Samo trećina nezaposlenih aktivna u traženju posla!

Istraživanje očekivanja i zadovoljstva klijenata javnih službi za zapošljavanje

Samo trećina nezaposlenih aktivna u traženju posla!

Sarajevo,  14.  mart,  2014.  –  Projekat  zapošljavanja  mladih  (YEP),  koji  se  realizuje  uz finansijsku  podršku  Švicarske  agencije  za  razvoj  i  saradnju,  objavljuje  rezultate anketiranja klijenata javnih službi za zapošljavanje. Prema istraživanju provedenom  na reprezentativnom  uzorku  u  biroima  za  zapošljavanje  Doboj  i  Novo  Sarajevo,  samo
trećina od ukupnog broja prijavljenih nezaposlenih je aktivna u traženju zaposlenja, dok su dvije trećine nemotivirane ili nezainteresovane za pronalazak posla.

Naime, u Birou Doboj tek 26% anketiranih svakodnevno ili povremeno prati objavljene oglase i  prijavljuje  se  na  njih,  dok  je  u  Novom Sarajevu  taj  broj  nešto  viši  i  iznosi  41%.  Analiza starosne  strukture  ukazuje  na  zabrinjavajuće  veliku  neaktivnost  osoba  iznad  30  godina:  u Doboju je čak 73% njih neaktivno dok je u Novom Sarajevu taj postotak 53%.  U Doboju je neaktivnost primjetna čak i među osobama u dobi do 30 godina i iznosi 57% dok je u Novom Sarajevu njihova neaktivnost na razini od 29%.

Pored podataka o rijetkom prijavljivanju na objavljene oglase, na neaktivnost značajnog broja nezaposlenih ukazuju i podaci o malim procentima osoba koje su u posljednjih 12 mjeseci pohađali  kurseve  sa  ciljem unapređenja vlastitih znanja i vještina (samo 6% u Doboju i 13% u  Novom  Sarajevu)  kao  i  skoro  zanemarljivi  procenti  osoba  koje  su  bile  uključene  u volonterski rad (3% u Doboju i 7% u Novom Sarajevu).

Rezultati istraživanja ukazuju da je zadovoljstvo klijenata javnih službi za zapošljavanje na relativno zadovoljavajućem nivou. U Novom Sarajevu je 39% korisnika zadovoljno pruženom uslugom,  dok  je  34%  njih indiferentno,  ali  i  dalje  se  ne  izjašnjavaju  kao  nezadovoljni.  U Doboju  je  brojka  zadovoljnih  natpolovična  i  iznosi  53%,  dok  je  broj  neodlučnih  28%.  Ova ocjena  je,  međutim,  usko  vezana  za  očekivanja  nezaposlenih  od  službe,  a  istraživanje ukazuje da su korisnici usluga službi dominantno koristili samo tri usluge: osiguranje prava na  zdravstveno  osiguranje,  izdavanje  potvrda,  zahtjeva  i  ostala administracija,  te  novčane naknade. Stoga se može zaključiti da klijenti zadovoljstvo iskazuju pruženim administrativnim uslugama.  Zaključci  istraživanja  podvlače  potrebu  proširivanja  usluga  javnih  službi  za zapošljavanje,  posebno  u  smjeru  uspostavljanja  kvalitetnog  savjetodavnog  rada  sa nezaposlenim licima,  te  na aktivan rad sa poslodavcima, kako bi se službe za zapošljavanje postale efikasnije u svom osnovnom mandatu – posredovanju pri zapošljavanju.

Više  informacija  o  aktivnostima  Projekta  zapošljavanja  mladih  je  dostupno  na  www.yep.ba
Puni tekst Istraživanja je dostupan na: http://yep.ba/?p=1528

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close