Vlada FBiH: Ovogodišnji poticaji za poljoprivredu vrijedni 68,5 miliona KM

Vlada Federacije BiH današnjom je Odlukom usvojila 68.500.000 KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede   i šumarstva pod nazivom “Od našeg polja do našeg stola”.


Za poticaj biljnoj proizvodnji namijenjeno je 12.100.000 KM, animalnoj 46.700.000 KM. a za ostale vrste potpora 7.500.000 KM.

Kako je Odlukom precizirano, kontrolu potencijalnih korisnika poticaja u fazi proizvodnje, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, vršit će mjerodavni poljoprivredni kantonalni inspektori, odnosno ovlašteni službenici kantonalnih i Federalnog ministarstva i federalna poljoprivredna inspekcija.

Inače, pri izradi Program utroška sredstava, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uvažilo je mišljenja, prijedloge i sugestije iznesene tijekom rasprave o ovom dokumentu na sjednici Vlade FBiH.

Uz Program, Vlada je donijela zaključke kojima je dala suglasnost na kriterije po kojima će poticaji biti dijeljeni.

Također, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zadužila da joj dostavlja mjesečna izvješća o realizaciji Programa poticaja.

VODOSNABDIJEVANJE ZA TUNEL “GAJ” 

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom utvrđuje javni interes za polaganje cijevi sistema vodosnadbijevanja tunela “Gaj”, na trasi Koridora Vc, a za potrebe autoceste A1 na dionici Vlakovo – Tarčin, i to od vodozahvata do rezervoara i od rezervoara do portala tunela.

Na ovaj način se omogućava nepotpuna eksproprijacija na ovom dijelu Koridora. Inače, tehnički standardi i normativi za građenje predviđaju da svi tuneli duži od 300 metara moraju iz sigurnosnih razloga imati sopstveni nezavisni sistem za gašenje požara.

Kako je “Gaj” dug 880 metara, to će sistem vodosnadbjevanja služiti za potrebe gašenja eventualnog požara u ovom tunelu. Za realizaciju ove odluke sredstva će biti obezbjeđena iz prihoda ostvarenih naplatom takse za korištenje autoceste (cestarina), putarine (dijela akciza po osnovu goriva) i iz kredita.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA 

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi koridora Vc za dionice Vlakovo – Tarčin, Svilaj – Odžak i Počitelj – Bijača, u skladu sa idejnim projektom koji je pripremilo Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Utvrđivanjem javnog interesa omogućena je izrada eksproprijacionog elaborata i eksproprijacija zemljišta, sa objektima i infrastrukturom, za potrebe izgradnje ovih dionica autoceste.

Sredstva za realizaciju Odluke bit će obezbjeđena iz prihoda JP Autoceste FBiH ostvarenog naplatom cestarine na do sada izgrađenim dionicama autoceste i od putarine (akciza na gorivo) za autoceste.

Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na trasi Koridira Vc za dionicu Vlakovo – Tarčin, Svilaj – Odžak i Počitelj – Bijača iz 2010. godine.

PRIVATIZACIJA DRŽAVNOG KAPITALA U “REMONTNOM ZAVODU” 

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću “Remontni zavod” d.d. Travnik, koji čini 51 posto ukupnog kapitala ovog preduzeća.

Državni kapital u ovom preduzeću bit će privatiziran metodom neposredne nagodbe, jer su raniji pokušaji privatizacije metodom prikupljanja javnih ponuda bili neuspješni. Postupak privatizacije provest će Agencija za privatizaciju u FBiH.

U obrazloženju ove odluke se navodi da je Vlada FBiH ranije stavila van snage Rješenje kojim je ovo preduzeće bilo ovlašteno za vršenje proizvodnje, remonta i prometa sredstava naoružanja i vojne opreme. Kasnijim odlukama nadležnih institucija “Remontni zavod” d.d. Travnik isključen je iz sektora namjenske proizvodnje, čime je preostali državni kapital od 51 posto postao predmetom privatizacije.

Prema korigiranom Programu privatizacije i početnog bilansa stanja od 27. septembra 2012. godine utvrđeno je da ukupan kapital preduzeća iznosi 5.088.690 KM, od čega je državni 2.595.340 KM, a privatni 2.493.350 KM.

FINANCIJSKI PLAN APF-a ZA 2013. GODINU

Današnjom Odlukom, Federalna vlada dala je suglasnost na Financijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2013. godinu. Procjena je da će APF u 2012. godini ostvariti višak rashoda nad prihodima od oko 747.400 KM, te bi akumulirani višak prihoda nad rashodima iznosio 900.000 KM i to se prenosi za finansiranje u 2013. godini.

Ukupno planirani prihodi za ovu godinu iznose 7.420.300 KM. Od toga se na prihode od prodaje poduzeća iz nadležnosti APF odnosi 5.500.000 KM. Ukupni ovogodišnji rashodi APF-a planirani su s 8.320.300 KM.

Vlada je danas, također, donijela Odluku kojom se APF-u raspoređuje 357.044,76 dolara iz pasivnog podbilansa poduzeća i banaka u iznosu od. Ova sredstva namijenjena su financiranje APF-a sukladno njezinu Financijskom plan za 2013. godinu.

MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI GEONAUKE 

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti nauke o Zemlji između Generalnog direktorata za istraživanje mineralnih sirovina Republike Turske i Federalnog zavoda za geologiju.

Cilj ovog dokumenta je izmjena naučnih i tehničkih sposobnosti u oblastima geonauke (geološko kartiranje, inženjerska geologija, okolišna geologija, marinska geologija i geofizika), istraživanja mineralnih sirovina (osim nafte i prirodnog plina), organizacija treninga i kurseva o geonauci, te impelmentacija zajedničkih projekata.

Saradnja između dvije strane u oblasti geologije i rudarstva odvijat će se u formi razmjene eksperata i saznanja za tehnička i terenska ispitivanja u BiH i Republici Turskoj, organiziranjem radionica, seminara i konferencija, uređenje praktičnih programa treninga za tehničko osobije, te razmjenu naučnih i tehničkih podataka publikovanih u obje zemlje.

GENDER ODGOVORNI PRORAČUNI 

Federalna vlada usvojila je danas Završno izvješće za razdoblje od 2010. do 2012. godine u okviru praćenja provedbe Akcijskog plana za uvođenje gender odgovornih proračuna u Federaciji BiH u pilot oblasti “Rad i zapošljavanje”.

Ujedno, zadužila je Koordinacijsku skupinu za provedbu ovog plana da, u roku od 60 dana, izradi i Vladi Federacije BiH dostavi na usvajanje Prijedlog strategijskog plana za uvođenje gender odgovornih proračuna u Proračun Federacije BiH za razdoblje 2013.-2016. godina.

DUG PREMA FZ MIO ZA POVOLJNE MIROVINE U 2011. GODINI 7.442.176,54 KM

Vlada Federacije BiH je usvojila Informaciju o visini duga Federacije BiH prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu, nastalog na temelju isplate mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima.

Ova informacija je rađena po Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju po općem propisu za 2011. godinu, za čije finansiranje se sredstva osiguravaju u Proračunu Federacije BiH.

Dug Federacije BiH prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje na temelju isplata mirovina ostvarenih pod povoljnim uvjetima iznosi 7.442.176,54 KM, što je utvrdila zajednička komisija sastavljena od članova Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog zavoda MIO.

Zaduženi su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo financija da, u okviru svojih nadležnosti, poduzmu aktivnosti kako bi se sačinila i po žurnom postupku u proceduru uputila izmjena Zakona o izmirenju obveza FBiH prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, na način da se dug za 2011. godinu uvrsti u ukupan dug utvrđen ovim zakonom.

PODRŠKA SAJMU ENERGIJE 

Vlada FBiH danas je zaključila da će financijski podržati organizaciju Trećeg međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva ENERGA 2013, koji će u Tuzli biti održan od 4. do 7. juna 2013. godine.

Stoga je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pripremi prijedlog odgovarajuće odluke kojom bi ova pomoć bila realizirana.

Ovakav zaključak Vlada je donijela cijeneći značaj realizacije Međunarodnog sajma. koji je po svom programu i nomenklaturi izlaganja jedinstven u regiji, a koji je zasnovan na predispozicijama ovog regiona, njegovoj industrijsko-energetskoj tradiciji, potencijalu i budućem razvoju.

ODLUKE O “TERMINALIMA FEDERACIJE” 

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost za zaključivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Izvozno kreditne agencije Bosne i Hercegovine (IGA) o realizaciji sredstava po Programu utroška dijela sredstava utvrđenih Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija “Pozajmljivanje i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja”, putem Izvozno kreditne agencije BiH (IGA), u iznosu od 4.000.000,00 KM.

Za potpisivanje Ugovora o komisionom poslovnom aranžmanu ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj. Ova sredstva služe kao instrument obezbjeđenja kredita za privredno društvo “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo u visini od 15.000.000 KM putem komercijalnih banaka, na period do sedam godina.

Istovremeno,Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije da, putem Skupštine “Terminala Federacije” d.o.o. Sarajevo, donese Odluku o kreditnom zaduženju ovog privrednog društva “Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo u iznosu od 15.000.000 KM u tekstu koji je jednoglasno utvrdio Nadzorni odbor društva.

OVOGODIŠNJI TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

Vlada FBiH donijela je danas šest odluka kojima je usvojila programe utroška sredstava ovogodišnjih proračunskih transfera Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

Tako će, od Proračunom FBiH predviđenih 360.000 KM s transfera neprofitnim udrugama proisteklim iz posljednjeg domovinskog rata, biti raspoređeno 280.000 KM.

Razlika od 80.000 KM predstavlja interventna sredstva koja će biti korištena kao potpora programima i projektima za žurne i nepredviđene slučajeve.

Za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz domovinskog rata planirano je 180.000 KM, te još 70.000 KM interventnih sredstava.

