Vareš: Eastern Mining Visoko obnavlja bivši Rudnika olova cinka i barita

Australska rudarska kompanija BALAMARA RESURCES LIMITED nosilac je projekta obnove bivšeg Rudnika olova, cinka i barita u Varešu na lokalitetima Veovača, Rupice, Juraševac i Brestić.

Navedena kompanija je izvršila kupovinu domaćeg privrednog društva iz Kreševa, MM Project d.o.o Kreševo krajem 2012. godine, kojoj je odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona dodjeljena koncesija za istraživanje i eksploataciju metaličnih mineralnih resursa – olova, cinka i barita na ležištima Veovača i Rupice – Juraševac, Brestić u općini Vareš. Privredno društvo MM Project je prije zaključivanja Ugovora o koncesiji sa ministarstvom privrede ZE-Do kantona, također izvršilo kupovinu imovine stečajnog dužnika DP „Rudnik olova, cinka i barita“ Vareš, te na taj način dalo značajan doprinos okončanju davno započetog stečajnog postupka.

U mjesecu martu 2013. godine potpisan je Ugovor o koncesiji kojim se koncesionaru dodjeljuje pravo na istraživanje i eksploataciju metaličnih mineralnih resursa olova, cinka i barita na period od 25 godina, od čega je 5 godina prema Ugovoru planirano za istraživanje i pripreme za eksploataciju.

Nakon potpisivanja Koncesionog ugovora, po odluci uprave društva, odlučeno je da se izvrše statusne promjene nad koncesionarom, privrednim društvom MM Project d.o.o iz Kreševa, tako da je promijenjen naziv društva i sjedište koje je premješteno na područje Zeničko-dobojskog kantona u Visoko za vrijeme trajanja istraživanja i pripreme za eksploataciju. Novi naziv koncesionara nakon izvršenih promjena je „EASTERN MINING“ d.o.o Visoko, a nakon čega je potpisan i anex ugovora o koncesiji sa novim podacima koncesionara.

Privredno društvo Eastern Mining d.o.o Visoko, kao koncesionar, intenzivno radi na pripremi potrebne dokumentacije i pribavljanju zakonom propisanih dozvola za početak istražnih radova na lokalitetu Rupice i eksploatacionih radova na lokalitetu Veovača u saradnji sa Zavodom za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine i Rudarskim Institutom iz Tuzle koji su bili angažovani od strane investitora – društva Eastern Mining d.o.o Visoko za izradu i reviziju projekta detaljnih geoloških istraživanja.

Ovaj investicioni projekat od velikog je značaja kako za lokalnu zajednicu tako i za kanton i Federaciju BiH. Već su značajna sredstva uplaćena kao jednokratna koncesiona naknada prije zaključivanja ugovora, a nakon početka eksploatacije, plaćat će se redovna koncesiona naknada prema cijeni utvrđenoj Koncesionim ugovorom.

Drugi značajan segment realizacije ovog projekta ogleda u planiranom zapošljavanju lokalnog stanovništva prema potrebama projekta, a u svim njegovim fazama. Sasvim dovoljan indikator za uspjeh ovog projekta su iskustva sa drugog projekta kompanije Balamara Resurces Limited u Crnoj Gori u Mojkovcu na lokalitetu bivšeg rudnika Brskovo, kojeg vodi firma-kćerka North Mining d.o.o iz Podgorice. Na pomenutom projektu, geološka istraživanja su u završnoj fazi sa jako dobrim rezultatima.

Privredno društvo „Eastern Mining“ d.o.o Visoko, kao investitor i nosilac projekta apsolutno je opredjeljeno za realizaciju i poslovanje prema propisanim zakonskim obavezama, a posebna pažnja od strane investitora će biti usmjerena na zaštitu okoliša u saradnji sa nadležnim državnim organima iz ove oblasti.

Obzirom na jako uspješnu saradnju investitora sa općinom Vareš, a sa zajedničkim ciljem unapređenja i uspjeha projekta, javnost će putem zvanične internet stranice Općine i drugih sredstava informisanja biti obavještena o toku i stanju projekta.

ww.magazinplus.eu – Općina Vareš

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close