Reforma registracije poslovnih subjekata: Uspostavljanje One stop shopa

Reforma registracije poslovnih subjekata je projekat u sklopu reformske oblasti eUprava koja je jedna od šest reformskih oblasti, a kojeg u BiH provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave.

U tom procesu zajedno sa Uredom koordinatora učestvuju predstavnici odgovornih institucija sa nivoa države, Federacije, RS-a i Brčko distrikta. To su prije svega predstavnici: generalnih sekretarijata vlada, odnosno njihove posebne organizacione jedinice, sektori za IT, koje se bave e- upravom, ministarstava za promet i komunikaciju, Zavoda za javnu upravu FBiH, Agencije za informaciono društvo RS.

U okviru reformskih aktivnosti je i izrada i implementacija projekta Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata, a prošli mjesec je objavljen i javni poziv za implementaciju ovog projekta. Tenderska procedura je u toku.

“Kada je u pitanju projekat Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata, pojedini nivoi vlasti imaju različit dostignut stepen izvršenja nekih ciljeva. Trebalo je dosta vremena utrošiti da postignemo zajednički osnov od kojeg ćemo krenuti i od kojeg ćemo praviti projekat, odnosno poći od toga da nakon realizacije projekta imamo u konačnici svi na istom nivou razvijen sistem za registraciju poslovnih subjekata“, kaže u razgovoru za eKapija.ba Semiha Borovac, koordinator za reformu javne uprave.

Jedna tačka kontakta

Kako ističe ciljevi reforme registracije poslovnih subjekata su uspostavljanje One stop shopa odnosno, jedne tačke kontakta za registraciju poslovnih subjekata, zatim skraćivanje vremena registracije, te jeftiniji postupak registracije poslovnih subjekata. Cilj je također da institucije preuzmu na sebe aktivnosti oko registracije, a ne više poslovni subjekt.

Projekat Mapa puta reformu registracije poslovnih subjekata ima tačno predviđene aktivnosti kako bi se došlo do tih ciljeva.

“Prva aktivnost je identifikacija, mobilizacija i uključenost svih zainteresovanih strana. Jako puno aktera je uključeno u proces registracije poslovnih subjekata i na različitim nivoima je ova oblast različito regulisana. Postoje osnovni zakonski akti, ali postoji i niz podzakonskih. Nakon identifikacije zainteresovanih strana, predviđene su radionice, konsultacije, konferencije itd. Također je bitno uključivanje privatnog sektora u ove aktivnosti kroz sve diskusije i procese kreiranja mogućih rješenja”, priča Slađana Škrba, stručni savjetnik za reformu javne uprave u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Druga aktivnost je analiza poslovnih procesa, kako sa zakonodavne strane, tako i sa institucionalne, organizacione i tehničke. Uporedo sa ovom analizom tražiće se rješenja za njihovo pojednostavljenje i napraviti prijedlozi za svaku komponentu. Predviđena je izrada konceptualnog dizajna ukupnog sistema za interoperabilnost i razmjenu poslovnih podataka između institucija registra One-Stop-Shop za FBiH, RS i BDBIH.

Sljedeća aktivnost je mapa puta reforme registracije poslovnih subjekata sa tačno određenim detaljnim aktivnostima, vremenskim rokovima, odgovornim nosiocima aktivnosti, koju će usvojiti vlade na svakom nivou, a čijom implementacijom bi se došlo do krajnjeg cilja, uspostavljanja One Stop Shopa za registraciju poslovnih subjekata.

Mapa puta

Bitno je naglasiti da će se kroz implementaciju projektnih aktivnosti uzeti u obzir svi dosadašnji rezultati različitih projekata u ovoj oblasti.

“Da bi se postigli ciljeve iz Mape puta potrebno je prethodno implementirati niz koraka i to različito na pojedinim nivoima. Npr. negdje je potrebno više urediti zakonsku regulativu, negdje predložiti rješenja za online registraciju, a negdje  informatizirati  registare, uvezati subjekte koji učestvuju u postupku registracije poslovnih subjekata”, dodaje Borovac.

Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata praktično predstavlja red koraka koje je potrebno da vlade, na sva četiri nivoa vlasti, urade, kako bi se postiglo da poslovni subjekti mogu na jednom mjestu, za kratko vrijeme i što jeftinije registrirati svoju djelatnost. Projekat se odnosi na registraciju kako privrednih subjekata tako i obrtnika.

Republika Srpska je već završila jednu fazu reforme registracije poslovnih subjekata, fazu izmjene legislative, a u Federaciji je proces u toku, donošenjem Zakona izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. U RS-u se kreće u implementaciju druge faze, a to je izrada software-a koji će obezbijediti povezivanje institucija koji učestvuju u ovom procesu. Također odredili su da će APIF biti tijelo koje će imati funkciju One stop shopa.

Kako kažu iz Ureda koordinatora, Vlada Federacije je u Programu rada za 2012/2014 definisala smanjenje upravnih prepreka i troškova u oblasti započinjanja posla kao strateški prioritet.

Borovac smatra da bi u naredne dvije godine rezultati projekta reforme registracije poslovnih subjekata trebali biti implementirani.

A.Šulović

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close