ZDK: K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2012/2013. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavanju sljedeće uslove:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine,

b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona,

c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u BiH ili izvan BiH, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući),

d) da su upisali ljetni semestar akademske 2012/2013. godine (II, IV, VI, VIII, X ili XII).

 

Pravo učešća na konkursu nemaju studenti koji u akademskoj 2012/2013. godini:

a) koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima/centrima;

b) primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu;

c) obnavljaju godinu studija;

d) imaju status apsolventa.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju ni studenti koji su u akademskoj 2011/2012. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2012/2013. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

 

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);

– uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra);

– svjedodžbe I-IV razreda srednje škole (za studente prve godine prvog ciklusa studija);

– dokaz o izboru učenika generacije (za studente prve godine prvog ciklusa studija);

– uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;

– izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ovjerena u šalter sali općine, ne starija od 6 mjeseci);

– dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2012. godinu; za penzionere kopija čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu);

– dokaz o socijalnom statusu (za studente bez oba roditelja);

– dokaz o invaliditetu (rješenje nadležnog organa);

– dokaz o pripadnosti romskoj nacinalnosti (izjava kandidata ovjerena u šalter sali općine i potvrda registriranog romskog udruženja);

– izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu (ovjerena u šalter sali općine).

 

 

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenja koja izdaje visokoškolska ustanova, kao i podatak o sistemu ocjenjivanja prevedene na jedan od službenih jezika BiH.

Nakon objavljivanja Konačne liste, korisnici stipendije dužni su dostaviti općinskoj komisiji broj tekućeg računa u banci i broj transakcijskog računa banke na koji će se izvršiti uplata sredstava.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu općine u kojoj student ima prebivalište ili putem pošte na adresu općine , sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

 

Konkurs

Kriterij dodjele stipendija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close