BiHPolitika

Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 63. sjednici u Sarajevu, utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini čiji je cilj stvaranje uslova za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanje prepreka u pregovorima BiH za ulazak u WTO. Tako je brisana odredba člana 13. Zakona kojom se, po ocjeni Evropske komisije, narušava dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i insistira na otklanjanju protekcionističkih mjera u oblasti trgovine.

Značajna dopuna ovog Zakona odnosi se na definisanje statusa trgovca pojedinca, kao nove kategorije trgovca koji ličnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice. U cilju omogućavanja širem krugu osoba, koje prodaju na pijaci i izvan pijace bez ikakvog odobrenja, da legalizuju svoj rad, predlagač je za ovu kategoriju trgovaca ublažio kriterij stručne spreme i propisao samo osnovnu školsku spremu.
Predloženim izmjenama Zakona potpunije se uređuju prava, obaveze i odgovornosti pijace kao pravnog lica i organizatora trgovine izvan prodavnice zbog utvrđenog stanja na terenu. Inspekcijskim nadzorima je utvrđeno da su mnoge pijace loše organizovane i često nemaju utvrđen pijačni red, ili se pijačni red ne poštuje od strane zakupaca – trgovaca na malo na prodajnim mjestima. Također, na pijacama se prodaju proizvodi i roba kojima nije mjesto u takvim uslovima, cijene usluga organizatora pijace vrlo često nisu transparentne i istaknute, a naplata iznajmljivanja prodajnog mjesta i opreme vrši se gotovinski bez izdavanja fiskalnog računa.
Predloženim izmjenama propisuje se i obaveza organizatora pijace da prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrovanim trgovcima, kao i poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima kada prodaju svoje proizvode na pijaci. Cilj ovih odredaba je stvaranje uslova za  brži napredak u poduzimanju mjera za smanjivanje „sive ekonomije“ u oblasti unutrašnje trgovine i uvođenje reda i legaliteta u odnose između učesnika u trgovini, prvenstveno na pijacama na malo.
Zbog uočenih nedostataka i nejasnoća u primjeni, pojedine odredbe Zakona su, na inicijativu nadležnih organa i privrednih subjekata, preciznije definirane.

IZJAŠNJENJA FEDERALNE VLADE

Vlada FBiH utvrdila je mišljenje kojim ne prihvata prijedlog poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennisa Gratza za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti po skraćenom postupku.
U mišljenju se navodi da Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa ustanove za palijativnu njegu, kao i da je Parlament Federacije BiH 2012. godine usvojio Strategiju za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u FBiH (2012-2020.). Posebno mjesto u Strategiji zauzima i palijativna njega koja je najslabija komponenta kontrole malignoma u Federaciji BiH. Istaknuto je i da je formirano povjerenstvo koje ima zadatak da izradi Strategiju za palijativnu njegu u Federaciji BiH, čija izrada je u tijeku.
Stav Vlade je da bi bilo opravdano sačekati rezultate analiza i prijedlog strateških mjera ovog povjerenstva, te nakon toga donijeti odluku o pokretanju postupka za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U mišljenju se napominje da će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji predlaže poslanik Gratz, biti proslijeđen Povjerenstvu, radi analize, ali i zbog potrebe da prijedlozi budu uzeti u obzir kod utvrđivanja daljnjih mjera u ovoj oblasti u strateškom dokumentu.
Federalna vlada upoznala se sa očitovanjem Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i smatra da autentično tumačenje odredbi člana 14. stav 4. Zakona o eksproprijaciji nije potrebno.
Odluka o inicijativi pomoćnika načelnika Općine Ključ Nermina Kapetanovića za autentično tumačenje ovih zakonskih odredbi prepuštena je nadležnim tijelima Parlamenta Federacije BiH.

