Vlada FBiH u stalnom zasjedanju, nastavak 42. sjednice: Informacija o stanju u F BiH

Na današnjem nastavku 42. hitne sjednice Vlade Federacije BiH (u stalnom zasjedanju) u Sarajevu, kojem je prisustvovao potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić, federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač izvijestili su o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u Federaciji BiH.

Oni su, također, članove Federalne vlade upoznali o dosad poduzetim i aktivnostima koje će organi bezbjednosti poduzimati u zavisnosti od stanja na terenu.

Nakon rasprave, zaključeno je da treba insistirati na omogućavanju mirnih protesta, ali i osiguranju funkcionisanja svih institucija i javnih službi, uključujući neometano funkcionisanje saobraćaja.

Također, treba insistirati na utvrđivanju organizatora nasilnog dijela protesta i na efikasnom procesuiranju, uključujući nalogodavce.

Vlada je zaključila i da treba napraviti analizu funkcionisanja policijskih struktura i predložiti efikasan mehanizam koordinacije i odgovornosti.

Razmatrajući aktuelnu situaciju u FBiH, Vlada je još jednom izrazila otvorenost za dijalog i spremnost na rješavanje opravdanih zahtjeva radnika u postojećim institucijama ustavno-pravnog poretka.

Utvrđen Prijedlog amandmana na Ustav FBiH:
Predloženo ukidanje zastare kriminala u privatizaciji

Vlada Federacije BiH utvrdila je i Federalnom parlamentu uputila Prijedlog dva amandmana na Ustav Federacije BiH.

Jednim od amandmana predloženo je rješenje po kojem ne zastarijevaju kaznena djela iz procesa privatizacije, organiziranog i gospodarskog kriminala propisana zakonom, dok će imovinska korist ostvarena tim djelima ili povezana s njima biti oduzeta.

U obrazloženju ovog amandmana stoji kako je privatizacija javnih poduzeća u vrijeme ratnih i poratnih događanja, kao i u nekim kasnijim vremenima, sinonim za nezakonitost i neopravdano bogaćenje, a to znači i kriminal, te kako percepcija javnosti kad je u pitanju privatizacija ima upravo ovakve konotacije.

Procesi privatizacije, dodaje se u obrazloženju, nisu nikad bili adekvatno propisani zakonskim normama koje bi garantirale nemogućnost mahinacija i kriminalnih ponašanja skupina i pojedinaca. Postupci vođeni za određene nepravilnosti u svezi privatizacije su, u pravilu, trajali predugo i neki od njih završavali su negativnim odlukama sudova. Budući da pojedini slučajevi padaju u zastaru, dojam javnosti je kako se tu više ništa ne može učiniti.

Ugradnjom ovakve norme u Ustav Federacije BiH stvaraju se pretpostavke za detaljnije uređenje ove oblasti, bilo izmjenom postojećih zakonskih propisa koji normiraju zastaru, bilo donošenjem potpuno novog zakonskog propisa kojim bi ova pitanja bila uređena. Recimo, Republika Hrvatska je donijela poseban zakon o nezastarijevanju određenih kaznenih djela.

Intencija ove novopredložene odredbe u Ustavu je upravo da se izmjenama postojećeg ili donošenjem novog zakona produlje rokovi zastare za djela za koja ti rokovi nisu istekli i da se zastara ukine za djela za koja su već nastupila.

Drugi amandman odnosi se na davanje pomilovanja. Iz ustavne odredbe koja se odnosi na pomilovanja za kaznena djela utvrđena federalnim zakonima treba, predloženo je, brisati dio koji se odnosi na “druge slučajeve kada je to propisano posebnim zakonima”. Ovim amandmanom se onemogućava proširenje vrsta kaznenih djela za koje se može dati pomilovanje.

