Visoko

Ured za razmatranje žalbi potvrdio odluke Općine Visoko – firmi ” Atlas-D”d.o.o. Visoko odbijena žalba

S ciljem tačnog informisanja javnosti ,  na današnjem PRESS-u  su date dodatne informacije o Odlukama Ureda za razmatranje žalbi , a vezanih za zimsko održavanje puteva na području općine Visoko.

 

Postupak koji je pokrenut 30.07.2015. g. Tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku su preuzeli ponuđači “Atlas-D”d.o.o. Visoko i JKP “Visoko”d.o.o. Visoko. Da pojasnimo,  kada se pokrene postupak javne nabavke Služba prvo pokrene inicijativiu prema Općinskoj načelnici, nakon podnesene inicijative, Općinska načelnica donosi Odluku. Komisija koju imenuje Općinska načelnica zajedno sa Službom priprema tendersku dokumentaciju koju  potpisuje Općinska načelnica i nakon svih tih radnji  tenderska dokumentacija se objavljuje na portalu  nabavke.

– Na tako pripremljenu tendersku dokumentaciju  žalbu je  izjavio ponuđač “Atlas-D”d.o.o. Visoko koja je zajedno sa spisom predmeta proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.  Žalba na tendersku dokumentaciju može eliminisati sve ono što ponuđač smatra da je Ugovorni organ tražio, a nije potrebno ili nije u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

– 01.10.2015.godine Služba je zaprimila Zaključak Ureda za razmatranje žalbi kojim se žalba “Atlas-D”d.o.o. na tendersku dokumentaciju  odbacuje kao neuredna iz razloga što žalitelj “Atlas-D”d.o.o. Visoko nije uplatio 800,00KM na ime troškova žalbenog postupka, a što je propisano Zakonom o javnim nabavkama, što znači da je i  “Atlas” d.o.o., a i JKP “Visoko” mogao izjaviti žalbu na odredbu tenderske dokumentacije, a vezano za posjedovanje licence.

– Nakon nastavljenog postupka, javnog otvaranja ponuda, Komisi ja je sačinila  zapisnik i  predlaže Općinskoj načelnici  da za najpovoljnijeg ponuđača izabere Konzorcij “Atlas-D”d.o.o. Visoko i “Citarprodukt” d.o.o. Visoko.  Općinska načelnica je donijela Odluku  kojom se kao najpovoljniji ponuđač proglašava Konzorcij “Atlas-D”d.o.o. Visoko i “Citarprodukt” d.o.o. Visoko.

-Na navedenu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača žalbu je izjavio ponuđač JKP “Visoko”d.o.o. Visoko koja je zajedno sa spisom predmeta proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

JKP Visoko je izjavio žalbu na Odluku Općinske načelnice, obzirom da je bio povoljniji od “Atlasa-D” –d.o.o. Visoko.

– 19.01.2016. god. Ova Služba je zaprimila Rješenje Ureda za razmatranje žalbi kojim  se usvaja žalba JKP “Visoko” d.o.o. Visoko na Odluku o izboru Konzorcija “Atlas-D”d.o.o. Visoko i “Citarprodukt” d.o.o. Visoko kao najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke, te postupak u cijelosti poništava iz razloga što smatra da su oba člana Konzorcija morala ispunjavati uslov u pogledu posjedovanja licence.

21.01. 2016. godine Općina Visoko je zaprimila Rješenje od Ureda za ramatranje žalbi BiH kojim se odbacuje žalba ponuđača Atlas-D d.o.o. Visoko od 04.11.2015. god. kojom se zahtjeva raskidanje Ugovora o pružanju usluga zimskog održavanja gradskih ulica i trotoara za period 15.11.2015. -15.03.2016. god koji je općina Visoko zaključila sa JKP “Visoko” kao neosnovanim.

Općina Visoko je 12.05.2015. godine Zaključila dva  Ugovor sa JKP “Visoko” Ugovor za redovno održavanje  javnih saobraćajnih površina i  Zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara za perod 15.11.2015-15.03.2016. godine. U Rješenju od Ureda za žalbe je decidno objašnjeno na šta se Općina kao ugovorni organ pozvala i da je postupila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i Zakonom o komunalnim djelatnostima, istakla je Nidžara Hadžiomerović , pomoćnica Općinske načelnice.

Rješenja prispjela iz Ureda za žalbe nalaze, se na linkovima ispod:

 RJEŠENJE UREDA

 ŽALBA

ZAKLJUČAK

Visoko.gov.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close