-TopSLIDEJavne ličnostiM plusVisoko

Sretan rođendan Elvedinu Šabanoviću

mr. sci. Elvedin Šabanović

Rođen je 28. 10. 1981. godine.

U mjesecu septembru 2013. g. stekao zvanje magistranauka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Doktorant na Prirodno-matematičkom fakultetuUniverziteta u Tuzli i pred sticanjem zvanja doktora prirodnih nauka.

Bio zaposlen u Gimnaziji “Visoko“ u Visokom kaoprofesor.

Radi kao spoljni saradnik na Pririodno-matematičkomfakultetu Univerziteta u Tuzli.

U periodu 2017-2019 obavljao funkciju direktoraJavne ustanove “Zavičajni muzej“ Visoko u Visokom.

U periodu 2012-2016 obavljao funkciju predsjednikaudruženja “Ekologika“ iz Visokog.

Aktualni je potpredsjednik je kantonalnog Udruženjabiologa Zeničko-dobojskog kantona.

Trenutno zaposlen kao profesor biologije.

Bio je vijećnik Općinskog/Gradskog vijeća Visoko.

Oženjen suprugom Eminom.

Osnovno obrazovanje stekao je u OŠ Mula-MustafaBašeskija u Donjem Moštru. Zatim se upisuje u Opću Gimnaziju Visoko u Visokomkoju završava 2000/01 školske godine. Potom se upisuje na Prirodno-matematičkifakultet Univerziteta u Sarajevu, na Odsjek za biologiju, opći smjer.Diplomirao je aprila, 2007. godine na katedri za Ekologiju ibiogeografijuodbranivši rad na temu “Pojava konverzije močvarnih staništa uBosni i Hercegovini na primjeru lokaliteta u Očazima kod Visokog“.

Odlukom Voditelja Postdiplomskog studija biološkihnauka, nakon pregleda dostavljenih dokumenata traženih na Konkursu za upis naPostdiplomski studij bioloških nauka, objavljenog u dnevnom listu Dnevni Avazod 6.10.2007. godine odobrena mu je molba za upis. Dana, 04.09.2013. odbranioje magistarski rad na temu “Ekološka evaluacija konverzije staništa OpćineVisoko“ pod voditeljstvom mentora, prof.dr. SenkeBarudanović.

Učesnik je velikog broja javnih predavanja i autorje niza naučnih publikacija te učesnik nekoliko naučno-istraživačkih projekata.Najnovija naučna izdanja u 2017. i 2018.godini su, Univerzitetski udžbenik zastudente biologije i farmacije sa naslovom “Ljekovite biljne vrste na Visočicite priručnik “Biološki rječnik“ u izdanju Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo.

Kratki izvod iz bibliografije:

Šabanović E., Bektić S. (2017): Ljekovite biljnevrste na Visočici. Prvo izdanje. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta uTuzli i Javna ustanova Zavičajni muzej u Visokom. Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo.

Boškailo A., Đug S., Medar A., Šabanović E., Boškailo S. (2018): Biološki rječnik. Javna ustanovaKarađoz-begova medresa u Mostaru i Javna ustanova Zavičajni muzej u Visokom.Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo.

Šabanović E. (2007): Pojava konverzijemočvarnih staništa u Bosni i Hercegovini na primjeru lokaliteta u Očazima kodVisokog. Diplomski rad. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu.Katedra za ekologiju i biogegografiju, Sarajevo.

Šabanović E. (2010): Globalna perspektivaproučavanja biodiverziteta – negativni uticaji. Drugi međunarodni kolokvij“Biodiverzitet – Teorijski i praktični aspekti“. Posebnaizdanja/Specialeditions CXLVIII. Department of Natural Sciences andMathematics. Zbornik radova/Proceedings 22, p. 249-267.  Akademija nauka i umjetnosti Bosne iHercegovine, Sarajevo.

Šabanović E.,Fejzić Dž., (2011): Inventarizacijadivljih deponija otpada uz postojeće vodotokove na području općine Visoko. Asocijacijamladih Stranke Demokratske Aktivnosti u Visokom, Visoko.

Šabanović E. (2013): Ekološka evaluacijakonverzije staništa općine Visoko. Magistarski rad. Prirodno-matematički fakultetUniverziteta u Sarajevu. Katedra za ekologiju i biogeografiju, Sarajevo.

Šabanović E.,Barudanović S. (2015): Ekosistemskaraznolikost područja centralne Bosne. SBERS 2015. Zbornik trećeg Simpozijumabiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12-14. novembra, BanjaLuka  Prirodno-matematički fakultetUniverziteta u Banjoj Luci.

Šabanović E., Sarajlić N., Boškailo A. (2017).Flora orhideja na prostorima sa značajnim kulturno-historijskimnaslijeđem. Petinaučni skup sa međunarodnim učešćem “5. juni – Svjetski dan zaštite okoliša”,Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać.

Boškailo A., Ademović E., Mašić E., Šabanović E. (2017): Invazivna florašire okoline grada Stoca. Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu „Educa”, vol.X. Mostar. 

Bektić S., Mustafić M., Huseinović S., Šabanović E. (2017): Uticaj nadmorskevisine staništa na sadržaj ukupnih antocijana u plodovima šumske jagode(Fragariavesca L.). ConferenceProceedings 9th Research/ExpertConference withInternational participationQuality 2017, p. 99-102. Zenica.

Huseinović S., Bektić S., Sulejmanović H., Šabanović E. (2017): Određivanjetaksona lišajeva kao bioindikatora kvaliteta zraka na području Tuzlanskogkantona. ConferenceProceedings 9th ConferenceProceedings 9th Research/ExpertConferencewith International participationQuality 2017, p. 489-496. Zenica.

BoškailoA., Maslo S., Šabanović E.,AdemovićE. (2018): Novi podaci o rasprostranjenju nekih ugroženih biljnih vrsta u Bosnii Hercegovini. Zbornik sažetaka. Nature in Southern and Eastern Europe –Diversity, State and Governance, Sarajevo.

Šabanović E., BoškailoA., Šarić Š., Sarajlić N., Ranđelović V. (2019): New locality of Orchisspitzelli Sauter ex W.D.J. Koch (Orchidaceae) in Bosnia and Herzegovina.Zbornik sažetaka. 13th Symposium on the Flora of SoutheasternSerbiaand NeighboringRegions. Stara planina Mt., 20th to 23th June, 2019, p. 46-47.

Šabanović E.,Boškailo A. (2019): New locality of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae)in Zenica-Doboj Canton. ConnectingThrough Science Conference Sarajevo 2019.Association of biologystudents in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo.

Visoko.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close