Institut pomilovanja, kazano je u obrazloženju, ne može i ne smije biti instrument za izbjegavanje kaznene sankcije, u što se pretvorio. Pomilovanje je mogućnost, a ne pravo osuđenih osoba. Moraju postojati jasni i nedvojbeni pokazatelji o resocijaliziranju osuđene osobe, njezinom shvaćanju značenja i težine počinjenog djela, te dokazi o iskrenom pokajanju ili drugim nedvojbenim pokazateljima kako bi akt pomilovanja pozitivno utjecao na ličnost osuđene osobe. Sve suprotno od ovoga, a upravo to je na sceni, dovodi do apsurda provedeni kazneni postupak, pravovaljanu i izvršnu presudu.

Opredjeljujući razlog za izmjenu ove odredbe Ustava jeste činjenica što postoje mnoga izričito teška kaznena djela za koja ne može biti dato pomilovanje. Postoje i situacije da su osobe dobile pomilovanje za najteža djela, a da ni dana nisu provele u zatvoru.

Usvajanjem ovakvog ustavnog amandmana stječu se uvjeti za donošenje posebnog zakonskog propisa koji će jasno definirati djela za koja se ne može dati pomilovanje.

Izvještaj Financijske policije o utvrđenim i dokumentovanim
osnovama sumnji o počinjenim koruptivnim krivičnim djelima

Financijska policija Federacije BiH upoznala je danas Vladu FBiH o podnesenim izvještajima o postojanju osnova sumnje počinjenim koruptivnim krivičnim djelima i počiniocima za period 1.1.2011. do 31.12.2013. godine.

U tom periodu je Financijska policija dostavila 101 izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenim koruptivnim krivičnim djelima protiv 435 počinioca. Identificirana je pričinjena imovinska šteta u iznosu od 336.931.384,41 konvertibilnih maraka, 7.748.793,65 eura i 474.020,31 dolara i nezakonito stečena imovinska korist za rezidentne i nerezidentne fizičke i pravne osobe od 27.284.296,07 KM, 2.107.166,15 eura i 99.286,50 dolara.

U svim slučajevima u kojima je identificirana pričinjena imovinska šteta, odnosno nezakonito stečena imovinska korist za rezidentne i nerezidentne fizičke i pravne osobe, ovlaštena službena lica/inspektori Financijske policije FBiH su nadležnim tužilaštvima predložili da samostalno i/ili putem nadležnih institucija provedu financijsku istragu i/ili zatraže međunarodnu pravnu pomoć radi provedbe integrisane financijske istrage, efikasne identifikacije nezakonito stečene imovinske koristi i blagovremenog obezbjeđenja nezakonito stečene imovinske koristi s krajnjim ciljem njenog trajnog oduzimanja.

Uprkos velikom broju prijavljenih djela i njihovih izvršilaca, tužilaštva nisu do sada podigla nijednu optužnicu. Stoga je Vlada FBiH danas zaključila da će od tužilaštava zatražiti informaciju o tome u kojoj se fazi nalaze prijave u vezi s podnesenim izvještajima o počinjenim krivičnim djelima, te da dostave informaciju o dinamici rada i postupanja po ovim predmetima.

Glavni inspektor Financijske policije BiH Zufer Devišević naglasio je da u ovom sazivu Vlade FBiH ova služba ima svaku vrstu podrške i da poslove iz svoje nadležnosti radi potpuno samostalno i nezavisno.

Donesena Uredba o osnovama organizacije i načinu
poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u FBiH

Federalna vlada donijela je Uredbu o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH, kao samostalne neprofitne federalne institucije.

Agencija ima svojstvo pravne osobe sa sjedištem u Sarajevu.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga, u skladu sa odredbama Zakona i ove uredbe. Agencija je potpuno samostalna i nezavisna.

Agenciju predstavlja i zastupa, rukovodi njenim radom i za njen rad je odgovoran direktor. On, uz saglasnost Vlade , donosi akte kojima utvrđuje organizaciju i način poslovanja, te Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Agencije.

Direktor donosi Etički kodeks i druge opće akte, kao i godišnji i finansijski plan rada Agencije koje usvaja Vlada.

Direktora na period od pet godina imenuje Vlada FBiH, kojoj on odgovara za svoj rad.

