BiHPolitika

Zahtjevi porodice tragično preminulog Mahira Rakovca

ZAHTJEVI PORODICE TRAGIČNO PREMINULOG MAHIRA RAKOVCA PODRŽANI OD STRANE 35.000 GRAĐANA OKUPLJENIH OKO FACEBOOK  GRUPE: “PRAVDA ZA MAHIRA”

Budući da je proteklo sasvim dovoljno vremena – više od 20 dana – da nadležne institucije (Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade i Prosvjetno-pedagoški zavod) u okvirima svojih zakonom utvrđenih ovlasti poduzmu odgovarajuće mjere i time javnosti daju bar neke odgovore o uzrocima i vinovnicima smrti dječaka Mahira, doskorašnjeg učenika Internacionalne škole, i budući da su te mjere izostale, grupa građana okupljena oko Facebook grupe: “Pravda za Mahira” pred navedene institucije i sve one kojih se to tiče izlazi sa sljedećim zahtjevima:

Zahtjevi za Vladu Kantona Sarajevo:

Sazvati hitnu vanrednu sjednicu Vlade sa jednom tačkom dnevnog reda: Stav Vlade o slučaju tragično preminulog dječaka Mahira Rakovca, fokusirajući se na sljedeće:

Preispitivanje odluke o izdavanju licence za rad Internacionalnoj školi u Sarajevu na osnovi rezultata istrage MUP-a i Tužilaštva Kantona Sarajevo, vezano za samoubistvo učenika Internacionalne škole u Sarajevu Mahira Rakovca koje se desilo u sarajevskom naselju Dobrinja 14. 12. 2015. između 15 i 16 sati. Ovaj svoj zahtjev, osim detalja poznatih istražnim organima KS, temeljimo na nepobitnim dokazima da je nad navedenim učenikom kroz duži vremenski period vršeno sistematsko zlostavljanje između ostalog i silovanje.

Pozvati na hitno utvrđivanje odgovornosti resornih ministarstava, Pedagoškog zavoda, Inspekcije te odgovornih osoba unutar navedenih institucija.

Od Vlade Kantona Sarajevo zahtjevamo pokretanje inicijative u Skupštini Kantona Sarajevo o hitnom privremenom zatvaranju Internacionalne škole do okončanja pravne procedure.

Zahtjevi za Ministarstvo pravde Kantona Sarajevo:

Zahtjevamo od Ministarstva pravde Kantona Sarajevo hitni sastanak s resornim ministrom Mistarstva za obrazovanje, nauku i mlade, na kojem će se razgovarati o izmjeni i dopuni  Krivičnog zakona, primjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i pokretanje inicijative za usvajanje “Mahirovog zakona”.

Zahtjev Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo:

Po hitnom postupku pokrenuti izmjenu i dopunu Zakona o Osnovnom obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo u dijelu koji se odnosi na obavezno obrazovanje. Nasilnim učenicima, nakon što ih se izoluje od zdrave učeničke populacije, treba omogućiti školovanje u odgojno-obrazovnim institucijama prilagođenim za njih, koristeći specijalne odgojne mjere propisane zakonom, a ne u redovnom obrazovnom procesu. Zahtjevamo usklađivanje pedagoških standarda sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i izradu podzakonskog akta u ovoj oblasti.

Zahtjevamo da svaka škola ima funkcionalnu pedagoško-psihološku učeničku službu (pedagog, psiholog i socijalni radnik) prema broju učenika i važećim Pedagoškim standardima i normativima. Zahtjevamo da se javnost informiše u kojim školama nema ove službe ili je nepotpuna kao i hitno davanje saglasnosti školama za popunu ovih radnih mjesta tamo gdje je to nužno.

Zahtjevamo ispitivanje rada Prosvjetno-pedagoškog zavoda.

Od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zahtjevamo i pokretanje inicijative u Skupštini Kantona Sarajevo o hitnom privremenom zatvaranju Internacionalne škole do okončanja pravne procedure.

Zahtjev za prosvjetno-pedagoški zavod:

Prezentirati javnosti Godišnji program rada PPZ-a sa jasno definisanim opisom pedagoškog djelovanja koje se odnosi na vršnjačko nasilje (program koji se odnosi kako na rad u osnovnim školama, tako i na rad u srednjim školama). Objaviti program prevencije vršnjačkog nasilja, koji je realiziran u prethodnoj školskoj godini.

