U četvrtak 100. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 100. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 21.02.2013. godine  (četvrtak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1.    Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Plana novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2013. godine;
2.    Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava, sa razdjela 11-Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, ekonomski kod 614200 (BCD201), Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, pozicija „Tekući transferi za posebno nadarene i talentovane mlade“,
3.    Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška finansijskih sredstava, sa razdjela 11-Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, ekonomski kod 614200 (BCD201), Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“,
4.    Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice, na ime pokrića troškova održavanja Svečane akademije povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine;
5.    Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini-Medžlisu Islamske zajednice Visoko, na ime pokrića dijela troškova održavanja manifestacije;
6.    Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći porodiljama koje su rodile na dan 01.01.2013.godine;
7.    Izvještaj o utrošenim sredstvima po Programu utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
8.    Program utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
9.    Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
10.    Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
11.    Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu-Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
12.    Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2012.godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
13.    Program utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2013. godini, Ministarstva za privredu sa Prijedlogom Zaključka;
14.    Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti;
15.    Informacija o medicinskoj rehabilitaciji pripadnika branilačke populacije u 2012. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
16.    Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
17.    Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje Bečić Amira za direktora                    OŠ „21. mart“ Matuzići, općina Doboj-jug;
18.    Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za ustupanje dijela školskog zemljišta za izgradnju objekta Društvenog doma u naselju MZ Čatići u općini Kakanj;
19.    Upoznavanje članova Vlade sa:
Aktom Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, broj: 07/03-01-14-3809/13 od 14.02.2013.godine, Informacija, dostavlja se;

PREMIJER, mr. sci. Fikret Plevljak, dipl.ing.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close