On ne može biti zaposlen u drugom preduzeću (društvu) ili nekoj drugoj pravnoj osobi, a visinu plaće direktora Agencije će posebnim aktom odrediti Vlada.

Direktor, zaposlenici i zastupnici Agencije ne smiju primati nikakve novčane ili druge darove, ako bi to moglo uticati na njihovu objektivnost u obavljanju poslova.

Agencija je dužna zapošljavati revizorsko i administrativno osoblje koje ispunjava uslove za obavljanje poslova iz njene nadležnosti, u skladu s posebnim uvjetima utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta Agencije.

Na zaposlene u Agenciji neće se odnositi Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH, a ako njihova prava i obaveze iz radnih odnosa nisu regulisani Zakonom i ovom Uredbom, primjenjuje se Zakon o radu FBiH.

Struktura zaposlenih u Agenciji odražavat će okvirno nacionalnu strukturu stanovništva Federacije BiH prema posljednjem popisu.

Pomoć mostarskom “Komosu”

Federalna vlada usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi sa stanjem u JP “Komos” d.d. Mostar.

Federalno ministarstvo financija vlada je zadužila da za sljedeću sjednicu pripremi Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije tekuće rezerve u iznosu od 318.000 konvertibilnih maraka namijenjenih za uplatu mirovinsko-invalidskog osiguranja dijelu uposlenika “Komosa”.

Inače, ovo mostarsko komunalno poduzeće, koje upošljava 139 radnika, opterećeno je viškom zaposlenika, smanjenjem obima poslova, a shodno tome umanjenim materijalnim sredstvima.

O blokadi namjenskog računa „Hidrogradnje“

Vlada FBiH je razmatrala informaciju i usvojila izjašnjenje na upit UNION BANKE d.d. Sarajevo od 24.1.2014. godine.

Razmatrajući ovaj zahtjev, Vlada je usvojila zaključak kojim je zadužila poremijera FBiH da uputi dopis prema Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, nadležnom sudu i nadležnom tužilaštvu, a u vezi s postupanjem suda koji je u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva donio rješenje o blokadi namjenskog računa „Hidrogradnje“ d.d Sarajevo koji je otvoren u skladu s odlukom Vlade, a sve prema zahtjevu firme koja na postoji i koja nikada nije preregistrovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Izmjena Odluke o “Terminalima Federacije”

Vlada FBiH izmijenila je danas Odluku o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo. Na ovaj način je osnovni kapital ovog društva povećan za 9.453.391,15 konvertibilnih maraka, tako da osnovni kapital sada iznosi 9.503,391.15 KM. On će, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, biti upisan u osnivački akt društva sa ograničenom odgovornošću.

Zbog znatnog broja dosadašnjih izmjena Odluke, Ured Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije je ovlašten da utvrdi njen prečišćeni tekst.

Utvrđen Prijedlog zakona o zaštiti okoliša

Smanjeno korištenje, sprječavanje opterećivanja i zagađivanja okoliša, sprječavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnova oštećenog okoliša, te zaštita ljudskog zdravlja i poboljšanje uvjeta okoliša za kvalitetu života, među glavnim su ciljevima Zakona o zaštiti okoliša, čiji je Prijedlog danas utvrdila Vlada FBiH.

Pravo na zdrav i ekološki prihvatljiv okoliš, kao temeljno ustavno pravo, ima svaka osoba, te je individualna i kolektivna dužnost zaštititi i poboljšati okoliš za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja.

Kako je propisano, zagađivač plaća troškove nadzora i prevencije od zagađenja, bez obzira na to jesu li troškovi nastali usljed nametanja odgovornosti zbog emisija zagađenja, naknada utvrđenih odgovarajućim financijskim instrumentima, ili kao obveza utvrđena propisom o smanjivanju zagađenosti okoliša.

Jedna od odredaba novog zakona odnosi se na osnivanje Savjetodavnog vijeća za okoliš čiji je zadatak pružanje znanstvene i stručne potpore federalnom ministru i Vladi FBiH u ovoj oblasti.