ZA UVEZIVANJE STAŽA 47 RADNIKA KTK „VISOKO“ 233.911,40 KM

Federalna vlada odobrila je raspodjelu sredstava s računa KTK „Visoko“ d.d. Visoko, od sredstava prodaje društva, kod Federalnog zavoda PIO/MIO za uvezivanje radnog staža 47 zaposlenika koji su ostvarili pravo na penziju zaključno sa 31.12.2015. godine, u visini od 233.911,40 KM.
Od ovog iznosa za PIO/MIO će biti uplaćeno 129.822,87 KM, za  zdravstveno osiguranje 95.320,83 KM i za doprinos za nezaposlene 8.767,70 KM.
Sastavni dio odluke je poimenični spisak uposlenika sa tačno naznačenim iznosima koje je potrebno uplatiti kako bi ostvarili pravo na penziju.

ODLUKA O NAČINU I METODU PRIVATIZACIJE „FABRIKE DUHANA SARAJEVO“

Federalna vlada donijela je Odluku da državni kapital u privrednom društvu „Fabrika duhana Sarajevo” d.d. Sarajevo u iznosu 39,9058 posto ukupnih dionica ovog privrednog društva ili 511.478 dionica, bude prodat putem berze.
Postupak prodaje provest će Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA SARAJEVO OSIGURANJA

Vlada FBiH prihvatila je lzvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo za period za period 1.1. – 23.6.2016. godine.
Aktivnosti Nadzornog odbora u proteklom periodu bile su usmjerene na Program konsolidacije i prijedloge Radne grupe Vlade Federacije BiH na uspostavi nove organizacione šeme Društva i optimalizacije broja podružnica kao i uvođenja moratorija na zapošljavanje u Društvu i njegovim supsidijarnim društvima u svrhu finansijske konsolidacije i vraćanja liderske pozicije na tržištu osiguranja u BiH.

O STANJU U „UNIS TOOLSU“ I „BORCU“

Vlada FBiH je usvojila Informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o presjeku finansijskog stanja i reviziji kapitala u privrednom društvu UNIS Tools d.o.o. Sarajevo.
Izvještaj nezavisnog revizora o činjeničnim nalazima i Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji izvještaja o promjenama kapitala za razdoblje od 1998. do 2014. godine, uradila je revizorska kuća REVIK d.o.o. Sarajevo.
Usvojena je i Informacija Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o analizi stanja kapitala u privrednom društvu Konfekciji „Borac“ d.d. Travnik, Tvornici konfekcije „Borac“ d.d. Zenica i Tvornici konfekcije „Borac“ d.d. Banovići, za period od zaključenja Sporazuma o raskidu Ugovora o kupoprodaji dionica od 25.5.2012. godine, do 31.12.2015. godine. Ova analiza će biti dostavljena Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Na zahtjev Ministarstva odbrane BiH Vlada FBiH donijela je Odluku da OSBiH da na korištenje, bez naknade, dio ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, koja se nalazi u kasarni u Glamoču (ukupno 29 stavki).
Ranijom odlukom Federalne vlade OSBiH je na korištenje dato ukupno 167 stavki ostale pokretne imovine.
Federalna vlada dala je na privremeno korištenje Općini Konjic bez naknade bivšu vojnu lokaciju „Zlatar“, na period od 10 godina, i to zemljište ukupne površine 15.193 m2, s pripadajućim objektima i infrastruktorom.
Vlada FBiH danas je odbila prijedlog/inicijativu PZU Poliklinika “Moja klinika” za ukidanje po pravu nadzora konačnog Rješenja federalnog ministra zdravstva od 9.1.2015. godine, kojim je utvrđeno da Medicinski fakultet Sarajevo ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene djelatnosti u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o uvjetima prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave.
Federalna vlada ovaj prijedlog/inicijativu smatra neosnovanim i u svom obrazloženju navodi da je, uvidom u rješenje federalnog ministra zdravstva i navode u prijedlogu za njegovo ukidanje po pravu nadzora, utvrđeno da u postupku donošenja konačnog rješenja nije povrijeđen materijalni propis u odnosu na činjenično stanje, niti je zasnovano na nepravilnoj ocjeni.
Vlada FBiH donijela je Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora površine 151,50 m2 u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Branilaca Sarajeva broj 15 Javnom preduzeću „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo za koji je komisijski utvrđeno da se ne koristi.

