Javne ličnostiM plus

Sretan rođendan prof. dr Amiru Ganiću

Prof. dr Amir Ganić, rođen je 15. 04. 1976. godine u Visokom, gdje završava osnovno i srednje obrazovanje.  Studij nastavlja na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu na odsjeku za tehmologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (danas odsijek za Prehrambene tehnologije). Cjelokupno akademsko obrazovanje, od diplomskog i magistraskog rada, kao i doktorske disertacije, obavio je na matičnom fakultetu.

Od 01.02.2005. godine zaposlen je na Fakultetu u zvanju asistenta na predmetima Tehnologija mesa i drugih stočnih proizvoda i Poznavanje i prerada mesa.

Stručna usavršavanja obavljao je na Hemijskom institute Slovenije, Institutu za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu i na saveznom MAX-Rubner-Institutu za meso u Kulbachu (SR Njemačka).


Redovni je profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakukteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Prehrambene tehnoligije. Trenutno obnaša dužnost šefa Katedre za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda animalnog porijekla. Nosilac je i učesnik u nastavi na nekoliko predmeta dodiplomskih studija programa Prehrambene tehnologije i  Nutricionizam.Također, rukovodi i učestvuje u nastavi nekolicinom predmeta na master studijskim programima Kontrola kvaliteta hrane i  pića, Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla, Održivi sistemi proizvodnje hrane i Ekonomika agroindustrije.

Pored toga, prof. Ganić je nosilac i dva predmeta na doktorskom studijskom programu Prehrambene tehnologije.

U dosadašnjoj naučnoj karijeri u svojstvu autora ili koautora objavio je više od 60 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Učesnik je na 20 domaćih i internacionalnih naučno-stručnih konferencija i simpozija. Kao rukovodilav ili saradnik, učestvovao je na 16 naučnih i stručnih projekata. Mentor je 30 diplomskih i magistarskih radova, kao i dvije doktorske disertacije. Bio je član u 57 komisija dodiplomskih i magistarskih radova, te jedne doktorske disertacije. Autor je jedne fakultetske knjige, monografije univerzitetskog izdanja i naučnog udžbenika univerzitetskog izdanja.

Značajan doprinos nauci i struci dao je naučnom identifikacijom i provedenim istraživanjima tradicionalnih mesnih proizvoda sa šireg područja grada Visokog. Kao najznačajniji naučni doprinos struci, izdvaja se višegodišnji rad profesora Ganića na istraživanju i zaštiti tradicionalne “Visočke pečenice”, koja je kao rezultat tih aktivnosti, u junu 2020. godine i zvanično zaštičena oznakom geografskog porijekla na nacionalnom nivou. Prof. Ganić i dalje nastavlja vrijedno raditi na istraživanjima i drugih tradicionalnih mesnih proizvoda visočkog kraja, s ciljem njihove zaštite.

Tokom dasadšanje naučne karijere prepoznao je važnost uspostavljanja saradnje sa srodnim naučnim institucijama iz susjedstva. Tako, danas profesor ima izuzetnu saradnju s kolegama iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Makedonije.

Prof. dr Amir Ganić je član uređivačkog odbora časopisa Meso iz Zagreba, jednog od najznačajnijih regionalnih naučnih časopisa za ovu oblast.

Nisu zanemarive aktivnosti prof. Ganića i u javnom društveno-političkom životu. Brojnim medijskim istupima dao je veliki doprinos struci. Također, značajne rezultate postigao je za vrijeme aktivnog političkog djelovanja kao zastupnik u Skupštini ZDK, u mandatnom period 2014. do 2018. godine, posebno u oblasti obrazovanja.

Prof. dr Amir Ganić porodičan je čovjek, otac trojice sinova.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close