Promjena ljekara porodične medicine

JU “Dom zdravlja” Visoko poslala je upit Federalnom ministarstvu zdravstva vezano za zahtjeve pacijenata za promjenu ljekara porodične medicine. Odgovor Federalnog ministarstva zdravstva donosimo u cjelini.

(dzvisoko.ba)

Poštovani,

Federalno Ministarstvo zdravstva zaprimilo je vaš akt u vezi sa pravom pacijenta na slobodan izbor ljekara porodične medicine. S tim u vezi, ovaještavamo vas o sljedećem.

Saglasno članu 16. stav 1. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (“Sl. novine FBiH” broj 40/10) svaki pacijent ima pravo na slobodan izbor doktora medicine, odnosno doktora stomatologije u skladu sa teritorijalnom organizacijom zdravstvene zaštite. Izuzetno od stava 1. ovog člana, doktor medicine, odnosno doktor stomatologije kojeg pacijent izabere, može pod uvjetom da nije u pitanju hitna medicinska pomoć, pacijentov izbor odbiti, i to samo u posebnim slučajevima kada:

  • bi liječenje imalo manje uspjeha ili bi bilo nemoguće,
  • izbor nije u skladu sa zakonom,
  • dođe do gubljenja povjerenja između doktora medicine, odnosno doktora stomatologije i pacijenta.

U slučajevima iz stava 2. ovog člana, doktor medicine, odnosno doktor stomatologije dužan je obrazložiti razlog ovog odbijanja i o istom informirai i direktora zdravstvene ustanove, odnosno nositelja odobrenja za privatnu praksu kod kojeg je uposlen.

Iz člana 16. nedvojbeno proizilazi da je pravo pacijenta na slobodan izbor doktora medicine, odnosno doktora stomatologije vezan za teritorijalnu organizaciju zdravstvene zaštite, odnosno kada je u pitanju općina Visoko taj izvor je vezan za 18 ambulanti uspostavljenih na principu teritorijalne organizacije. Što znači da se prigovori pacijenta u smislu prava na slobodan izbor ljekara porodične medicine, a koje spominjete u svom aktu, ne mogu tretirati kao prigovor u smislu Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta, jer je njihovo pravo zadovoljeno u skladu sa teritorijalnom organizacijom primarne zdravstvene zaštite na području općine Visoko, što je saglasno navedenom Zakonu. Navedeni prigovori se ne odnose na nezadovoljavajući rad ordinirajućeg ljekara, na predviđene ljekarske mjere i sl., u kojem slučaju bi se radilo o konkretnim prigovorima, koji bi iziskivali daljnje postupanje u skladu sa odredbama citiranog zakona.

 

Ministar

Prof. dr. Rusmir Mesihović

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close