SAGLASNOST NA VELEPRODAJNU CIJENU PRIRODNOG GASA

Federalna vlada dala je saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Predložena veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 450 KM/1000 Sm3 (0,450 KM/Sm3) (t= 15°C, p=1,01325 bar, tj. snižena je za deset posto od prethodne cijene, po važećim uslovima za Bosnu i Hercegovinu. U prodajnu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost. Veleprodajna cijena prirodnog gasa će biti primjenjivana od 1.8.2016. godine.

O IZVANREDNIM MJERAMA U UVJETIMA VISOKIH TEMPERATURA

Federalna vlada usvojila je Informaciju o provođenju izvanrednih mjera u uvjetima ekstremno visokih temperatura i podržala njihovo provođenje u zdravstvenim ustanovama na cijelom teritoriju Federacije BiH. Ove mjere podrazumijevaju da radno vrijeme na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzultativnih službi počinje u sedam sati, da se prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zastite da kroničnim bolesnicima, maloj djeci, trudnicama i ljudima starijim od 65 godina i da roditelji koji dovode djecu na cijepljenje protiv zaraznih bolesti, to učine najkasnije do devet sati ujutro.
Poslodavcima je preporučeno da djelatnicima koji obavljaju poslove na otvorenom i suncu, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro. Ako tehnologija posla to ne dozvoljava, treba razmotriti mogućnost da poslovi u razdoblju od 12 do 16 sati budu prekinuti i nastavljeni poslije16 sati. Preporuka je i da uposlenim kroničnim bolesnicima poslodavci u ovom razdoblju omoguće korištenje godišnjeg odmora.    Ustanove koje s radom počinju u devet sati, početak radnog vremena trebaju pomjeriti na
osam sati. Poslodavci bi trebali omogućiti ležernije odijevanje uposlenika u ustanovama, poduzećima, kao i tijelima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i ležernije odijevanje na oficijelnim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično.).
Općine bi na određenim lokacijama trebale osigurati besplatnu podjelu vode za piće iz cisterni, a u slučaju dugih čekanja na graničnim prijelazima trebalo bi osigurati podjelu vode i drugih napitaka.
Pučanstvo treba kontinuirano izvješćivati o općim mjerama zaštite od visokih temperatura, savjetovati da borave u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da pri tome razlika razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od 3-5°C.
Federalno ministarstvo zdravstva će o provođenju ovih mjera izvijestiti i kantonalna ministarstva zdravstva, s ciljem osiguranja provođenja ovih mjera na području kantona i organiziranja načina pružanja zdravstvene zaštite.

