Zbog MMF-a mijenja se Zakon o osiguranju depozita u bankama

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine s ciljem usklađivanja Zakona sa standardima EU-a u ovoj oblasti i ispunjavanja obveze BiH iz Pisma namjere zaključenog s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Izmjenama Zakona, koji će Ministarstvo financija i trezora dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH po žurnoj proceduri, uvodi se osiguranje depozita pravnih osoba te utvrđuje nastavak sudjelovanja banaka članica u kojima je uvedena privremena uprava u programu osiguranja depozita (dosadašnje rješenje nalagalo je prekid članstva takvih banaka).

Novine su i brisanje mogućnosti sudjelovanja predstavnika banaka i udruženja banaka u radu Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine te uvođenje izvanredne premije za saniranja Fonda za osiguranje depozita i isplatu osiguranih depozita.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je većinom glasova Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini radi osiguranja efikasne zaštite svjedoka i omogućavanja slobodnog i otvorenog svjedočenja u kaznenim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine.

Prema prijedlogu zakona, program zaštite svjedoka može se primijeniti kada se dokazuju kaznena djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine; protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom; terorizma; organiziranog kriminala, i za djela koja se po zakonu može izreći kazna u trajanju od pet godina ili teža kazna.

Odluku o primjeni, prekidu, produžetku i završetku programa zaštite svjedoka donosi Povjerenstvo za primjenu programa koje će činiti sudac Suda BiH, tužitelj Tužiteljstva BiH i načelnik Odjela za zaštitu svjedoka.

Za organizaciju i provedbu programa zaštite svjedoka, te organizaciju i provedbu hitnih mjera zaštite, zadužen je specijalizirani Odjel za zaštitu svjedoka Agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Mjere kojima se osigurava zaštita svjedoka, odnosno bliske osobe, su: fizička i tehnička zaštita osoba i imovine, premještanje, prikrivanje identiteta i podataka o vlasništvu i promjene identiteta.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2013. – 2015. i Akcijski plan za provedbu Strategije s ciljem izgradnje efikasnog sustava za suprotstavljanje trgovini ljudima.

Ova strategija bazirana je na jačanju sustava potpore, kaznenom procesuiranju kriminalaca koji se bave trgovinom ljudima, unapređenju sustava zaštite žrtava trgovine ljudima, stalnom preventivnom djelovanju i jačanju partnerstva svih vladinih, nevladinih i međunarodnih institucija i organizacija uključenih u suzbijanje trgovine ljudima.

Strateški ciljevi su određeni sistemski usmjeravanim aktivnostima i u ovoj strategiji su simbolički postavljeni u sustav tzv. “5P” (potpora prevencija, procesuiranje, proaktivna zaštita i partnerstvo).

Akcijski plan sadrži paket od oko 150 preventivnih i represivnih mjera čijom provedbom u točno definiranim rokovima nadležna tijela u BiH žele smanjiti broj žrtava trgovine ljudima i unaprijediti zaštitu ljudskih prava.

U razdoblju od 2006. do 2011. godine u BiH je registrirano 240 počinitelja kaznenih djela u vezi s trgovinom ljudima, dok je 239 otkrivenih žrtava trgovine ljudima.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog protokola o prekograničnom nadzoru između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, koji će Ministarstvo sigurnosti dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Fahrudin Radončić.

Zaključivanjem ovog protokola dvije države ojačat će suradnju u borbi protiv prijetnji javnoj sigurnosti, osobito u prevenciji i suzbijanju kaznenih djela. Nadležna tijela za provođenje protokola su Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutarnjih poslova – Uprava policije Crne Gore.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o suradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, koji će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar Mirko Šarović.

Zaključivanjem ovog memoranduma unaprijedit će se i proširiti međusobna suradnja u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji (EU). Riječ je o usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i korištenju fondova EU-a za ruralni razvoj.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za statistiku BiH, donijelo je Odluku o usvajanju Statističkog programa Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013. – 2016. godine, koji je fokusiran na predstojeći popis stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine te pripremu i provedbu popisa poljoprivrede u BiH.

Popis poljoprivrede će se provesti nakon popisa stanovništva korištenjem liste kućanstava koja su zadovoljila pragove obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Popisu će prethoditi donošenje jedinstvene metodologije za popis poljoprivrede u BiH.

