ZDK: Konkurs za udžbenike djeci boraca

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu novčane pomoći u svrhu kupovine udžbenika djeci pripadnika boračke populacije za školsku 2014/2015. godinu. Sredstva za udžbenike dodjeljivat će se prema već usvojenim kriterijima, a kandidatima koji ispune uslove bit će dodijeljeno po 100 KM za učenike osnovnih i po 150 KM za učenike srednjih škola. Prema ovim kriterijima, bodovat će se ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini, socijalno-ekonomska situacija i učešće u Oružanim snagama.

U sklopu pomenutog konkursa navedene su boračke kategorije koje imaju pravo na ova sredstva, a prijave onih koji obnavljaju istu godinu školovanja, zatim lica koja u porodičnom domaćinstvu imaju samostalne djelatnike te onih čija primanja prelaze iznos od 150 KM po članu domaćinstva, neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrazce za prijavu i sve druge potrebne informacije o postupku izbora kandidata.

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničkodobojskog kantona r a s p i s u j e
KONKURS za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2014./2015.godinu

I. Sredstva namjenjena za nabavku obaveznih udžbenika:

Za potrebe školovanja i nabavke udžbenika djeci branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na područja Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona, kao
i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona u školskoj 2014/2015.godini realizovati će se sredstva utvrđena Programom utroška
sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014.godinu Ministarstva za boračka pitanja, a po odluci ministra Ministarstva.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

– djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca bez oba roditelja i djeca šehida,
poginulih, umrlih i nestalih branilaca iz porodica sa troje i više djece na školovanju;
– djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
– djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
– djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;
– djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
– djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24
mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;
2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva samostalni djelatnici;
3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 150,00 KM;

IV. Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu kupovine obaveznih udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
– ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;
– socijalno-ekonomska situacija;
– učešće u Oružanim snagama;
Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite Kantona i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web
stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

– ovjerena kopija đačke knjižice,odnosno svjedočanstva iz predhodne godine;
– ovjerena kućna lista;
– uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
– ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja;
– potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog
organa o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida odnosno člana porodice šehida,
poginulog, umrlog, nestalog branioca ili umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o
priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja
i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili
odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama,
izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i
48/99).
– potvrda o predatim udžbenicima iz predhodne školske godine općinskom udruženju branilaca i članova njihovih porodica.

VI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrazce za prijavu i sve druge
potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

www.magazinplus.eu – ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close