O STANJU DUGA ZA DRUGI KVARTAL 2016. GODINE

Federalna vlada upoznata je sa izvještajem o dugu za drugi kvartal 2016. koji će biti proslijeđen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi informiranja i objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija.
Ukupan vanjski i unutrašnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verifikovane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema uposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 3.532.435.457 USD ili 6.229.796.107 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 52.197.685 KM ili 0,845 posto. U odnosu na proteklo razdoblje dug je u američkim dolarima manji za 44.117.917 USD.  Razlog zbog kojeg je došlo do smanjenja duga izraženog u USD je aprecijacija američkog dolara u odnosu na isti podatak od 31.3.2016. godine u iznosu od 2,11 posto.
Vanjski dug je na kraju drugog kvartala iznosio 5.175.791.230 KM ili 2.934.790.825 USD. Nominalni iznos duga preračunat u konvertibilne marke, manji je od duga u proteklom kvartalu za 17.802.315 KM, odnosno 0,34 posto.
Kada je riječ o unutrašnjem dugu u toku ovog tromjesečja, a u skladu sa kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade Federacije BiH, održano je pet aukcija trezorskih zapisa i jedna aukcija trezorskih obveznica (40 miliona KM). Trezorski zapisi emitovani su u iznosu od 120 miliona KM, od čega je jedna aukcija tromjesečnih trezorskih zapisa (30 miliona KM) i četiri aukcije šestomjesečnih trezorskih zapisa (90 miliona KM). U istom periodu, po osnovu ranije emitovanih vrijednosnih papira, a koji su dospjeli na naplatu u drugom kvartalu, izmireno je 90 miliona KM, od čega jedan tromjesečni trezorski zapis u iznosu od 30 miliona KM, dva šestomjesečna trezorska zapisa u ukupnom iznosu od 40 miliona KM i jedan devetomjesečni trezorski zapis u iznosu od 20 miliona KM .
Unutrašnji dug Vlade Federacije BiH na dan 30.6.2016. godine iznosi 606.762.146 USD ili 1.070.084.506 KM, od čega se na dug u obliku vrijednosnih papira odnosi 597.644.632 USD ili 1.054.004.877 KM.
Unutrašnji dug po osnovu tržišnih (trezorski zapisi i tržišne obveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obveznice stare devizne štednje, obveznice ratnih potraživanja) na dan 30.6.2016. godine iznosio je 597.644.632 USD ili 1.054.004.877 KM i u odnosu na prethodni kvartal je veći za 70.000.000 KM ili 7,11 posto (27.918.767 USD).

PRIHVAĆEN GRANT ZA PROJEKT UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE DRINE

Federalna vlada dala je danas saglasnost za prihvatanje granta Trust fonda za globalne ekološke kapacitete (GEF) i Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) u okviru Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu (BiH, Srbija i Crna Gora).
Ukupan iznos grant sredstava za BiH iznosi 3.375.270 američkih dolara, od čega je GEF grant 1.706.385 dolara i SCCF grant 1.668.885 dolara. Ukupan iznos grant sredstava za Federaciju je do 359.875 dolara od čega je GEF grant 252.411 dolara i SCCF grant do 107.464 dolara.
Da bi bilo omogućeno provođenje i finansiranje odgovarajućih dijelova Projekta u Bosni i Hercegovini, dio sredstava će biti stavljen na raspolaganje Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u skladu sa supsidijarnim sporazumom o grantu koji će, za zajedničke aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.885.520 američkih dolara, biti zaključen između Ministarstva finansija i trezora BiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

O REALIZACIJI PROJEKTA TRETMAN OTPADNIH VODA BIHAĆ

Federalna vlada prihvatila je informaciju o realizaciji Projekta „Tretman otpadnih voda, Bihać” i zadužila Agenciju za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) da, u skladu s potpisanim Memorandumom o razumijevanju s Federalnim ministarstvom finansija i Gradom Bihaćem, kroz rebalans svog finansijskog plana za 2016. godinu obezbijedi dodatna sredstva za učešće u finansiranju Projekta u iznosu od 500.000 KM. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da nedostajuća sredstva od 1.300.000 KM obezbijedi kroz realokaciju sa pozicije Izdaci za kupovinu dionica privatnih preduzeća i učešće u zajedničkim ulaganjima – Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu.
Također, ovo ministarstvo je obavezano da otvori poseban transakcijski račun za potrebe sufinansiranja Projekta na kojem će se prikupljati sredstva i s kojeg će biti obavljano plaćanje.