U realizaciji statističkih aktivnosti sudjeluje Agencija za statistiku BiH u suradnji s entitetskim zavodima za statistiku i ostalim nadležnim institucijama koje obavljaju statističke poslove.

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o stanju iseljeništva iz Bosne i Hercegovine.

Prema Informaciji, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će kod drugih institucija u BiH promovirati vezu između migracije i razvoja te će svim zainteresiranim institucijama pružiti potporu u njihovim kontaktima s dijasporom i nastojanjima da vežu dijasporu s razvojem BiH.

Podatci Svjetske banke govore da je naša zemlja na drugom mjestu u Europi (iza Albanije) po opsegu emigracije u odnosu na ukupan broj stanovnika s 1.471.594 emigranata, što čini 38,9% ukupne populacije BiH.

Uz to, sa stopom emigracije visokoobrazovanog stanovništva od 23,9% (liječnika 11,1%) BiH, također, zauzima jedno od vodećih mjesta u Europi i svijetu.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o pripremama za korištenje novog instrumenta pretpristupne pomoći Europske unije za razdoblje 2014. – 2020. (IPA II). Relevantna ministarstva u BiH ća, u koordinaciji sa ostalim upravnim razinama, pravodobno definirati prioritete za korištenje IPA-e II, posebno se fokusirajući na sektore iz svoje nadležnosti koji uključuju investicije.

Direkcija za europske integracije će u suradnji s Delegacijom Europske unije napraviti plan formalnih konzultacija za pripremu strateškog dokumenta za IPA-u II za BiH, a nadležna ministarstva i bh. institucije će osigurati resurse za sudjelovanje u pripremama strateškog dokumenta za IPA-u II za BiH.

Podsjećamo da se novom uredbom o uspostavi instrumenta IPA II ukida podjela na prijašnjih pet komponenti, a uvode područja politika u okviru kojih će biti provođene različite intervencije s ciljem pomoći državama korisnicama u provedbi potrebnih reformi za približavanje i u konačnici za članstvo u EU. Posebni ciljevi su formulirani u skladu s kopenhagenskim kriterijima i zasnivaju se na potrebama svake zemlje korisnice prema njezinoj individualnoj agendi pristupanja.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programima Europske unije (EU) za razdoblje siječanj 2011. – prosinac 2012. godine.

Nadležna ministarstva će, u skladu s dinamikom pristupanja programima EU-u, osigurati ljudske kapacitete i potrebna financijska sredstva (iz proračuna i iz sredstava raspoložive pretpristupne pomoći) za bh. sudjelovanje u ovim programima EU iz njihove nadležnosti te poduzeti mjere i aktivnosti radi informiranja potencijalnih korisnika o mogućnostima koje su im otvorene uključivanjem BiH u pojedine programe.

Ministarstva nadležna za pojedinačne programe EU zadužena su da, u suradnji s Direkcijom za europske integracije, u okviru novog instrumenta pretpristupne pomoći IPA II za razdoblje 2014. – 2020. godine, planiraju sredstva potrebna za nastavak sudjelovanja u programima u kojima je BiH članica te u novim programima u skladu s međunarodnim obvezama koje proizlaze iz potpisanih i ratificiranih memoranduma s EU.

Direkcija za europske integracije i ministarstva nadležna za pojedinačne programe EU će, u skladu s dinamikom sudjelovanja i pristupanja programima Europske unije, provesti potrebne pripremne aktivnosti za sudjelovanje BiH u novom ciklusu programa EU za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Bosna i Hercegovina je sada članica tri programa Europske unije: Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7), programa Kultura 2007-2013 i programa Europa za građane. Osim toga, Bosna i Hercegovina sudjeluje u dva programa za međunarodnu suradnju u oblasti visokog obrazovanja: Tempus i Erasmus Mundus te ima mogućnost sudjelovanja u nekim od aktivnosti u okviru programa Mladi u akciji i Cjeloživotno učenje, iako nije članica ovih programa.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je suglasnost za glasovanje državljana Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini 13. i 14. travnja 2013. godine u povodu održavanja izbora za zastupnike Republike Hrvatske u Europski parlament.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, imenovalo je ministra sigurnosti Fahrudina Radončića za zamjenika guvernera ispred Bosne i Hercegovine u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD).

(Dnevnik.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close