Pregovarački postupak bez objave obavještenja sa “Bucomerc” d.o.o. Kiseljak

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), Općina Visoko objavljuje informaciju da u skladu sa članom 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za dodatne radove u okviru interventnog djelovanja na putnoj infrastrukturi na području općine Visoko sa ponuđačem “Bucomerc” d.o.o. Kiseljak, po osnovnom ugovoru broj 01/2-02-548/15 od 04.06.2015.god.

Tenderska dokumentacija se nalazi u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, soba broj 33a.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close