INFORMACIJA O GOSPODARENJU ŠUMAMA U 2015. I PLANOVIMA ZA 2016. GODINU

Vlada FBiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2015. i planovima gospodarenja šumama za 2016. godinu.
U Informaciji je navedeno da je ukupna drvna zaliha svih šuma u državnom vlasništvu Fedaracije BiH 161.294.352 m3. Zaliha četinara je 62.058.507 m3 ili oko 38 posto, a lišćara 99.235.845 m3 ili 62 posto. Prosječna zaliha svih šuma zajedno iznosi 192,4 kubnih metara po hektaru i to kod visokih šuma 243,3 m3/ha, a kod izdanačkih 85,2 m3/ha. U strukturi zaliha svih šuma zajedno visoke šume su zastupljene sa 86,4 posto, a izdanačke sa 13,6 procenata.
U proizvodnji drveta četinara plan za 2015. godinu je premašen za 78.975 m3 ili za sedam posto, ali je posječena količina još uvijek u okviru dozvoljenog etata. Plan proizvodnje lišćara je ostvaren sa 91 posto. Višegodišnji trend planiranja da zahvatanje u kulturama s procijenjenom drvnom masom i izdanačkim šumama, bude manje nego što je određeno planovima u šumsko-privrednim osnovama se ne mijenja.
U 2015. godini realizacija plana šumsko-uzgojnih radova bila je od 50 do 80 posto, zavisno od njihove vrste, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje, kada je taj procenat bio viši od 90 posto, negativno, posebno ako se ima u vidu nizak procenat realizacije ukupno planiranog obima šumskouzgojnih radova.
Generalni zaključak provedene analize realizacije šumsko-privrednih osnova jeste da se veliki dio onoga što se uzme od šume, a što se u toku uređajnog perioda mora vratiti šumi, nažalost, ipak ne vraća. Osim što je u direktnoj suprotnosti s principima održivog gospodarenja šumom i šumskim zemljištem, ovo je i svojevrsni alarm za inspekcijske i druge organe nadzora.
Gledano u cjelini poslovanje kantonalnih šumsko-privrednih društava u 2015. godini je blago destabilizirano u odnosu na prethodnu godinu i dva kantonalna poduzeća su poslovala negativno. Ukupno ostvareni prihod iznosio je 164.506.638 KM, ostvarena dobit od 5.070.842,00 KM, a gubitak od 8.314.892 KM.
Na dan 31.12.2015. godine u šumarstvu FBiH bilo je uposleno ukupno 4.627 radnika, od čega u šumsko-privrednim društvima 4.126, a u Federalnoj i kantonalnim upravama šuma 501.
U danas usvojenim zaključcima naglašeno je da strateške aktivnosti u oblasti šumarstva, uz donošenje Zakona o šumama, imaju za cilj uspostavljanje transparentnog sistema upravljanja i gospodarenja šumama i primjenu svjetskih iskustava, međunarodnih konvencija i standarda u svim segmentima šumarstva.
Federalna vlada je obavezala kantonalna ministarstva da poduzmu sve neophodne aktivnosti u cilju potpunog ostvarivanja svih planova po šumsko-privrednim osnovama s posebnim akcentom na ravnomjernu realizaciju plana sječa, biološke obnove šuma, izgradnje šumske infrastrukture i provođenje integralne zaštite šuma i da putem kantonalnih uprava za šumarstvo prate dinamiku realizacije osnova i izvještavaju Federalnu upravu za šumarstvo.
Svi korisnici šuma su obavezani da realiziraju planove gospodarenja šumama propisane šumsko-privrednim osnovama, a Federalna uprava za inspekcijske poslove da, u saradnji s kantonalnim inspekcijama, upravama za šumarstvo i nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova, pojača inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva, prometa i prerade drveta.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će ovu informaciju sa zaključcima Vlade Federacije BiH proslijediti vladama kantona, kantonalnim ministarstvima, upravama za šumarstvo i preduzećima koja gospodare šumama.

