Skupština “Udruženja slijepih općine Visoko”

Skupština „USOV“ će se održati: ( u sriedu ) 11/06/2014. godine, Mala sala općine Visoko sa početkom u 16,00 sati.

PRIEDLOG DNEVNOG REDA

1. Izbor radnih tjela skupštine:

– Radnog predsjedništva,

– Verifikacione komisije: i

– Zapisničara.:

2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine USOV 29. 06. 2013 g.

3. Razmatranje i usvajanje odluka, zaključaka i izvještaja u nadležnosti skupštine „USOV“:

a. Izvještaja o radu USOV za period 01. 01. – 31. 12. 2013

b. Izvještaja Nadzorne komisije o materijalno-finansijskom poslovanju

„USOV“ za period 01. 01. – 31. 12. 2013 g.. g.

4. Izbori i imenovanja:

a. Jednog zastupnika u Skupštinu „USOV“,

b. Jednog člana Upravnog odbora „USOV“,

c. Jednog zastupnika u skupštinu „USOV“,

d. Jednog člana Nadzorne komisije „USOV“.

5. Razmatranje i usvajanje programa rada i djelovanja „USOV“ za 2014. G,

6. Razmatranje i usvajanje finansijskog plana za 2014 g.

7. Razno.

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close