sredstava!?

Također, u skladu s ovim postavljam pitanje, uvažavjući činjenice da općine moraju potpisati protokole prema kojima se na općine delegiraju  svi poslovi u vezi realizacije projekata iz Programa vodnih naknada (očigledno na prioritete, odabir projekata, visinu dobrenih sredstava općine nemaju uticaja ili možda samo načelnica Amra Babić), šta u ovom pogledu radi Ministarstvo,  koje bi trebalo u skladu s članom 121. Tj. da organizuje istražne radove, izrađuje investiciono-tehničku i drugu dokumentaciju i vrši reviziju dokumentacije. Napominjem da troškove nadzora nad izgradnjom vodnih objekata plaćaju općine iz odobrenih sredstava. Na kraju, tražim od nadležnog Ministra i Vlade da općini Visoko odobre dodatna sredstva u iznosu od 130 000 KM za realizaciju prva tri projekta. Da ne bi remetio utvrđenu matematiku, koju sigurno nije moguće dokazati po općini najlakše je ministru da tražena sredstva obezbijedi iz sredstava rezerve Plana ulaganja sredstava u vodne naknade, i time otkloni moje sumnje, koje ću u protivnom biti primoran matematičkim modelima dokazivati.

Upućeno Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ze-Do kantona i vladi Ze-Do kantona.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close