INFORMACIJA O IZRADI ENERGETSKE STRATEGIJE FEDERACIJE BiH

Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  o realizovanim aktivnostima na izradi Energetske strategije Federacije BiH.
Data je prethodna saglasnost za korištenje sredstava za potrebe finansiranja provođenja postupka javne nabavke i izrade Strategije u procijenjenom iznosu od 600.000 KM bez PDV-a, koji će biti osiguran rebalansom Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

NACRT PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA FBiH 2017.-2019. GODINA

Federalna vlada usvojila je Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2017.- 2019. godina i zadužila podnositelje projektnih prijedloga da, uz projekte koje kandiduju, u što kraćem roku dostave relevantnu dokumentaciju kako bi, u skladu sa Uredbom, mogli biti razmatrani i ocijenjeni radi uvrštavanja u Program javnih investicija.
Program javnih investicija sadrži podatke o ukupno 42 projekta. Ukupna vrijednost svih projekata je 3.384,75 miliona KM, od čega se 279,85 miliona KM odnosi na devet kandidovanih projekata (od kojih su tri bila predmetom ocjenjivanja Komisije) i 3.104,90 miliona KM na 33 projekta u implementaciji.
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da pozove kantone da u što kraćem roku usvoje programe javnih investicija za ovaj period i dostave ih do 20. oktobra 2016. godine, kako bi, uz Prijedlog Programa javnih investicija Federacije BiH, nakon razmatranja u Vladi Federacije BiH, bili proslijeđeni Ministarstvu finansija i trezora s ciljem izrade Programa javnih investicija Bosne i Hercegovine 2017.- 2019. godina.
Sva resorna federalna ministarstva su zadužena da kandidovane kantonalne, gradske ili općinske projekte, procijene kroz uticaj na budžet Federacije BiH, usklađenost sa strateškim dokumentima resora-sektora, da utvrde da li je od interesa za Federaciju BiH i izjasne da li je takav projekt podoban za uključivanje u Program javnih investicija FBiH.
Federalna ministarstva, jedinice za upravljanje projektima i druge implementirajuće agencije i institucije, koji nisu dostavili ažurirane podatke o projektima u implementaciji i završenim projektima, su obavezani da prije pripreme Prijedloga Program javnih investicija FBiH 2017.-2019. godina, dostave ažurirane podatke o utrošku i planu ulaganja za ovaj period.
Vlada FBiH upoznata je danas o nacrtima programa javnih investicija Tuzlanskog,  Srednjobosanskog i Kantona 10 za razdoblje 2017.-2019. godina.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je prihvatila izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH i za direktora ove agencije, na period od četiri godine, imenovala Amera Bekrića.
Vlada Federacije BiH danas je dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Uprave JP „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo zbog okončanja konkursne procedure i za imenovanje članova Uprave, na period od četiri godine, u sastavu Armin Kajmaković (direktor), Elvedin Begić (izvršni direktor za promet i usluge u zračnom prometu) i Alan Bajić (izvršni direktor za razvoj aerodroma).
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Marinka Bošnjaka („BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo), Ibrahima Šehića (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo), Jakuba Mušinbegovića (BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik), Adnana Frljaka („Zrak“ d.d. Sarajevo) i Kasemu Ćatović (sedma i osma Skupština Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać).
Za članove Međuentitetskog tijela za okoliš iz Federacije BiH, na period od četiri godine, Vlada FBiH danas je imenovala Mehmeda Ceru (predsjedavajući), Hazimu Hadžović, Andreu Bevandu-Hrvo i Fuada Čibukčića (članovi). Međuentitetsko tijelo za okoliš dužno je rješavati okolinska pitanja koja se tiču oba entiteta i kao prijedloge i zaključke dostavljeti entitetskim vladama na usvajanje.
Za članove Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara danas su imenovani Enisa Bajrović (predsjednica), Stanko Slišković, Ramo Dautbašić, Maida Mekić-Skrobanović, Almir Beridan, Muhamed Pečenković, Eugen Čubela, Samir Čolak, Bajram Pešković, Nervin Dacić, Senad Zekić i Sakib Avdibegović (članovi).
Vlada FBiH dala je saglasnost na Memorandum o razumijevanju između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Luma investment group, Laziska Gorne (Poljska) i za potpisivanje ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close