ZDK: Odluku o otvaranju računa za saniranje šteta nastalih od poplava

Zbog velikog interesovanja građana iz Bosne i Hercegovine i tako i inostranstva, te organizacija koje žele poslati pomoć, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o otvaranju namjenskog transakcijskog računa u okviru trezora Zeničko-dobojskog kantona namijenjenog isključivo za saniranje šteta nastalih od poplava..

Svi oni koji žele uputiti sredstva za saniranje šteta nastalih od poplava mogu to učiniti na transakcijski račun:

1340100000376383 otvoren kod Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica

ili

na devizni račun: IBAN  broj: BA 1340071300019875, SWIFT CODE: IKBZBA2X.

 

Naosnovu člana 16. stav 2. ZakonaoVladiZeničko-dobojskogkantona – prečišćentekst („SlužbenenovineZeničko-dobojskogkantona“, broj 07/10), a u vezi sa članom 18. Zakona o trezoru u FBiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 19/03 i 79/07), Vlada Zeničko – dobojskog kantona, na ____sjednici, održanoj __.__. 2014. godine, donosi

 

O D L U K A

o otvaranju namjenskog transakcijskog računa u okviru

Jedinstvenog računa trezora Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

(Predmet)

            Otvara senamjenski račun za prikupljanje sredstava za saniranje šteta nastalih od poplava na području Zeničko-dobojskog kantona, i to:

  • Transakcijski račun: 1340100000376383 kod IKB DD Zenica,
  • Devizni račun: IBAN BROJ: BA1340071300019875, SWIFT CODE: IKBZBA2X

 

Nalaže se Ministarstvu finansija provođenje kompletne procedure oko otvaranja namjenskog računa za prikupljanje sredstava za saniranje šteta nastalih od poplava na području Zeničko-dobojskog kantona.

Daje se ovlaštenje ministrici finansija da potpiše Ugovor o otvaranju namjenskog transakcijskog računa kod depozitne banke Zeničko-dobojskog kantona, odnosno IKB DD Zenica.

Član 2.

(Pozicije u Budžetu)

Utrošak ovih sredstava bit će planiran na pozicijama rashoda Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona shodno članu 54. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014.godinu („SlužbenenovineZeničko-dobojskogkantona“, broj 15/13).

 

Član 3.

(Potpisnici)

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa posebnog namjenskog računa za prikupljanje sredstava za saniranje šteta nastalih od poplava na području Zeničko-dobojskog kantona za period od 19.05.2014. – 31.12.2014. godine u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona određuju se:

a)      Sabina Heljić, ministrica Ministarstva finansija

b)      Munib Husejnagić, premijer Zeničko-dobojskog kantona

c)      Sead Džanović, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite,

 

Član 4.

(Zamjenici potpisnika)

Za zamjenike potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog namjenskog računa iz člana 3. ove odluke određuju se:

d)     Edin Terzić, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,

e)      Ivica Ćurić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

 

 

 

Član 5.

(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Kantonalna uprava civilne zaštite i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

 

                                                                               P R E M I J E R

                                                                 MunibHusejnagić   dipl.ing.maš.

 

 

 

DOSTAVLJENO:

1x Stručna služba Vlade,

1x Kantonalna uprava civilne zaštite

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a

 

 

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close