Vlada SBK – Sufinansiranje istraživačkih radova

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu člana 6. Odluke o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu broj: 01-02-308/13 od 1.7.2013. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA „TRANSFER ZA SUFINANSIRANJE ISTRAŽIVAČKIH RADOVA U DOMENU MINERALNIH SIROVINA “ ZA 2013. GODINU

I. PREDMET KONKURSA

Objavljuje se javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti:
a. Geoloških istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina te ostalih poslova i zadataka kojima se osigurava kontinuitet istraživanja i unapređenje mineralne sirovinske osnove na području Srednjobosanskog kantona u iznosu od 20.000,00 KM;
b. Zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata na području Srednjobosanskog kantona u iznosu od 20.000,00 KM.

Sredstva za ove namjene su predviđena Budžetom Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu Ministarstvu privrede i u skladu sa Odlukom o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2013. godinu broj: 01-02-308/13 od 1.7.2013. godine.

II. NAMJENA

U oblasti Geoloških istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina te ostalih poslova i zadataka kojima se osigurava kontinuitet istraživanja i unapređenje mineralne sirovinske osnove na području Srednjobosanskog kantona sufinansiraju se projekti:
a. Istraživanja mineralnih sirovina na području Srednjobosanskog kantona,
b. Izrade programa i projekata istraživačkih radova,
c. Izrade elaborata o geološkim rezervama mineralnih sirovina.

U oblasti Zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata na području Srednjobosanskog kantona sufinansiraju se projekti:
a. Zaštite i unapređenja okoliša na području mjesnih zajednica gdje se vrši istraživanje i/ili eksploatacija mineralnih sirovina
b. Razvojne i druge projekte koji ublažuju posljedice izazvane istraživanjem i/ili eksploatacijom mineralnih sirovina.

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na podnošenje projekata na javni konkurs u oblasti Geoloških istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina te ostalih poslova i zadataka kojima se osigurava kontinuitet istraživanja i unapređenje mineralne sirovinske baze na području Srednjobosanskog kantona imaju privredni subjekti koji:
a. imaju potpisan ugovor o koncesiji za istraživanje i/ili eksploataciju mineralnih sirovina s Ministarstvom privrede;
b. će projekat realizirati na području Srednjobosanskog kantona;
c. su podmirili poreze i doprinose;
d. su podmirili obaveze po osnovu naknade za koncesiju.

Pravo na podnošenje projekata na javni konkurs u oblasti Zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata na području Srednjobosanskog kantona imaju:
a. općine i mjesne zajednice sa područja Srednjobosanskog kantona;
b. ukoliko će projekat biti realiziran na području mjesne zajednice gdje se obavlja istraživanje i/ili eksploatacija mineralne sirovine.

IV. SADRŽAJ PRIJAVE ZA UČESTVOVANJE NA JAVNOM KONKURSU

Prijava mora biti urađen sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu.
Prijavu razmatra Komisija za razmatranje primljenih projekata na osnovu javnog konkursa, vrednovanje primljenih projekata i sačinjavanje prijedloga odluke o dodjeli sredstava, koju imenuje Ministar privrede, ako su dostavljeni:

1. Zahtjev za uključivanje u projekt
Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u projekt podrazumijeva se uredno popunjen Obrazac „Zahtjev za uključivanje u projekt“.
Ukoliko Zahtjev za uključivanje u projekt nije ovjeren i potpisan od odgovorne osobe, odbiti će se i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije.

2. Obavezni prilozi
Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se traže od podnosioca prijave, kojima podnosilac prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze.

Popis zahtijevane dokumentacije u ovisnosti od podnositelja zahtjeva i projekta za koju se oblast prijavljuje, dat je u potrebnoj dokumentaciji za odgovarajuću oblast.

Prijave koje ne sadrže zahtijevanu dokumentaciju, bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja Komisije.
Sva priložena dokumenta moraju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog konkursa, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara.

V. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Komisija za razmatranje primljenih projekata na osnovu javnog konkursa, vrednovanje primljenih projekata i sačinjavanje prijedloga odluke o dodjeli sredstava izvršit će ocjenu prijava i vrednovanje projekata na osnovu slijedećih kriterija:

U oblasti Geoloških istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina te ostalih poslova i zadataka kojima se osigurava kontinuitet istraživanja i unapređenje mineralne sirovinske osnove na području Srednjobosanskog kantona vrednovati će se:
a. kvalitet projekta 30%
b. vrijednost projekta 20%
c. stepen samofinansiranja 10%
d. nova geološka istraživanja 20%
e. stepen zaštite okoliša 10%
f. povećanje zaposlenost 10%.

U oblasti Zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata na području Srednjobosanskog kantona vrednovati će se:
a. kvalitet projekta 30%
b. vrijednost projekta 20%
c. stepen samofinanciranja 30%
d. stepen zaštite okoliša 20%.

Na prijedlog Komisije Odluku o dodjeli sredstava donosi Vlada Srednjobosanskog korisnika i ista će biti objavljena u Službenim novinama SBK.

Broj prihvaćenih projekata – programa, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo od broja zahtjeva i visine planirani sredstava.

VI. PREUZIMANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebnu dokumentaciju za učešće na Javnom konkursu, pripremilo je Ministarstvo privrede i ista se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva u Travniku, ulica Prnjavor 14 (Zgrada ŽAS-a) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati.

VII. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, šalju se lično ili preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Ministarstvo privrede
Stanična 43
72270 Travnik

sa naznakom : „NE OTVARATI – po javnom konkursu“

Rok za dostavu programa – projekata je 30 (trideset dana) od dana objave javnog konkursa.

Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

VIII. TROŠKOVI PROJEKTA – PROGRAMA

U postupku javnog konkursa Ministarstvo privrede ne snosi nikakve troškove učesnicima konkursa, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u potpunosti odbije, poništi javni konkurs ili odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.
Ministarstvo privrede neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

IX. OSTALE ODREDBE

Sa kandidatima čije se prijave prihvate, Ministarstvo privrede će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad trošenjem istih u namijenjene svrhe.
Sve dopunske informacije vezane za konkurs mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511 – 217 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: [email protected].

MINISTAR mr.sci. Sedžad Milanović

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close