Federalno ministarstvo priprema prijedlog Federalne strategije zaštite okoliša, čije su sastavnice federalne strategije upravljanja vodama, zaštite prirode, zaštite zraka i upravljanja otpadom. Kantoni su dužni donijeti vlastite planove zaštite okoliša usuglašene s Federalnom strategijom zaštite okoliša.

Prijedlogom zakona predviđen je i sustav dodjele eko-oznaka radi promoviranja izrade, proizvodnje, marketinga i uporabe proizvoda sa smanjenim utjecajem na okoliš u odnosu na ukupno razdoblje trajanja tog proizvoda, te radi bolje informiranosti potrošača o utjecaju proizvoda na okoliš. Sustav dodjele eko-oznaka obavlja se na način koji omogućuje dragovoljno sudjelovanje pravnih i fizičkih osoba čiji proizvodi i usluge udovoljavaju zahtjevima ovoga sustava, sukladno odredbama ovoga zakona i provedbenih propisa.

Kazne za kršenje odredaba novog zakona, odnosno za njihovo nepridržavanje, kreću se u rasponu od 3.000 KM do 15.000 konvertibilnih maraka.

Saglasnost na ugovore

Vlada FBiH dala je saglasnost na prijedloge ugovora o pravima i obavezama privremenog direktora, predsjednika i članova Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Prema dredbama članova 6. i 7. Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije BiH i javnih preduzeća u vlasništvu FBiH, plata i naknade privremenog direktora, predsjednika i članova Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju regulišu se ugovorom uz pisanu saglasnost premijera FBiH.

U skladu sa navedenim, premijeru je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavilo prijedloge ugovora o pravima i obavezama privremenog direktora, predsjednika i članova Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, radi davanja saglasnosti.

Transfer Željeznicama od 22.000.000 KM

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima – Transfer Željeznicama FBiH„ utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Sredstva, u ukupnom iznosu od 22.000.000 konvertibilnih maraka, bit će raspoređena prema namjeni od kojih je za JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo planirano 21.340.000 KM, a za Bosanskohercegovačku željezničku javnu korporaciju 660.000 KM. Korisnicima transfera sredstva će se prebacivati u jednakim mjesečnim iznosima.

Svrha Programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja po kojem Federacija finansira održavanje željezničke infrastrukture i sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj, te finansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije.

O stanju u šumama u Federaciji BiH

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti šumarstva kao posljedice nepostojanja zakona o šumama. Nacrt zakona o šumarstvu je u parlamentarnoj proceduri, a usljed nepostojanja propisa kojim se uređuje upravljanje i gospodarenje jednim od najznačajnijih i najvrjednijih prirodnih resursa u Federaciji BiH svakodnevno nastaju nesagledive posljedice ne samo u redovnom obavljanju poslova upravljanja i gospodarenja šumama i šumskim zemljištima nego i u pogledu provođenja i drugih aktivnosti što ima negativan uticaj i na ostale segmente društva. Kako bi se osiguralo plansko i kontrolisano gospodarenje šumama u skladu sa pravilima šumarske struke, te onemogućila devastacija šume, Vlada FBiH donijela je danas Odluku o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova, Odluku o uslovima i načinu obavljanja sječe i šumskouzgojnih radova u privatnim šumama, te Odluku o produženju ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama zaključenim sa kantonalnim šumsko-privrednim društvima/korisnicima državnih šuma do 31.12.2014. godine.

Odlukom o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova propisano je da se u šumama na jednom području ne može gospodariti bez odobrene šumskoprivredne osnove. Također, propisuju se osnovni elementi koje jedna šumskoprivredna osnova treba da sadrži, kao i plan gospodarenja šumama i šumskim zemljištima za naredni uređajni period. Šumskoprivrednu osnovu za državne šume donosi nadležno kantonalno ministarstvo. Da bi se ova osnova donijela potrebno je pribaviti saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i mišljenje jedinice lokalne samouprave na čijem području se ona treba realizovati. Saglasnost Federalnog ministarstva izdaje se na osnovu prijedloga stručne komisije koju formira federalni ministar. Šumskoprivrednu osnovu za privatne šume donosi nadležno kantonalno ministarstvo na osnovu prijedloga stručne komisije koju formira kantonalni ministar i mišljenja jedinice lokalne samouprave na čijem području se ona treba realizovati. U cilju kontinuiranog obavljanja poslova gospodarenja državnim šumama neophodno je da korisnik šuma izradi novu šumskoprivrednu osnovu, pribavi mišljenja jedinica lokalne samouprave i dostavi ih, najmanje 120 dana prije isteka važenja stare šumskoprivredne osnove, kantonalnom ministarstvu radi njene analize, pravovremenog izdavanja saglasnosti od strane Federalnog ministarstva i donošenja iste.