Kroz transfer za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja, uređenja mezarja i grobalja bit će raspoređeno 63.000 KM, a kroz transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija 125.000 KM. Za pomoć u liječenju braniteljskih populacija programom je predviđeno 800.000 KM, dok će 675.702 KM namijenjenih kao potpora Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljske populacije biti realizirano sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima u 2013. godini.

Za dodjelu sredstava iz prvih pet programa bit će raspisani javni pozivi koji će biti objavljeni WEB stranici Federalnog ministarstva i u najmanje jednom dnevnom listu, dok će sredstva na račun Fondacije za stambeno zbrinjavanje biti prebačena na temelju pisanog zahtjeva upućenog Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata.

PROJEKTI RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Vlada FBiH je usvojila izvještaje o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH za 2011. i 2012. godinu, koje je sačinilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Također, Vlada je usvojila Akcioni plan realizacije projekta Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH za period 2013.-2015. godina. U njemu su istaknuti strateški ciljevi, prioriteti i mjere u ovoj oblasti, a odnose se na osam grupa kao što su smanjenje administrativnih prepreka, promocija poduzetništva, uspostava i jačanje mreže razvojnih ustanova, financijska podrška, stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo, jačanje poslovne infrastrukture, tehnološki razvitak i poticanje poduzetništva ciljanih grupa.

TRANSFERI ZA IZBJEGLICE I POVRATNIKE

Vlada FBiH je, kroz tri današnje odluke, usvojila programe utroška sredstava sa transfera namijenjenim za pomoć izbjeglicama i povratnicima.

U prvom slučaju, radi se o 19.760.000 KM s proračunskog transfera za raseljena lica i povratnike. Od ovog iznosa, 1.200.000 KM namijenjeno je Fondu za izbjeglice BiH, 6.000.000 KM za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih i objekata zajedničkog tipa stanovanja, 2.800.000 KM za zajedničke projekte rekonstrukcije, obnove i održivosti povratka s vladinim i nevladinim sektorom, 8.286.000 KM za projekte održivosti povratka.

Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i edukativni projekti, stipendiranje studenata-povratnika s teritorija Republike Srpske, troškovi implementacije zajedničkih projekata koji se realiziraju putem Fonda za povratak, stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva, potpora reintegracije povratnika na temelju sporazuma o readmisiji, te projekti saradnje s dijasporom bit će pomognuti s 874.000 KM, dok 600.000 KM predstavlja podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnji spomen-obilježja na prostoru BiH.

Ova sredstva će biti dodjeljivana putem transfera po osnovu sporazuma koji će potpisati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, a trošit će se po odlukama Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH putem Fonda za povratak.

Druga odluka odnosi se na potporu implementaciji održivog povratka, izbjeglih i prognanih s regije Srebrenica. Riječ je o 1.485.000 KM za obnovu i izgradnju putne,vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za šiiru društvenu zajednicu.

Odobravanje i dodjela ovih sredstava će se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna FBiH za 2013. godinu.

Konačno, treća odluka predviđa 2.000.000 KM kao potporu povratku izbjeglica i prognanih osoba s teritorije Posavine (Republika Srpska).

Unutar tog iznosa, 500.000 KM je namijenjeno rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih i objekata zajedničkog tipa stanovanja, 800.000 KM obnovi i izgradnji putne,vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata zdravstvene zaštite, vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera i ostalih od značaja za širu društvenu zajednicu, a 700.000 KM predstavlja pomoć za zapošljavanje povratnika u malom gosposdarstvu i poljoprivredi.

Sredstva će biti raspoređivana prema kriterijima utvrđenim danas usvojenim Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2013. godinu. Ovim dokumentom kao prioritetni pravac djelovanja Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u 2013. godini ostaje povratak u Republiku Srpsku.

POMOĆ OBOLJELOJ DJECI I OMLADINI

Vlada FBiH prihvatila je inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izdvajanje sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” budžeta Federacije BiH za 2013. godinu na ime provedbe Strategije za izjednačavanje mogućnosti osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011.-2015.

Od ukupno 60.000 KM, po 10.000 KM namijenjeno je Udruzi građana roditelja djece i osoba s posebnim potrebama “Kuća Nade” Odžak, Udruzi paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona 10 Livno, Udruženju roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini s posebnim potrebama “Leptir” Bugojno, Udruzi “Utjeha” Široki Brijeg, Udruženju “Radosti druženja” roditelja djece i mladih s posebnim potrebama USK-a i općine Bihać, te Ustanovi za odgoj i skrb djece i mladeži “Majčino selo” u Međugorju.

TRANSFERI ZA KULTURU

Vlada FBiH donijela je odluke o transferima iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta. U prvom slučaju, radi se o transferima za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa u visini od 920.000 KM, te o 2.200.000 KM namijenjenih Fondaciji za kinematografiju.

Ove odluke bit će upućene na mišljenje nadležnim parlamentarnim odborima.

KADROVSKA RJEŠENJA 

Vlada FBiH dala je danas prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Konfekcije “Borac” d.d. Travnik za imenovanje Bakira Hadžijunuzovića za direktora ovog privrednog društva na period od četiri godine.

Ovo je bio jedini kandidat koji se javio na javni konkurs od 11. februara 2013. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close