Precizno navesti sve datume i nazive škola u kojima su realizirane radionice o vršnjačkom nasilju. Pored ovog neophodno je da se navede i broj učenika koji su prošli kroz radionice o vršnjačkom nasilju, a koje je realizirao PPZ, a ne nastavnici u školama, jer ti podaci već stoje u godišnjim programima rada. Reći javnosti koje su to teme nasilja obrađene na stručnim aktivima nastavnika, odnosno na stručnom usavršavanju nastavnika, a koje je realizirao PPZ.

Koliko puta je dosada i na koji način izvršen uže stručni uvid u rad profesora u Internacionalnoj školi, ko je vršio taj stručni uvid te ustupiti i javnosti prezentirati dokumentaciju. A sve u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

Predočiti materijalne dokaze o prisustvu svih profesora iz Internacionalne škole na aktivima nastavnika, na stručnom usavršavanju nastavnika, kao i na savjetodavnim razgovorima.

Zahtjevamo da PPZ vodi računa o nazivima ovih akata, te da jasno razgraniči prevenciju vršnjačkog nasilja od maloljetničke delinkvencije.

Zahtjevamo javno očitovanje direktorice Prosvjetno-pedagoškog zavoda, kao odgovorne osobe, u slučaju Mahir Rakovac.

Rok: Odmah.

S poštovanjem,

Alisa Mahmutović i Dubravko Lovrenović

Instituciji ombudsmana za ljudska prava – odjeljenju za praćenje prava djece

Poštovani,

Budući da je prošlo više od 20 dana od tragičnog stradanja našeg sina, dječaka Mahira Rakovca, obraćamo Vam se sa molbom da hitno i u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta, važećim zakonskim i podzakonskim aktima i drugim pravnim instrumentima koji štite prava djeteta, javno reagujete dopisom i očitovanjem o ovom slučaju.

Također, molimo da nam kao roditeljima pružite svaku pravnu i drugu stručnu podršku u pozivanju na ličnu i institucionalnu odgovornost nadležnih instititucija i pojedinaca te rasvjetljavanju slučaja očitog vršnjačkog nasilja koje je završilo tragičnom smrću djeteta.

S poštovanjem,

Alisa Mahmutović i Dubravko Lovrenović

 

UNICEF-u

Poštovani,

Budući da je prošlo više od 20 dana od tragičnog stradanja našeg sina, dječaka Mahira Rakovca, obraćamo Vam se sa molbom da hitno i u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta, važećim zakonskim i podzakonskim aktima i drugim pravnim instrumentima koji štite prava djeteta, javno reagujete dopisom i očitovanjem o ovom slučaju.

Također, molimo da nam kao roditeljima pružite svaku pravnu i drugu stručnu podršku u pozivanju na ličnu i institucionalnu odgovornost nadležnih instititucija i pojedinaca te rasvjetljavanju slučaja očitog vršnjačkog nasilja koje je završilo tragičnom smrću djeteta.

S poštovanjem,

Alisa Mahmutović i Dubravko Lovrenović

 

VIJEĆU ZA ŠTAMPU

Poštovani,

Obraćamo Vam ukazujući na kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka i Kodeksa za štampu i online medije (član 11. – Zaštita djece i maloljetnika).

Novinski portali: ekskluziva.ba, doznajemo.ba, patria.ba, nap.ba su u peirodu od 14. 12. 2015. do 20. 12. 2015. objavili identitet našeg tragično nastradalog djeteta Mahira Rakovca, fotografije sa Mahirove dženaze u Tuzli i mnoštvo drugih neprikladnih sadržaja, laži i poluistina kršeći tako prava zagarantovana Kodeksom za štampu i online medije te UN Konvencije o pravima djeteta.

Iako su navedeni sadržaji uklonjeni, molimo Vas da u skladu s vašim ovlastima, primjereno i po zakonu, sankcionirate navedene medije jer su članci bilo dovoljno dugo objavljeni čime nam je, u trenucima jedne teško opisive tragedije, nanesena višestruka i nepopravljiva šteta.

S poštovanjem,

Alisa Mahmutović i Dubravko Lovrenović

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close