Odlukom o uslovima i načinu obavljanja sječe i šumskouzgojnih radova u privatnim šumama koju je danas donijela Vlada FBiH propisuje se da se stabla u privatnoj šumi mogu sjeći samo na osnovu dozvole za sječu koju izdaje kantonalna uprava za šumarstvo kao stručni organ. Dozvola za sječu i obim šumskouzgojnih radova izdaje se na osnovu odredbi šumskoprivredne osnove za privatne šume.

Danas je donesena i Odluka o produženju ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama zaključenim sa kantonalnim šumsko-privrednim društvima/korisnicima državnih šuma do 31.12.2014. godine. Ona je privremenog karaktera i važit će do donošenja zakona o šumama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine kojim će se urediti cjelokupna oblast šumarstva.

Informacija o postupku u vezi s dokapitalizacijom „Energopetrola“

Upoznavši se danas s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi sa zahtjevom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo u predmetu koji se vodi povodom zaključivanja i provođenja Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetroa“ d.d. Sarajevo od 8.9.2006. godine, Vlada FBiH dala je punu podršku za provođenje postupka od Kantonalnog tužilaštva u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti i kažnjavanja odgovornih u vezi sa zaključivanjem i provođenjem ovog ugovora.

Vlada je zadužila Federalno pravobranilaštvo da, kao organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa FBiH i zastupa nju i njene organe u svim sudskim postupcima, Kantonalnom tužilaštvu pruži svu neophodnu pomoć i informacije u vezi s ovim postupkom. Pravobranilaštvo će, također, provesti aktivnosti koje su potrebne da bi se utvrdilo da li je u konkretnom slučaju nastupila šteta za FBiH i, ako jeste, koji je njen tačan iznos.

Ukoliko se utvrdi da je šteta nastupila, Federalno pravobranilaštvo je dužno da hitno podnese imovinsko-pravni zahtjev za njenu nadoknadu.

Informacija o instrukciji Federalnog ministarstva finansija

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o tekstu instrukcije o primjeni odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koju je, shodno zaključku Federalne vlade s 98. sjednice, pripremilo Federalno ministarstvo finansija. Ovom instrukcijom preciznije se propisuju prava i obaveze poreznih obveznika u vezi sa rokovima za uplatu glavnog duga i ispunjavanju uslova za otpis kamate, utvrđenih Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

U instrukciji se navodi da se otpis zatezne kamate po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda, može vratiti u punom iznosu pod uslovom da porezni obveznik podnese zahtjev za otpis kamata i izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga do 31. marta 2014. godine.

Pod punim iznosom kamate podrazumijeva se i ona nastala na neblagovremeno plaćene javne prihode do dana uplate prihoda. Poreznim obveznicima koji do 30. juna 2014. godine podnesu zahtjev za otpis kamata i izmire obaveze po osnovu glavnog duga u periodu od 1. aprila 2014. do 30. juna 2014. godine, otpis kamate bit će izvršen u iznosu 50 posto od punog iznosa kamate.

Tim za pregovore sa sindikatom o utvrđivanju osnovice

Vlada FBiH danas je u pregovarački tim za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH imenovala Desnicu Radivojevića, Zorana Mikulića, Antu Krajinu, Vjekoslava Čambera, Sanjina Halimovića i Damira Mašića. Zadatak ovog tima su pregovori sa Sindikatom s ciljem utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2014. godini.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close