Video: Izvještaj o broju uposlenih, plaćama i naknadama u Općini Visoko

Prema službenim evidencijama iz personalnih dosjea uposlenika na dan 14.11.2012. godine, u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Visoko bila su 103 uposlenika. Podaci ne uključuju pozicije Općinskog načelnika i Općinskog pravobranioca, kao funkcije imenovanih dužnosnika.

Prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta  utvrđeno je ukupno 121 radnih mjesta, od toga je popunjeno 93 radna mjesta, nepopunjenih 26 radnih mjesta.

 

 

Redbr.Ime i prezime uposlenika

Datum prestanka radnog odnosa

Naziv radnog mjesta
PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Penzionisano

1.

Bečar Alija

18.12.2012.

Viši samost.referent za poslove MZ

2.

Drugović Nijaz

31.12.2012.

Viši samost.ref. za ekonomske posl.

3.

Trnčić Redžep

31.12.2012.

Namještenik na obezbjeđenju

4.

Alimanović Rasim

23.02.2013.

Viši sam.ref.za investicije

5.

Kevrić Zahida

02.03.2013.

Namještenik na posl.održ. čistoće

6.

Šečerović Ramiz

10.05.2013.

Namještenik na posl.kurira

7.

Rožajac Elbisa

10.06.2013.

Refer.u mjesnom uredu

8.

Memić Fehim

11.10.2013.

Pomoćnik Op.načelnika

9.

Karavdić Ragib

26.10.2013.

Vozač

10.

Sokolović Zahid

18.02.2014.

Viši sam.ref.za katastar
Prestanak rada zbog smrti

1.

Smajić Mirsad

16.08.2013.

Vatrogasac vozač
Prestanak rada-odlazak u drugu organizaciju

1.

Žiga Mustafa

31.03.2013.

Šef Odsjeka za posl.MZ
PRIJEM U RADNI ODNOS

1.

Mević Fatima

03.03.2014.

Namještenik na posl.održ. čistoće

2.

Karavdić Amir

03.03.2014.

Referent vatrogasac

Na dan 06.03.2014.godine ukupno uposlenih 93

 

Prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta  utvrđeno je ukupno 121 radnih mjesta, od toga je popunjeno 93 radna mjesta, nepopunjenih 26 radnih mjesta

U toku je konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika objavljen od strane Agencije za državnu službu F BiH dana 22.01.2014. godine, za sljedeće pozicije:

 

  1. Pomoćnik načelnice u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove,
  2. Pomoćnik načelnice u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina,
  3. Šef Odsjeka za finansije u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj,
  4. Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj,
  5. Šef Odsjeka za urbanizam i prostorno planiranje u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina,
  6. Stručni saradnik za informaciono-komunikacione tehnologije u Službi za poslove Općinskog načelnika,
  7. Stručni saradnik za radna tijela Općinskog vijeća u Službi za poslove Općinskog vijeća,
  8. Stručni saradnik za poslove lokalne uprave u Službi za poslove Općinskog načelnika,
  9. Stručni saradnik za normativnu djelatnost i ljudske resurse u Službi za poslove Općinskog načelnika,
  10. Stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite.

PLAĆE I NAKNADE

U skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti F BiH („Sl.novine F BiH“,br.45/10 i 111/12) Općinsko vijeće Visoko donijelo je Odluku o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu Općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko br.7/13 ) od 17.09.2013.godine.

Na osnovu  Odluke  donesen je Pravilnik o plaćama i naknadama u  Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Visoko, br.01/2-02-1518/13 od 31.12.2013.godine.

Plaće uposlenika obračunavaju se po navedenim koeficijentima počev od 01.01.2014.godine, kako slijedi :

 

RADNO MJESTO

Broj izvršilaca

Koeficijent
Općinski načelnik

1

       10,00
Općinski pravobranilac

1

7,60

Pomoćnik Op. načelnika

2

5,70

Sekretar Op.vijeća

1

5,70

Šef Odsjeka

6

4,50

Općinski inspektor

1

4,30

Stručni savjetnik

5

4,10

Viši stručni saradnik

6

3,90

Stručni saradnik

4

3,70

Viši samostalni referent

9

3,10

Viši referent SSS i VK        40

2,70

Referent (SSS) i KV radnik III i IV stepena        15

2,60

Pomoćni radnik i NK radnik

2

1,85

                          U K U P N O:        93

 

Osnovicu za obračun plaće utvrdila je Općinska načelnica u dogovoru sa Sindikatom Općine Visoko i ista iznosi 265 KM  ( npr.Kakanj osnovica 315 KM- isti su koeficijenti, Breza osnovica 270 KM- isti su koeficijenti ) .

Topli obrok uposlenika obračunava se i isplaćuje u skladu sa članom 11. Odluke  o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu Općine Visoko, u visini od 8,00 KM/dnevno.

Regres se obračunava i isplaćuje u skladu sa članom 26. Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu Općine Visoko, u visini od 50% prosječne neto plaće isplaćene u F BiH ( u 2013.godini isplaćeni iznos je bio 416,00 KM po uposleniku ).

Sve komisije  rade u radnom vremenu i uposlenici Općine po ovom osnovu  ne ostvaruju nikakvu naknadu , osim komisija Općinskog vijeća i komisija u kojima nisu uposleni radnici Općine Visoko (komisija za tehnički prijem objekata , komisija za procjenu prometa vrijednosti nekretnina i dr. ).

Dnevnice i putni troškovi regulisani su članom 29. Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu Općine Visoko i isplaćuju se samo  iznimno,  jer se uglavnom putuje službenim vozilima i u okviru redovnog radnog vremena.

Prekovremeni sati u 2013.godini i januaru 2014.godine isplaćeni su samo vatrogascima i matičaru .

Otpremnina se isplaćuje u skladu sa članom 34. Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu Općine Visoko u visini svojih 5 ostvarenih prosječnih neto plaća, isplaćenih u predhodnih pet mjeseci.

Naknade u slučaju smrti  isplaćuju se u skladu sa članom 33. Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu Općine Visoko.

Naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti se isplaćuju u skladu sa članom 32. Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu Općine Visoko, u visini od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.

U budžetu za 2013.godinu planirano i ostvareno za plaće i naknade (topli obrok, regres, otpremnina prilikom odlaska u penziju, pomoći u slučaju smrti,povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti ), kako slijedi:

 

Planirano               Izvršeno                   %

 

– Bruto plaće i naknade ………………….      2.931.000             2.494.332,39             85,10

– Bruto plaće ………………………………..         2.320.000             1.924.443,45             82,95

– Naknade uposlenim i komisijama                450.000               306.110,20             68,02

 

te je postignuta ušteda u iznosu od     436.667,61 KM za 2013.godinu.

 

Press Općine Visoko

magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close